Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.บ้านคลองแดง

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง

หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองแดง ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ประวัติความเป็นมา

          โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เนื่องจากหมู่บ้านคลองแดง ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารไกลคมนาคมและอยู่ห่างจากโรงเรียนประถมศึกษา ๘ กิโลเมตร เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน  ที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับส่วนใหญ่  ไม่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนเพราะการเดินทางไปโรงเรียนยากลำบากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน  จึงได้ร่วมกันบริจาคที่ดินจำนวน ๒๕ ไร่ และร่วมใจกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด  ๓  ห้องเรียน  โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน  และประชาชนในหมู่บ้านคลองแดงและเขตใกล้เคียงได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่๑๑จัดข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนมาทำการสอนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ ได้พิจาร ณาเหตุผล และความจำเป็น จึงได้จัดส่งข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนไปปฏิบัติหน้าที่ครู จำนวน ๕  นาย และต่อมา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  ได้อนุมัติจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อ วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๔๕ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กก่อนวัยเรียน –  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนชั้นเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ๔๖ คน ชั้นประ ถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๖๐ คน รวม ๑๐๖ คนโดยมีดาบตำรวจถวัลย์ชัย แสงสุวรรณ เป็นครูใหญ่ คนแรก          ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ บาทหลวงอุดม นิธิภัทราพร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯและคณะสมาคมผู้ปกครองบริจาคเงินก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์จำนวน ๑ หลังมูลค่า ๕๖๐,๐๐๐  บาท ( ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน )                                                                                                                  ต่อมาเมื่อวันที่ ๙  พฤศจิกายน ๒๕๔๗  คณะชมรมค่ายอาสาพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้ออกค่ายอาสาพัฒนาและจัดสร้างอาคารเรียน จำนวน ๑ หลัง ๖ ห้องเรียน,ห้องน้ำ,หอกระจายข่าวและเสาธง คิดเป็นมูลค่า ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน )                                                                               เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิ   คุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ครั้งที่ ๑                          เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณา   ธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ครั้งที่ ๒

ปรัชญาของโรงเรียน

          สร้างภูมิปัญญา   พัฒนาคุณภาพชีวิต  สัมฤทธิผลความมั่นคง

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

          มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีโภชนาการดี  สุขภาพแข็งแรง  ใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์ประหยัด  และอดทน  มีความรู้            ทักษะทางวิชาการ และการอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต  รักและหวงแหนทรัพยากรธรรม            ชาติ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น และความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  ตามแนวทาง            ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

การจัดการศึกษา

         โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง  หมู่ที่  ๑๒  ตำบลพวา  อำเภอแก่งหางแมว   จังหวัด              จันทบุรี  สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดจันทบุรี เขต ๑            เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แบ่งออกเป็น ๒            ภาคเรียน                                                                                                                                                                ภาคเรียนที่ ๑ เปิดวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม                                                                      ภาคเรียนที่ ๒ เปิดวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม                                                   ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง มีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน  ๒๕ ไร่

        ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 จำนวนเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนทั้งหมด

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑

อนุบาล ๒

๑๑

อนุบาล ๓

๑๑

รวมชั้นอนุบาล

๑๗

๑๔

๓๑

ประถมศึกษาปีที่ ๑

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๓

ประถมศึกษาปีที่ ๓

ประถมศึกษาปีที่ ๔

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๑

ประถมศึกษาปีที่ ๖

รวมชั้นประถมศึกษา

๒๙

๒๘

๕๗

รวมนักเรียนทั้งหมด

๔๖

๔๒

๘๘

 

จำนวนครู

 

ลำดับ

            ยศ

      ชื่อ

ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

ร้อยตำรวจเอก

สุวรรณ

สาเสนา

ปริญญาตรี

ดาบตำรวจหญิง

ธนวรรณ

เสียงเสนาะ

ปริญญาตรี

ดาบตำรวจหญิง

รังสิมา

แสนทวีสุข

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ดาบตำรวจ

ศิลปชัย

กลิ่นจันทร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สิบตำรวจตรี

ศราวุฒิ

จันทะคัด

ปริญญาตรี

สิบตำรวจตรี

พงษ์ศักดิ์

ทองศรี

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สิบตำรวจตรีหญิง

กรกนก

โภคพิพัฒน์

ปริญญาตรี 

นางสาว

ธนิษฐา

นนท์เทศา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาว

สมฤทัย

เกิดศรีสุข

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๐

นางสาว

จุฑามาส

ผาเพชร

ปริญญาตรี

๑๑

นางสาว

จุฑารัตน์

พันธ์ผล

ปริญญาตรี

๑๒

นางสาว

กัลยา

คีรีเขตต์

ปริญญาตรี

๑๓

นางสาว

ธันยพร

แก้ววงศา

ปริญญาตรี