Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์สฯ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สฯ 

หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองบอน ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทรบุรี

ประวัติความเป็นมา

         โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ๕  ธันวาคม  ๒๕๔๒  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๖  ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองบอน  เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๐ โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านหนองบอน  ร่วมกันบริจาคทรัพย์  เพื่อจัดซื้อที่ดิน จำนวน ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๓๐ ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ขนาด  ๖  ห้องเรียน  จำนวน ๑ หลัง  เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา ๑ - ๖ มีนักเรียนเริ่มแรก จำนวน ๙๕ คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๕ นาย ต่อมาเมื่อปี ๒๕๓๒ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ ได้บริจาคเงินเพื่อการก่อสร้างอาคารเรียน ตามแบบ  สปช.๑๐๒/๒๖ ชนิดดัดแปลง เป็นเงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคารเรียน  ๓  ห้องเรียน  พื้นเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องดำเนินการก่อสร้างโดยชุดช่างจาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหนองบอน และสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๓๓ เมื่อปี  ๒๕๓๓ องค์การ ยู  เอ็น โบว์ ได้บริจาคเงิน จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๖ เมตร  เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของเด็กนักเรียนและใช้เป็นโรงอาหาร                                                                                                    ต่อมาเมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๒ บริษัทสิงคโปร์แอร์ไลน์ส จำกัด ( มหาชน ) ได้บริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ขนาด  ๖  ห้องเรียน  อาคารห้องน้ำ  –  ห้องสุขา, อาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องสมุดป้ายชื่อโรงเรียนและปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่าเป็นบ้านพักครู  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองบอน เป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ส  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา                                                   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมโรงเรียน และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้

          ครั้งที่ ๑  วันที่  ๑๐   เมษายน      พ.ศ.๒๕๓๘

          ครั้งที่ ๒ วันที่   ๒๔  กรกฎาคม    พ.ศ.๒๕๔๓  ทรงเปิดโรงเรียน

          ครั้งที่ ๓ วันที่   ๒๕  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๔๙

           ครั้งที่ ๔ วันที่  ๓     มิถุนายน      พ.ศ.๒๕๕๖

          ครั้งที่ ๕  วันที่  ๓๐   มกราคม      พ.ศ.๒๕๕๘

 ปรัชญาของโรงเรียน

          “ สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิต สัมฤทธิผลความมั่นคง ”

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

          “ วิชายอด วินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำกีฬา ”

การจัดการศึกษา

          โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สฯ      สังกัด  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๒ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แบ่งเป็น ๒ ภาคเรียน

                                  ภาคเรียนที่ ๑  เปิดวันที่  ๑๖  พฤษภาคม    ถึงวันที่  ๑๐  ตุลาคม                                                              ภาคเรียนที่ ๒ เปิดวันที่   ๑    พฤศจิกายน   ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม                       ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติฯ  มีพื้นที่ทั้งหมด  จำนวน  ๒๕ ไร่

           ปีการศึกษา  ๒๕๖๑

     จำนวนเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนทั้งหมด

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑

๑๒

๒๑

อนุบาล ๒

๑๐

อนุบาล ๓

๑๑

๑๔

รวมชั้นอนุบาล

๒๘

๑๗

๔๕

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๐

๑๕

ประถมศึกษาปีที่ ๒

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๐

๑๔

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๑

๑๗

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๒

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๐

๑๕

รวมชั้นประถมศึกษา

๔๗

๓๕

๘๒

รวมนักเรียนทั้งหมด

๗๕

๕๒

๑๒๗

 

จำนวนครู

 

ลำดับ

            ยศ

      ชื่อ

ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

พันตำรวจตรี

เสรี

อ่อนแพง

ป.บัณฑิต

ร้อยตำรวจเอก

อดุลย์

พงอุดทา

ปริญญาโท 

ดาบตำรวจ

ประดิษฐ์

บุญจันทร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ดาบตำรวจ

สมพร

อุทิศรัมย์

ปริญญาตรี

ดาบตำรวจหญิง

สุชานันท์

อุทิศรัมย์

ปริญญาตรี

ดาบตำรวจ

สากล

วงศ์แสนสาน

อนุปริญญา

สิบตำรวจเอกหญิง

ศศิธร

ตรีสอนรัมย์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นาง

บรรจง

อ่อนแพง

ปริญญาตรี

นางสาว

สุพรรษา

ปัสสามั่น

ปริญญาตรี 

๑๐

นางสาว

จุไรรัตน์

จันทรานนท์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๑

นางสาว

ผกาแก้ว

เปอร์กิจน้อย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๒

นางสาว

อนุธิดา

เข็มทองธำรง

ปริญญาตรี