12/19 2018

รร.ตชด.บ้านทุ่งกบินทร์

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์

หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา

      โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ เดิมชื่อ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนธารน้ำใจ  ๒ ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ  ตำบลวังใหม่กิ่ง  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดปราจีนบุรี  จัดตั้งขึ้น  ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญของการศึกษาเนื่องจากสถานศึกษาของรัฐตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านทุ่งกบิน ทร์ เป็นระยะทาง ๒๐  กิโลเมตร คือ โรงเรียนบ้านตาหลังใน โรงเรียนบ้านวังทอง  ซึ่งเกินความสามารถของเด็กวัยประถมศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาได้ตลอดทั้งการคมนาคมไม่สะดวก             

      ดังนั้นนายประนอม ฉุยฉาย ,นายพยนต์ เพิ่มพูน และ นายหลี่ ยิ้มอยู่ ได้ร่วมกัน บริจาคที่ดินที่ใช้ประกอบ อาชีพ จำนวน ๒๐ ไร่ ๒ งาน เป็นสถานที่ จัดตั้งโรงเรียน และประชาชน ได้ร่วมกันสละทรัพย์ สละแรงงานก่อ สร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราว ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง คิดเป็นมูลค่า ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และประสานกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๑๒  (เขต ๒  เดิม) ขอรับการสนับสนุนครูตำรวจตระเวนชายแดนไปทำการสอนซึ่งพันตำรวจเอกสมนึก  พลสิทธิ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ (เขต ๒ เดิม)  ขณะนั้นได้จัดส่งข้าราชการตำรวจในสังกัด  จำนวน ๒ นาย ไปปฏิบัติหน้าที่คือ  ๑. สิบตำรวจเอก วิชัย  คณะสุข  ทำหน้าที่ครูใหญ่   ๒. พลฯ รังสรรค์ สังข์นคร  ทำหน้าที่ครูผู้สอน  และได้รับอนุมัติ  จัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์  จากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  เมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๒๐  เปิดทำการสอน  เมื่อวันที่  ๒๙ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๒๐ มีนักเรียน ชาย - หญิง จำนวน ๕๐ คน (ชาย ๒๗ คน, หญิง ๒๓ คน)             

       ปี พ.ศ.๒๕๕๓ คณะบริษัท รถไฟฟ้าสื่อสารมวลชนแห่งชาติ (BTS) นำโดย คุณคีรี กาญจนภาศน์ ประ ธานกรรมการบริษัทฯได้มอบเงินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารปูน ๒ ชั้นจำนวน ๘ ห้องเรียนขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมและติดตามการดำ      เนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ จำนวน ๔ ครั้ง                                

                                      ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙                               

                                      ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน    ๒๕๔๙ 

                                      ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐  มกราคม   ๒๕๕๔

                                      ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๓  มกราคม   ๒๕๕๙

 ที่ตั้ง

        เลขที่ ๕๕๕ หมู่ที่ ๕ ตำบล วังใหม่ อำเภอ วังสมบูรณ์ จังหวัด สระแก้ว ๒๗๒๕๐

        พิกัดละติจูด ๑๓.๔๒๖๓๖๒๗ ลองติจูด ๑๐๒.๐๘๕๕๙๐๒

สภาพภูมิประเทศและอาณาเขต

        ทิศเหนือ       ติดกับบ้านทับหลวง ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๓.๕                                  กิโลเมตร
        ทิศใต้           ติดกับบ้านวังเจริญ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๓ กิโลเมตร
        ทิศตะวันออก ติดกับบ้านวังหิน ตำบลวังทอง  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว  ระยะทาง  ๓.๕  กิโล                               เมตร         
        ทิศตะวันตก   ติดกับบ้านวังไพร ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๗ กิโลเมตร

การจัดการศึกษา 

                                   จำนวนเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนทั้งหมด

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑

อนุบาล ๒

อนุบาล ๓

๑๑

รวม

๑๕

๑๑

๒๖

ประถมศึกษาปีที่  ๑

ประถมศึกษาปีที่  ๒

๑๕

ประถมศึกษาปีที่  ๓

๑๔

ประถมศึกษาปีที่  ๔

๑๑

๑๓

๒๔

ประถมศึกษาปีที่  ๕

๑๔

ประถมศึกษาปีที่  ๖

๑๐

๑๕

รวม

๔๕

๔๕

๙๐

รวมทั้งหมด

๖๐

๕๖

๑๑๖

 

                                     โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์

 

 

 โครงการเกษตรเพื่ออาการกลางวัน

 

                                          

 

                                          

 

 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 

 

                              

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

 

                                          

 

 โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

 

                                          

 

                                          

 

 โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

 

                                           

โครงการฝึกอาชีพ

 

                      

 

 โครงการส่งเสริมสหกรณ์

 

                      

 

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

                                          

 

                                          

 

 ผลิตภัณฑ์ตามโครงการฝึกอาชีพ เมล็ดพันธุ์ฟักข้างและแก่นฝาง

 

                               

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์

 

                                           

 

                                            

 

 แผนที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์