Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.บ้านบ่อชะอม

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม 

หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อชะอม ตำบลทุ่งพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ประวัติความเป็นมา

          โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชานในพื้นที่ โดยประชาชนในหมู่บ้านได้ร่วมกันบริจาคเงินและที่ดิน ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด  ๒ ห้องเรียน และร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อจ้างครูมาช่วยสอนเด็กนักเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๘ เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนศรีบางบัวประชาสรรค์                                                                                                               ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๑  คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนบ้านบ่อชะอม  ได้ทำหนังสือถึงกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่   ๑๑   เพื่อขอรับการสนับสนุนข้าราชการตำรวจ    กองกำกับการตำรวจตระเวนชาย แดนที่ ๑๑ มาทำหน้าที่ครู กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ ได้พิจารณาถึงเหตุผล และความจำเป็น จึงได้จัดส่งข้าราชการตำรวจกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ จำนวน ๕ นาย มาเพื่อทำหน้าที่สอนเด็กนักเรียน และได้รับการจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๔                        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยมโรงเรียน และติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้                                                                                                                     ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๖                                                                                                   ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ (๒๖๖)                                                                                         ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (๔๔๐)                                                                                   ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม   ๒๕๕๔ (๖๑๔)                                                                                       ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด ๒๕ ไร่

การจัดการศึกษา     

         โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม สังกัด  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทศักราช   ๒๕๕๒   เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แบ่งเป็น ๒ ภาค

                    ภาคเรียนที่ ๑  เปิดวันที่  ๑๖  พฤษภาคม    ถึงวันที่  ๑๐  ตุลาคม                                                              ภาคเรียนที่ ๒ เปิดวันที่   ๑    พฤศจิกายน   ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม

       ปีการศึกษา ๒๕๖๑

จำนวนเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนทั้งหมด

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑

๑๑

๑๕

อนุบาล ๒

อนุบาล ๓

๑๒

รวมชั้นอนุบาล

๑๘

๑๔

๓๒

ประถมศึกษาปีที่ ๑

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๔

ประถมศึกษาปีที่ ๓

ประถมศึกษาปีที่ ๔

ประถมศึกษาปีที่ ๕

ประถมศึกษาปีที่ ๖

รวมชั้นประถมศึกษา

๒๔

๒๔

๔๘

รวมนักเรียนทั้งหมด

๔๒

๓๘

๘๐

 

จำนวนครู

 

ลำดับ

            ยศ

      ชื่อ

ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

พันตำรวจโท

ประยุทธ์

บุตตา

ปริญญาตรี

ร้อยตำรวจเอก

สมเกียรติ

กุดหอม

ปริญญาตรี 

ดาบตำรวจ

อภิสิทธิ์

อรุณเนตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ดาบตำรวจ

นิติศาสตร์

เอี่ยมเจริญสุข

ปริญญาตรี

ดาบตำรวจ

กันตวรรชน์

ซื่อสัตย์

ปริญญาตรี

สิบตำรวจโทหญิง

อรณิช

กุลาวงษ์

ปริญญาตรี

นางสาว

สุมิตรา

ปราณนัทธี

ปริญญาตรี

นางสาว

สร้อยศิรินทร์

เรืองทอง

ปริญญาตรี

นางสาว

วิมล

อินเหลา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๐

นางสาว

กรวิกา

กลิ่นจันทร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๑

นางสาว

ภัชรา

เอกฉัตร

ปริญญาตรี