Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.วังศรีทอง

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง

หมู่ที่ ๑๕ บ้านโพธิ์เงิน ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา

    โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง   ตั้งขึ้นเมื่อปี   พ.ศ.๒๕๒๐   พิกัด   TV   ๐๐๔๗๙๒   ละติจูด ๑๓.๓๖๘๑ ๒๓ ลองติจูด ๑๒๐.๒๓๐๖๑๕ โดยประชาชนบ้านวังโพธิ์ทองร่วมกันสละแรงงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวขนาดกว้าง ๑๐  เมตร  ยาว ๑๖ เมตร มีหลวงพ่ออินต่วนคนึงเขต  บริจาคทรัพย์จัดชื้อวัสดุคิดเป็นมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท และนายสมศักดิ์ ประจงศิลป์ เป็นผู้บริจาคที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียน จำนวน ๒๘ ไร่ เพื่อให้บุตรหลานมีสถานศึกษาที่ใกล้และปลอดภัย    เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ห่างจากสถานศึกษาของรัฐเป็นระยะทาง   ๖   กิโล เมตร  ชึ่งเกินความสามารถของเด็กระดับประถมที่จะเดินทางไปเรียนได้ประกอบกับเส้นทางเป็นป่าทึบสองข้างทางในช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมเส้นทางและได้ขอครูตำรวจตระเวนชายแดนไปทำการสอน ๒ นาย

     ต่อมาเมื่อเดือน  พ.ค.๒๕๒๐  พ.ต.อ.สมนึก พลสิทธิ์  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๒ ได้ส่งข้าราช การตำรวจ จำนวน ๒ นายไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนคือ จ่าสิบตำรวจไสว ใจประเสริฐ ทำหน้าที่ครูใหญ่ สิบตำรวจโทสำเร็จ  มะละโยธา  ทำหน้าที่ครูผู้สอนเปิดทำการสอน นักเรียนครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๔  ตุลาคม ๒๕๒๐ เปิดสอนชั้น ป. ๑ - ๔  มีนักเรียน ชาย – หญิง จำนวน ๓๕ คน ชาย ๒๐ คน หญิง  ๑๕  คน

ปี พ.ศ.๒๕๒๕ คณะอาจารย์จากโรงเรียนวัดบวรนิเวศน์,คณะ สอ.รด.รุ่น  ๑๐  ร่วมกับ ร้อยโทหญิง รุจิราภรณ์             อุณญานนท์ และคุณหญิงอารมณ์ บุรณพันธ์ ผู้จัดการบริษัท เคมีอุปกรณ์ร่วมกันจัดหาทุนชื้อวัสดุอุป             กรณ์ ปรับปรุงขยายอาคารเรียนหลังเดิมเป็นเงินจำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)            ได้อาคารแบบกึ่งถาวรกว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๒๘ เมตร โดยสร้างเสร็จในปีการศึกษา ๒๕๒๗ และใน             โอกาสเดียวกัน ประชาชนร่วมกับคณะครู ได้ก่อสร้างอาคารแบบกึ่งถาวร  ขนาดกว้าง  ๖  เมตร  ยาว             ๑๕ เมตร สำหรับใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์ คิดเป็นมูลค่า ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)

ปี พ.ศ.๒๕๓๔  มีประชาชนหน่วยงานราชการได้สละทรัพย์แรงงานก่อสร้างอาคารให้แก่ทางโรงเรียนพร้อม              แหล่งน้ำคือประชาชนและกรมทหารพรานที่ ๑๒ ก่อสร้างอาคารพยาบาลแบบกึ่งถาวรจำนวน ๑ หลัง              มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท (ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร)

              องค์การยูเอ็นโบรว  กรมชลประทาน ก่อสร้าง

                          ๑.เรือนเพาะชำ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร จำนวน ๑ หลัง มูลค่า ๖๘,๐๐๐ บาท

                          ๒.โรงเลี้ยงไก่ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๘  เมตร จำนวน ๑ หลัง มูลค่า ๔๘,๐๐๐๑  บาท

                          ๓.สระน้ำ ขนาดกว้าง ๕๘ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร มูลค่า ๑,๔๐๐,๐๐๐  บาท          

ปี พ.ศ.๒๕๓๕ กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานสระแก้วดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำให้แก่โรงเรียน              ตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทองมีความจุ ๒๕,๐๐๐ ลบ.ม.วงเงินค่าก่อสร้าง ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย              ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง              มาจากพระราชดำริ (กปร.)

ปี พ.ศ.๒๕๓๖ สโมสรโรตารี่กรุงเทพฯ  บริจาควัสดุก่อสร้างอาคารบ้านพักครูขนาดกว้าง  ๗  เมตร ยาว ๑๗               เมตร จำนวน ๑ หลัง มูลค่า ๑๙, ๘๘๗ บาท แต่ยังสร้างไม่เสร็จ เนื่องจากวัสดุไม่เพียงพอ

ปี พ.ศ.๒๕๓๗ พระครูวินัยธรบุญชัย  จิตปาโล   ผู้จัดการโรงเจวัดโสธรวรารามวรวิหาร  บริจาควัสดุก่อสร้าง              อาคารบ้านพักครู  ที่ยังสร้างไม่เสร็จ มูลค่า ๓๒,๘๔๘  บาท และบริจาควัสดุก่อสร้าง ห้องสุขา ชาย -            หญิง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร มูลค่า ๑๖,๘๑๙  บาท

ปี พ.ศ.๒๕๓๘ มีคณะครูหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนบริจาควัสดุก่อสร้าง

          ปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง เปิดสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  มีนักเรียน ชาย–หญิง จำนวน ๑๑๔  คน ชาย ๖๔ คน,หญิง ๕๐ คน ครูตำรวจตระเวนชายแดนจำ  นวน  ๙  นาย  ครู  อบจ. ๒  คน  ครูโรงเรียนครูพัฒนา  ๑  คน ผู้ดูแล  USO NET ๑ คน เปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  มีอาคารเรียน  จำนวน  ๓ หลังอาคารประกอบ จำนวน   ๑๔ หลังมี พันตำรวจ  โทสัมฤทธิ์ อุ่นมี ทำหน้าที่ครูใหญ่

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริและทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน  ครั้ง ดังนี้

                   ครั้งที่ ๑ วันที่  ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๔๐ 

                   ครั้งที่ ๒ วันที่  ๒๒ มิถุนายน      ๒๕๔๙

                   ครั้งที่ ๓ วันที่  ๒๐ มกราคม       ๒๕๕๔

                   ครั้งที่ ๔ วันที่  ๑๓ มกราคม       ๒๕๕๙

ปรัชญาโรงเรียน

    สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิผลความมั่นคง

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

    โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง  มุ่งเน้นผู้เรียน  ให้มีคุณธรรม  นำความรู้สู่ความเป็นเลิศ เชิดชู         ศิลปวัฒนธรรมประเพณี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานเทคโนโลยี        ที่ทันสมัยส่งเสริมให้ครูสู่มืออาชีพชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

พันธกิจโรงเรียน

     ๑.จัดการศึกษาอบรมนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสุขบนพื้นฐานของความรัก                         ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่                                                                                                                       ๒.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ                                                                     ๓.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ                       สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม                                                                                             ๔.พัฒนาครูสู่มืออาชีพ                                                                                                                         ๕.สถานศึกษามีอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้                                                                                   ๖.บริหารงานโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ระบบการศึกษา

      โรงเรียนสังกัดพื้นที่รับผิดชอบของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์จัดตั้งอย่างเป็นทางการวันที่เปิดทำการ            สอนระดับก่อนประถมถึงระดับประถมศึกษา ดำเนินการสอน ๒ ภาคเรียน

ที่ตั้ง

       หมู่ที่ ๑๕ บ้านโพธิ์เงิน ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

       พิกัด TV ๐๐๔๗๙๒ ละติจูด ๑๓.๓๖๕๒๔๕๖ ลองติจูด ๑๒๐.๒๓๔๐๘๐๙ 

สภาพภูมิประเทศและอาณาเขต

        ทิศเหนือ         ติดกับบ้านซับน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง                                 ๑ กิโลเมตร                                                                                                                  ทิศใต้              ติดกับบ้านทรัพย์ทรายทอง หมู่ที่ ๙   ตำบลวังสมบูรณ์  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระ                                 แก้ว ระยะทาง 3 กิโลเมตร                                                                                            ทิศตะวันออก    ติดกับบ้านพรมนิมิต  หมู่ที่ ๘ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  ระยะ                                 ทาง ๑ กิโลเมตร                                                                                                            ทิศตะวันตก      ติดกับบ้านวังโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว                                     ระยะทาง ๕๐๐ เมตร   

การจัดการศึกษา 

       ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

                                   จำนวนเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนทั้งหมด

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑

อนุบาล ๒

๑๑

๒๐

อนุบาล ๓

๑๐

๑๖

รวมชั้นอนุบาล

๒๔

๑๙

๔๓

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๗

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๑

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๐

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๐

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๐

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๓

รวมชั้นประถมศึกษา

๓๗

๓๔

๗๑

         รวมนักเรียนทั้งหมด

   ๖๑

     ๕๓

        ๑๑๔

 

                                       จำนวนครู

 

 ลำดับ

  ยศ  ชื่อ นามสกุล

คุณวุฒิ

สังกัด

ความรับผิดชอบ

พันตำรวจโท

สัมฤทธิ์   อุ่นมี

รป.ม.บริหารการจัดการภาครัฐ

กก.ตชด.๑๒

ครูใหญ่  รับผิดชอบทุกงาน

ร้อยตำรวจโท

บรรจง     เรืองสุขสุด

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

กก.ตชด.๑๒

โครงการอนมัยแม่และเด็กฯ ไอโอดีน

ร้อยตำตวจตรี

พิษณุ      เหล่าทองสาร

คบ.ประถมศึกษา

กก.ตชด.๑๒

โครงกาส่งเสริมคุณภาภาพการศึกษา

ดาบตำรวจ

เสริมศักดิ์ โคสาสุ

คบ.ประถมศึกษา

กก.ตชด.๑๒

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ดาบตำรวจหญิง

โสภิต      ชูเจริญ

บธ.บ. การจัดการทั่วไป

กก.ตชด.๑๒

โครงการฝึกอาชีพ

สิบตำรวจโท

บดินทร์    จินตะกัน

ปวส. อิเล็กทรอนิกส์

กก.ตชด.๑๒

โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

สิบตำรวจโทหญิง

กรณิศ      ดวงเนตร

บธ.บ. บัญชี

กก.ตชด.๑๒

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ

สิบตำรวจตรีหญิง

นฤมล      คุ้มเงิน

มัธยมตอนปลาย

กก.ตชด.๑๒

โครงการส่งเสริมสหกรณ์

สิบตำรวจเอกหญิง 

กฤษณา   ประจงศิลป์

บธ.บ.บัญชี

กก.ตชด.๑๓

โครงกาส่งเสริมคุณภาภาพการศึกษา

๑๐

นางสาว 

ภาณุมาศ นวลดี

รบ.การเมืองการปกครอง

อบจ.สระแก้ว

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ

๑๑

ว่าที่ร้อยตรี

วันปิยะ    กิจวรรณี

ศศ.บ.คีตศิลป์ศึกษา

อบจ.สระแก้ว

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

๑๒

นางสาว   

สุวรรณา  พิศพล

คบ.การศึกษาปฐมวัย

สระแก้วเขต ๑

โครงการส่งเสริมสหกรณ์

 

                                     โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง

 

                        

 

                                           

 

การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

 

                       

 

                       

 

โครงการส่งเสริมสหกรณ์

 

                                           

 

 โครงการฝึกอาชีพ

 

                      

 

                      

 

 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 

                      

 

                      

 

                                           

 

โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

 

                      

 

                      

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง เมื่อ ๑๓ ม.ค.๒๕๕๙

 

                      

 

                      

 

แผนที่  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง