Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.บ้านเขาฉลาด

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด

หมู่ที่ ๗ บ้านเขาฉลาด ตำบลเทพนิมิต อำเภอสมิง จังหวัดตราด 

ประวัติความเป็นมา

            เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเขาฉลาด  เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ และในปีพ.ศ.๒๕๓๗ มีนักเรียนเข้าเรียนจำนวนน้อยไม่เพียงพอที่จะทำการสอนได้จึงได้ให้นักเรียนจำนวน  ๑๖  คน  เดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา ซึ่งอยู่ห่างโรงเรียนบ้านเขาฉลาด ระยะทาง ๕ กิโลเมตร ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ประสบความเดือดร้อนต้องเดินทางไกลและเสียค่ายานพาหนะในการเดินทาง ต่อมาคณะกรรมการบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตและคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านเขาฉลาดได้ทำหนัง สือทูลเกล้าแจ้งถวายฎีกา ไปยังกองราชเลขานุการในพระองค์  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๒๒  มิถุนายน ๒๕๔๑  จึงได้มอบหมายให้  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดย  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑  เข้าไปดำเนินการพิจารณาช่วยเหลือประชาชน  โดยได้สำรวจเด็กนักเรียนที่พร้อมจะเข้าเรียนในปีการศึกษา  ๒๕๔๒  จำนวน  ๕๐   คน   จึงได้ประสานกับสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดตราด  ขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเขาฉลาด เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน   และจัดส่งข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน  ๗  นาย  ไปทำหน้าที่ครูผู้สอน  โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อนุมัติให้เข้าทำการสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภา คม  พ.ศ.๒๕๔๒ โดยเป็นศูนย์การเรียนสาขาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม  และเปลี่ยนเป็นโรง เรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด ในเวลาต่อมา                                                                                    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน  ๕  ครั้ง  ดังนี้

          ครั้งที่ ๑   วันที่  ๒๔   กรกฎาคม    ๒๕๔๓

          ครั้งที่ ๒   วันที่  ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๙

          ครั้งที่ ๓   วันที่  ๑๙   มิถุนายน      ๒๕๕๑

          ครั้งที่ ๔   วันที่  ๒๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 

          ครั้งที่ ๕   วันที่  ๒๙   มกราคม       ๒๕๖๑

 การจัดการศึกษา

         โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด   สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับ             ผิดชอบของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๑๑ จังหวัดจันทบุรี  จัดตั้งอย่างเป็นทางการวัน             ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เปิดทำการสอนระดับชั้นเรียนอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาดำเนินการสอน             ๒ ภาคเรียน ดังนี้                                                                                                                                                                   ภาคเรียนที่ ๑ เปิดวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึง ๑๐ ตุลาคม                                                                             ภาคเรียนที่ ๒ เปิดวันที่ ๑  พฤศจิกายน ถึง ๓๑ มีนาคม                                        ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน ๓๒ ไร่ ๒ งาน ๗๕ ตารางวา

          ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 จำนวนเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนทั้งหมด

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑

๑๑

๑๘

อนุบาล ๒

๑๓

อนุบาล ๓

๑๐

รวมชั้นอนุบาล

๒๕

๑๖

๔๑

ประถมศึกษาปีที่ ๑

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๐

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๐

ประถมศึกษาปีที่ ๔

ประถมศึกษาปีที่ ๕

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๐

รวมชั้นประถมศึกษา

๒๑

๒๘

๔๙

รวมนักเรียนทั้งหมด

๔๖

๔๓

๘๙

 

 จำนวนครู

 

ลำดับที่

    ยศ        ชื่อ             นามสกุล

คุณวุฒิ

ร้อยตำรวจเอก  ปิยนันท์      ฉัตรทอง

ปริญญาตรี

ดาบตำรวจ  เจริญ               ดีชัย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ดาบตำรวจ  ชัยยุทธ์            มาจิตต์

ปริญญาโท

สิบตำรวจโทหญิง เพชรลดา จันทะเมนชัย

ปริญญาตรี

สิบตำรวจตรีหญิง สายลม     ศรีเกษร

ปริญญาตรี

สิบตำรวจตรี ณัฐวุฒิ             ปั้นทอง

มัธยมศึกษาตอนปลาย    

สิบตำรวจตรี พงศกร             จันทเกษร

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาว ปรียา                      ลาภหิรัญ

ปริญญาตรี

นางสาว กนก                       จุลเจือ

ปริญญาตรี

๑๐

นางสาวจามจุรี                     สะสม

ปริญญาตรี