Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.ประชารัฐบำรุง ๑

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง ๑

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหญ้าปล่อง ตำบลป่าไร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา

      โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง ๑ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔,๕  ตำบลป่าไร่ อำอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  สังกัด  กก.ตชด.๑๒  กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค  ๑  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.๒๕๒๐ โดยคณะกรรมการ หมู่บ้านร่วมกับ กองทัพทหารราบที่  ๓  กรมทหารราบที่ ๒ สร้างอาคารทำการสอนตั้งแต่  ป.๑-๒  มีจำนวนนักเรียน  ๒๑  คน  ชาย ๑๔ คน  หญิง ๗ คน โดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนวังทับควายเสนาราษฏร์บำรุง 

ชื่อ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง ๑

      ชื่อเดิม โรงเรียนบ้านวังทับควายเสนาราษฎร์บำรุง

     ปัจจุบัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง  ๑  มีข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๑๒  ทำหน้าที่ครูสอน  จำนวน  ๖  นาย  ครูอัตราจ้าง ๑  คน  ครูพล เรือนผู้ดู แลเด็กเล็ก  ๒  คน  โดยมีร้อยตำรวจเอกสุนทร ตั้งใจทำหน้าที่ครูใหญ่  มีเด็กเล็ก ๕๓ คน นักเรียนชั้นประถมปีที่ ๑- ๖ จำนวน ๖๒ คน รวม ๑๑๕ คนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เขต ๒  เข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายกลุ่มตะวัน บูรพามีโรงเรียนภายในกลุ่ม ๑๗ โรงเรียน

ที่ตั้ง 

        บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ ๒๗๑๒๐  

      พิกัด TA ๔๐๕๒๐๖ ละติจูด ๑๓.๗๔๓๐๔๒๙ ลองติจูด ๑๐๒.๖๐๐๒๘๖๙

      พื้นที่โรงเรียนทั้งหมด ๓๙ ไร่ ๓ งาน ๑ ตารางวา พื้นที่การเกษตร ๑๐ ไร่ 

สภาพภูมิประเทศและอาณาเขต

      ทิศเหนือ       ติดกับบ้านโนนสวรรค์ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๖                                     กิโลเมตร

      ทิศใต้           ติดกับบ้านป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๒ กิโลเมตร

      ทิศตะวันออก ติดกับบ้านภูน้ำเกลี้ยง หมู่ ๕ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๑                            กิโลเมตร

       ทิศตะวันตก  ติดกับบ้านไทยสามารถ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว                                ระยะทาง ๖ กิโลเมตร

การเดินทาง

       ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดถึงโรงเรียน ๖๕ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ๖๐ นาที ถนน             ลาดยาง ๖๕ กิโลเมตร

บริการของรัฐ

       ในโรงเรียนมีไฟฟ้า ไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์  เครื่องปั่นไฟ ไฟฟ้ากระแส  สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้โรง            เรียนที่สุดคือ สถานีอนามัยบ้านภูน้ำเกลี้ยง อยู่ห่าง ๒ กิโลเมตร  โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึก            ษาที่อยู่ใกล้ที่สุด ชื่อ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ ที่ตั้ง บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าไร่ อำเภอ            อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

การจัดการศึกษา 

       ปีการศึกษา ๒๕๕๗

                                   จำนวนเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนทั้งหมด

                                     

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ปฐมวัย

๒๔

๒๙

๕๓

ประถมศึกษาปี่ที่  ๑

๑๗

ประถมศึกษาปี่ที่  ๒

๑๐

ประถมศึกษาปี่ที่  ๓

๑๑

ประถมศึกษาปี่ที่  ๔

ประถมศึกษาปี่ที่  ๕

ประถมศึกษาปี่ที่  ๖

รวมทั้งหมด

๕๕

๖๐

๑๑๕

                                                 

                                     จำนวนครู

 

ลำดับที่

    ยศ        ชื่อ             นามสกุล

คุณวุฒิ

ร้อยตำรวจเอก  สุนทร     ตั้งใจ

ปริญญาตรี

ดาบตำรวจ  วิชัย             ชมดี

อนุปริญญา

ดาบตำรวจ  สมเกียรติ      ถาวรกุล

ปริญญาตรี

ดาบตำรวจ  ประยูร           พัฒดำ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สิบตำรวจโทหญิง  สุดา    ดงแสนแก้ว

อนุปริญญา

สิบตำรวจตรี  สายฟ้า        เมาไธสง        

ปริญญาตรี


                                      บุคลากรอื่นๆ

 

ลำดับที่

    ยศ        ชื่อ             นามสกุล

คุณวุฒิ

นางสาว  นิภาวรรณ    สุพรรณรัง

ปริญญาตรี

นาง  พิมศิกาญจน์       ปักกุนนัน

ปริญญาตรี

นางสาว  ดวงพร          นักเป่า

ปริญญาตรี

 

                                     โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง ๑

 

                                                

                                   

ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน

 

                                                  

 

                                                  

                     

แผนที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง ๑