Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.บ้านหางแมว

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว 

หมู่ที่ ๔ บ้านหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ประวัติความเป็นมา

       โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๕/๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทรบุรี ในอดีตเมื่อปี  พ.ศ.๒๕๒๕  เด็กนักเรียนของหมู่บ้านหางแมว ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือที่ โรงเรียนบ้านโคกวัด ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานประถมศึกษา มีระยะทางจากหมู่บ้านหางแมว ประมาณ ๕ กิโลเมตร การคมนาคมเป็นไปด้วยคลามลำบาก  โดยเฉพาะในฤดูฝนมีน้ำท่วมสูง ทำให้นักเรียนในหมู่บ้านหางแมว ไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้ การเรียนจึงไม่ต่อเนื่อง                                                             ในปี   พ.ศ.๒๕๓๓  ราษฎรบ้านหางแมวจึงได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  และได้จัดส่งตัวแทนไปประสานกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ เพื่อขอสนับสนุนครู และในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๓ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๑๑  ได้จัดส่งข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน มาปฏิบัติหน้าที่ครู จำนวน ๓ นาย  เข้าไปทำการสอน และได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๔ มีนักเรียนเมื่อเริ่มแรกจำนวน ๕๗ คน                                                                            ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ นายมานะ นางบุญล้อม ทีปสุวรรณ ได้บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร ตามแบบ  สปช. ๑๐๒/๒๖ ขนาด  ๓  ห้องเรียน พื้นเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคามุงกระเบื้อง ดำเนินการก่อสร้าง โดยชุดช่างกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๑๑  ร่วมกับราษฎรบ้านหางแมว ทำการสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๓๖  โดยมี  พล.ต.ต.สมควร หริกุล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน เป็นประธานรับมอบอาคารเรียน                                                                                    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

            ครั้งที่ ๑ วันที่  ๑๐  เมษายน      ๒๕๓๘

                   ครั้งที่ ๒ วันที่  ๒๒  ตุลาคม       ๒๕๔๔

                   ครั้งที่ ๓ วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๙

                   ครั้งที่ ๔ วันที่  ๑๗  มกราคม     ๒๕๕๔

                   ครั้งที่ ๕ วันที่  ๕  มกราคม        ๒๕๕๙

                  ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด    ๒๕  ไร่

การจัดการศึกษา                                                                                                                                         โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชาย พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๑๑  จังหวัดจันทรบุรี  จัดตั้งอย่างเป็นทางกา รวันที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๔ เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมถึงระดับประถมศึกษา ดำเนินการสอน ๒ ภาคเรียน ดังนี้

            ภาคเรียนที่  ๑  เปิดวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ถึง ๑๐ ตุลาคม                                                                  ภาคเรียนที่  ๒  เปิดวันที่ ๑   พฤศจิกายน ถึง ๓๑ มีนาคม

            ปีการศึกษา ๒๕๖๑

จำนวนเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนทั้งหมด

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑

๑๓

อนุบาล ๒

๑๕

๑๐

๒๕

อนุบาล ๓

๑๑

รวมชั้นอนุบาล

๒๖

๒๓

๔๙

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๐

๑๘

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๓

๑๙

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๑

๑๕

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๐

๑๔

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๓

๒๒

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๓

๑๐

๒๓

รวมชั้นประถมศึกษา

๕๒

๕๙

๑๑๑

รวมนักเรียนทั้งหมด

๗๘

๘๒

๑๖๐

 

จำนวนครู

 

ลำดับที่

               ยศ - ชื่อ - นามสกุล

          คุณวุฒิ

พันตำรวจโท       สุทรชัย 

บุญถาวร

ป.บัณฑิต

ร้อยตำรวจตรี      ไชยสิทธิ์

ทองเกียว

ปริญญาตรี

ดาบตำรวจ           พรเจตน์

สายเนตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ดาบตำรวจหญิง    ปวีณา

ยินดี

ปริญญาตรี

จ่าสิบตรีหญิ         ศิวกานต์

ยินดี

ป.บัณฑิต

สิบตำรวจโทหญิง พัชรินทร์

ปัสวัน

ปริญญาตรี

นาย                    ศักดา

ทองเกียว

ปริญญาตรี

นาย                    ชุวาเศรษฐ์

รักษาศีล

ปริญญาตรี

นางสาว               ชุวาอัญ

รักษาศีล

ป.บัณฑิต

๑๐

นางสาว               ศันสนีย์

เหงาลิ้ม

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๑

นางสาว                ชูศรี

สุนทรพจน์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๒

นางสาว                ใจสะคราญ

ทิพย์คลัง

ปริญญาตรี