Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.บ้านน้ำอ้อม

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม

หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำอ้อม ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา

 

 

 

 

การจัดการศึกษา 

       ปีการศึกษา ๒๕๕๗

                                   จำนวนเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนทั้งหมด

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

ปฐมวัย

๑๙

๒๐

๓๙

ประถมศึกษาปีที่  ๑

๑๓

ประถมศึกษาปีที่  ๒

๑๓

ประถมศึกษาปีที่  ๓

ประถมศึกษาปีที่  ๔

ประถมศึกษาปีที่  ๕

๑๑

ประถมศึกษาปีที่  ๖

๑๒

รวม

๕๓

๔๘

๑๐๑

มัธยมศึกษาปีที่  ๑

มัธยมศึกษาปีที่  ๒

มัธยมศึกษาปีที่  ๓

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  ๔

มัธยมศึกษาปีที่  ๕

มัธยมศึกษาปีที่  ๖

รวม

รวมทั้งหมด

๕๓

๔๘

๑๐๑


                                                                   

                                      จำนวนครู

 

ลำดับที่

    ยศ        ชื่อ             นามสกุล

คุณวุฒิ

ร้อยตำรวจเอก  สุกัน           ลอมไธสง

ปริญญาตรี

ดาบตำรวจ  มงคล              บุญเลิศ

ปริญญาตรี

ดาบตำรวจ  กันทา              เลิศสกุล

ปริญญาตรี

ดาบตำรวจ  โชติวิทย์          ฐานะ

ปริญญาตรี

ดาบตำรวจหญิง  สมัย         วงษ์ภักดี

ปริญญาตรี

สิบตำรวจเอกหญิง  กัญวรา  เทพนรินทร์

ปริญญาตรี                

สิบตำรวจโทหญิง   สาริศา   หัสดง

อนุปริญญา

สิบตำรวจโท  สุเมธ             โสภาเคน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สิบตำรวจโทหญิง  ณิรดา     ศรีสะอาด   

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

                                            บุคลากรอื่นๆ  

  

ลำดับที่

    ยศ        ชื่อ             นามสกุล

คุณวุฒิ

นางสาว สุมิตรา    บุญเลิศ

อนุปริญญา

นางสาว  ณฐิตา    มีโคกกลาง

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาว  สมรัก     หัสดง

ปริญญาตรี

 

                                    โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม

 

                         

 

 

แผนที่ รร.ตชด.บ้านน้ำอ้อม

tps://goo.gl/maps/WkQRnwtNFzo