Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.๑๑

ลำดับ

รร.ตชด.

หมู่ที่

บ้าน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์

 
 

๑.

บ้านน้ำแดง

น้ำแดง

บางชัน

ขลุง

จันทบุรี

๐๘๕- ๗๑๗๘๒๒๖

 

๒.

บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา

คลองมะลิ

อ่างคีรี

มะขาม

จันทบุรี

๐๘๖-๑๓๙๙๑๒๔

 

๓.

สิงคโปร์แอร์ไลน์สฯ

๑๖

หนองบอน

ทุ่งขนาน

สอยดาว

จันทบุรี

๐๘๙-๙๓๕๘๔๔๖

 

๔.

บ้านบ่อชะอม

๑๑

บ่อชะอม

พวา

แก่งหางแมว

จันทบุรี

๐๘๗-๑๓๖๙๑๑๓

 

๕.

บ้านหางแมว

หางแมว

ขุนซ่อง

แก่งหางแมว

จันทบุรี

๐๘๙-๕๔๔๘๒๗๗

 

๖.

บ้านคลองแดง

๑๒

คลองแดง

พวา

แก่งหางแมว

จันทบุรี

๐๘๗-๑๓๖๓๗๘๑

 

๗.

บ้านท่ากุ่ม

ท่ากุ่ม

ท่ากุ่ม

เมือง

ตราด

๐๘๔-๗๗๒๐๗๖๕

 

๘.

บ้านเขาฉลาด

เขาฉลาด

เทพนิมิต

เขาสมิง

ตราด

๐๘๔-๘๖๔๑๕๙๒

 


 
รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.๑๒

ลำดับ

รร.ตชด.

หมู่ที่

บ้าน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์

 
 

๑.

ประชารัฐบำรุง ๑

หนองหญ้าปล่อง

ป่าไร

อรัญประเทศ

สระแก้ว

๐๘๑-๘๖๓๑๕๗๖

 

๒.

บ้านเขาสารภี

เขาสารภี

ทับพริก

อรัญประเทศ

สระแก้ว

๐๘๔-๗๘๔๔๕๐๗

 

๓.

บ้านน้ำอ้อม

๑๐

น้ำอ้อม

เขาสามสิบ

เขาฉกรรจ์

สระแก้ว

๐๘๙-๒๑๘๕๘๖๒

 

๔.

การบินไทย

การบินไทย

ไทรเดี่ยว

คลองหาด

สระแก้ว

๐๘๔-๘๘๓๗๓๐๕

 

๕.

วังศรีทอง

๑๕

โพธิ์เงิน

วังสมบูรณ์

วังสมบูรณ์

สระแก้ว

๐๖๒-๖๐๑๖๕๑๑

 

๖.

บ้านทุ่งกบินทร์

ทุ่งกบินทร์

วังใหม่

วังสมบูรณ์

สระแก้ว

๐๙๒-๒๗๑๐๖๙๓

 

๗.

บ้านคลองตะเคียนชัย

คลองตะเคียนชัย

ทุ่งมหาเจริญ

วังน้ำเย็น

สระแก้ว

๐๘๐-๐๑๔๙๖๑๕

 

๘.

บ้านนายาว

๑๙

นายาว

ท่ากระดาน

สนามชัยเขต

ฉะเชิงเทรา

๐๘๙-๙๓๒๔๗๙๕

 

๙.

บ้านนาอิสาน

๑๖

นาอิสาน

ท่ากระดาน

สนามชัยเขต

ฉะเชิงเทรา

๐๘๖-๒๕๘๔๒๓๑

 

๑๐.

พีระยานุเคราะห์ฯ ๑

๑๑

คลองชล

วังทอง

วังสมบูรณ์

สระแก้ว

๐๘๖-๐๐๐๙๕๗๒

 

๑๑.

มัธยมพระราชทานนายาว

๑๘

ทุ่งเหียง

ท่ากระดาน

สนามชัยเขต

ฉะเชิงเทรา

๐๘๑-๐๕๖๓๘๖๗

 

 

รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.๑๓

ลำดับ

รร.ตชด.

หมู่ที่

บ้าน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์

 
 

๑.

สหธนาคารกรุงเทพ

เวียคาดิ้

หนองลู

สังขละบุรี

กาญจนบุรี

๐๘๘-๔๕๗๕๙๐๔

 

๒.

สุนทรเวช

สะเนพ่อง

ไล่โว่

สังขละบุรี

กาญจนบุรี

๐๘๗-๑๖๕๐๑๓๑

 

๓.

บ้านเรดาร์

เรดาร์

ปรังเผล

สังขละบุรี

กาญจนบุรี

๐๙๒-๓๒๕๕๒๕

 

๔.

บ้านทิไล่ป้า

ทิไล่ป้า

ไล่โว่

สังขละบุรี

กาญจนบุรี

๐๘๓-๙๓๙๘๘๕๕

 

๕.

วิจิตรวิทยาคาร

อีปู่

ปิล็อก

ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี

๐๘๑-๗๕๐๘๙๗๕

 

๖.

บ้านแม่น้ำน้อย

แม่น้ำน้อย

ไทรโยค

ไทรโยค

กาญจนบุรี

๐๘๙-๑๘๑๘๔๑๗

 

๗.

เฮงเค็ลไทย

มะเซอย่อ

บ้องตี้

ไทรโยค

กาญจนบุรี

๐๘๕-๒๙๕๔๒๐๒

 

๘.

บ้านต้นมะม่วง

พุหว้า

วังกระแจ

ไทรโยค

กาญจนบุรี

๐๘๔-๕๔๐๒๙๓๔

 

๙.

มิตรมวลชน ๒

ตีนตก

เขาโจด

ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี

๐๘๒-๒๔๓๐๖๓๘

 

๑๐.

บ้านถ้ำหิน

ถ้ำหิน

สวนผึ้ง

สวนผึ้ง

ราชบุรี

๐๘๖-๑๓๐๒๕๖๙

 

๑๑.

ตะโกปิดทอง

ตะโกบน

สวนผึ้ง

สวนผึ้ง

ราชบุรี

๐๘๙-๘๒๘๐๙๙๗

 

๑๒.

บ้านปิล็อกคี่

ปิล็อกคี่

ปิล็อก

ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี

๐๘๑-๗๕๖๑๕๗๕

 

๑๓.

วัดสุธาสินี

ลำเสมอ

บ้องตี้

ไทรโยค

กาญจนบุรี

๐๘๓-๓๑๕๙๐๑๒

 

๑๔.

บ้านคลิตี้ล่าง(หลวงประกอบฯ)

คลิตี้ล่าง

ชะแล

ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี

๐๘๖-๑๐๘๒๖๔๗

 

๑๕.

ปางสนุก(ศกร.)ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

พุหม่อง

ไล่โว่

สังขละบุรี

กาญจนบุรี

๐๙๘-๙๙๘๖๘๔๖

 

๑๖.

ศกร.ตชด.บ้านไกรเกรียง

ไกรเกรียง

เขาโจด

ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี

๐๙๙-๐๑๒๓๖๕๒

 

 

รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.๑๔

ลำดับ

รร.ตชด.

หมู่ที่

บ้าน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์

 
 

๑.

บ้านย่านซื่อ

ย่านซื่อ

หาดขาม

กุยบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

๐๘๑-๗๔๗๕๘๙๘

 

๒.

บ้านท่าวังหิน

ท่าวังหิน

เขาจ้าว

ปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

-

 

๓.

บ้านเขาจ้าว

เขาจ้าว

เขาจ้าว

ปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

๐๖๓-๑๙๒๗๗๐๙

 

๔.

นเรศวรป่าละอู

ป่าละอู

ห้วยสัตว์ใหญ่

หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

๐๘๙-๘๓๗๗๓๔๖

 

๕.

นเรศวรบ้านห้วยโสก

ปางไม้

ป่าเด็ง

แก่งกระจาน

เพชรบุรี

๐๘๔-๘๗๖๑๑๖๖

 

๖.

บ้านคลองน้อย

คลองน้อย

ห้วยสัตว์ใหญ่

หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

๐๘๙-๐๙๐๙๒๓๗

 

๗.

บ้านแพรกตะคร้อ

๑๑

แพรกตะคร้อ

บึงนคร

หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

-

 

๘.

บ้านป่าหมาก

ป่าหมาก

ศาลาลัย

สามร้อยยอด

ประจวบคีรีขันธ์

๐๖๒-๕๑๖๙๕๓๙

 

๙.

บ้านโป่งลึก

โป่งลึก

ห้วยแม่เพรียง

แก่งกระจาน

เพชรบุรี

๐๘๙-๐๙๐๙๒๓๗

 

๑๐.

บ้านคีรีล้อม(ศกร.)

คีรีล้อม

ช้างแรก

บางสะพานน้อย

ประจวบคีรีขันธ์

๐๙๒-๕๗๖๘๐๙๕

 

๑๑.

บ้านปาเกอะญอ(อินทรีอาสา ศกร)

ปาเกอะญอ

ป่าเด็ง

แก่งกระจาน

เพชรบุรี

๐๘๔-๙๓๙๔๙๒๓