Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.บ้านเขาสารภี

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี

หมู่ที่ ๓ บ้านเขาสารภี ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา   

      ชื่อเดิม บ้านทับวังมน  ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.๒๕๑๓  โดยราษฎรในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่  กก.ตชด.เขต  ๒        (เดิม) เปิดทำการสอน ชั้น ป.๑ - ป.๔ มีนักเรียน จำนวน ๔๖  คน  เป็นชาย ๒๙  คน  หญิง  ๑๗  คน

     จนถึงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙  ได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบตามแนวชายแดน  จึงย้ายมาอยู่ที่บ้านเขาสารภีปัจจุบัน  ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาสารภี หมู่ ๓  ตำบลทับพริก  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  มีนายสงฆ์  ศรียันต์  มอบที่ดินในการก่อสร้าง ให้กับทางโรงเรียน จำนวน ๒๕ ไร่ ปัจจุบันเปิดทำการสอน  ตั้งแต่ชั้นก่อนวัยเรียน จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวน ๗๐ คน เป็นชาย ๔๐ คน หญิง ๓๐ คน  ครูตำรวจตระเวนชายแดนที่ ทำการสอน จำนวน ๗ นาย ชาย ๓ นาย หญิง ๔ นาย  และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  ๒  คน ครูอัตราจ้าง ๑  คน โดย  มีร้อยตำรวจตรีสมบัติ จรูญไชย ทำหน้าที่ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียน

            ครั้งที่ ๑ เมื่อ  ๑๒  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๓๙

            ครั้งที่ ๒ เมื่อ  ๒๘  มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๐

            ครั้งที่ ๓ เมื่อ  ๒๑  สิงหาคม     พ.ศ. ๒๕๕๕

ปรัชญาโรงเรียน

     สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิผลความมั่นคง

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

      โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี  เป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน ในพื้นที่ตาม           แนวชายแดน เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  โดยทำให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่  แนวชายแดน           ได้มีโอกาสได้มีการศึกษาภาคบังคับ   เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนนี้แล้วสามารถ ไปศึกษาต่อในระ            ดับสูงขึ้นได้ขณะเดียวกันยัง พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เยาวชน  และชุมชนควบคู่ไปกับการให้การศึกษา            พร้อมกับดำเนินงานเพื่อให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยขึ้นในพื้นที่ซึ่งเป็นเขตบริการของโรงเรียน

คำขวัญประจำโรงเรียน

      คุณธรรม จริยธรรม น้อมนำวิชาการ ผูกมิตรประเทศเพื่อนบ้าน สืบสานงานโครงการตามพระราชดำริ

สีประจำโรงเรียน

      สีม่วง - เลือดหมู

ที่ตั้ง

      บ้านเขาสารภี หมู่ที่ ๓ ตําบลทับพริก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ ๒๗๑๒๐

      พิกัด TV ๑๐๓๙๒๖ ละติจูด ๑๓.๔๘๗๒๖๓๒ ลองติจูด ๑๐๒.๓๒๔๐๖๔๙

      พื้นที่โรงเรียนทั้งหมด ๒๕ ไร่

การเดินทาง

      ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดถึงโรงเรียน ๔๓ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง ๔๐ นาที ถนนลาดยาง           ๔๓ กิโลเมตร

บริการของรัฐ

       ในโรงเรียนมีไฟฟ้าไม่มี  พลังงานแสงอาทิตย์  เครื่องปั่นไฟ  ไฟฟ้ากระแส  สถานพยาบาลของรัฐที่อยู่         ใกล้ โรงเรียนที่สุดคือ  โรงพยาบาลคลองหาด  อยู่ห่าง  ๕  กิโลเมตร  โรงเรียนที่เปิดสอน  ในระดับมัธ         ยมศึกษาที่อยู่ใกล้ที่สุด ชื่อโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ที่ตั้งบ้านคลองหาด หมู่ที่ ๕ ตําบลคลองหาด           อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

การจัดการศึกษา 

       ปีการศึกษา ๒๕๕๗

                                   จำนวนเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนทั้งหมด

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน   (คน)

ชาย

หญิง

รวม

ระดับก่อนวัยเรียน

๑๕

๑๒

๒๗

ประถมศึกษาปีที่ ๑

ประถมศึกษาปีที่ ๒

ประถมศึกษาปีที่ ๓

ประถมศึกษาปีที่ ๔

ประถมศึกษาปีที่ ๕

ประถมศึกษาปีที่ ๖

                     รวม

๔๐

๓๐

๗๐

 

                                   จำนวนครู

 

ลำดับที่

    ยศ        ชื่อ             นามสกุล

คุณวุฒิ

ร้อยตำรวจตรี  สมบัติ    จรูญไชย

ปริญญาตรี

ดาบตำรวจ  สมพร        บุตรสมบัติ

อนุปริญญา

ดาบตำรวจ  มงคล         หอมทรัพย์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ่าสิบตรีหญิง  สำรวย     อินอุ่นโชติ

ปริญญาตรี

จ่าสิบตรีโทหญิง  ศิริพร   พรหมรอด

อนุปริญญา

จ่าสิบเอก  นภรรสวรรณ   สมบูรณ์

อนุปริญญา                

สิบตำรวจโท  บุหรัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

  

                                   บุคลากรอื่นๆ

 

ลำดับ

    ยศ        ชื่อ             นามสกุล

คุณวุฒิ

นางสาว วันเพ็ญ        แสนรัมย์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาว  รันทยา        บุตรสมบัติ

อนุปริญญา

นางสาว  แววดาว      พิมพ์สอน

ปริญญาตรี

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี 

 

                                              

 

                                              

 

ผลิตภัณฑ์มะขามป้อม

 

                          

                                                                      

แผนที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี