Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา

หมู่ที่ ๘ บ้านคลองมะลิ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ประวัติความเป็นมา

         โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๖๓/๑๐ หมู่ ๘ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๑๑ เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ประเวศน์ ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าคลองมะลิ ร่วมกับประชาชนบริจาคที่ดิน จำนวน ๑๙ ไร่ ๓ งาน เพื่อเป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด ๓ ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลังและอาคารประกอบต่างๆ  ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ - ๖ มีนักเรียนแรกเริ่ม  จำนวน  ๔๔ คน  มีครูสอน เป็น  ครู  ตชด.๕  นาย ครูอาสา ๑ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  มีนักเรียน ๙๓ คน ชาย  ๕๓ คน หญิง ๔๐ คน โดยมี พันตำรวจตรี คณากร วิชัยสุนทร ทำหน้าที่ครูใหญ่                                                                                                                                                          ปี พ.ศ.๒๕๓๐ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ ทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  จำนวน  ๓๗๐,๐๐๐  บาท  เพื่อสร้างเป็นอาคารเรียนถาวร แบบ สปช.  ๑๐๒/๒๖  ชนิดดัดแปลงจำนวน ๑  หลัง โดยใช้กำลังพล ชุดช่าง กก.ตชด.๑๑ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ.๒๕๓๒ ปัจจุบันอาคารดังกล่าวเป็นอาคารเรียนและห้องพักครู

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา  ๔  ครั้ง

                               ครั้งที่ ๑  วันที่  ๒๐  สิงหาคม    ๒๕๓๖

                               ครั้งที่ ๒  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๓  (๒๖๖)

                              ครั้งที่  ๓  วันที่  ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๔๙  (๔๔๐)

                              ครั้งที่  ๔  วันที่  ๑๗  มกราคม    ๒๕๕๔  (๖๑๖)

                              ครั้งที่  ๕  วันที่  ๕    มกราคม     ๒๕๕๙

การจัดการศึกษา

          โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชาย แดนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   ในพื้นที่รับผิดชอบของ   กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.๒๕๕๑  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   แบ่งเป็น   ๒  ภาคเรียน

                        ภาคเรียนที่ ๑  เปิดวันที่  ๑๖  พฤษภาคม    ถึงวันที่  ๑๐  ตุลาคม  

                        ภาคเรียนที่ ๒ เปิดวันที่   ๑    พฤศจิกายน   ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม

                        ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด   ๑๙  ไร่

 ปีการศึกษา ๒๕๖๑

จำนวนเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนทั้งหมด

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑

๑๐

อนุบาล ๒

๑๑

อนุบาล ๓

๑๐

รวมชั้นอนุบาล

๑๗

๑๔

๓๑

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๒

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๒

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๐

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๕

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๐

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๒

รวมชั้นประถมศึกษา

๓๗

๓๔

๗๑

รวมนักเรียนทั้งหมด

๕๔

๔๘

๑๐๒

 

จำนวนครู

 

ลำดับ

     ยศ     ชื่อ      

     ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

ร้อยตำรวจเอก     อธิพล

      เมืองวงค์

ปริญญาตรี

ร้อยตำรวจตรี      สุริยน            

      ฉายสุริยะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ดาบตำรวจหญิง   วรรณวิษา

      เมืองวงค์

ปริญญาตรี 

จ่าสิบตรี            กรกฏ          

      อ่อนแพง

ปริญญาตรี

สิบตำรวจเอกหญิง เกษดา                      

      ทองสงค์

ปริญญาตรี 

สิบตำรวจตรีหญิง  บุญพิรักษ์ 

      คำหาญ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สิบตำรวจตรีหญิง  รมิตา

      โภคพิพัฒน์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาว             เมธาพร

      ศรีหมื่น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาว             อัญชลี             

      หงษ์ทอง

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๐

นางสาว             สังข์วาล        

      นุ่นเนื้อทิพย์

ป.บัณฑิต 

๑๑

นางสาว             สุรีรัตน์           

      เนื้อนิ่ม

ปริญญาตรี

๑๒

นางสาว             ธันยพร                    

      แก้ววงศา

ปริญญาตรี