Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย

หมู่ที่ ๕ บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลคลองทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา

       โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ เนื่องจากหมู่บ้านคลองตะเคียนชัย  ตั้งอยู่บนพื้นที่ห่างไกลคมนาคม  และทุรกันดาร  อยู่ห่างจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐ บาล ระยะทาง ๑๐ กม.ชึ่งเกินความสามารถของผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลานเข้าศึกษาตามเกณฑ์ภาคบังคับ ต่อมานายสนอง ชัยศรี  ราษฎรบ้านคลองตะเคียนชัย ได้มอบที่ดิน จำนวน ๒๗ ไร่  เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนเปิดทำการสอน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔  มีนักเรียนชาย - หญิง รวม  ๒๙  คน ครู ตชด. ๒ นาย 

ปี พ.ศ.๒๕๒๙ ร.ร.อัญสัมชัญ ๔ ร่วมกับ กก.ตชด.๑๒ สร้างอาคารเรียน ๖ ห้อง ใช้งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐                  บาท                                                                                                                                        ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ชมรมแม่บ้านเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์ โคนมวังน้ำเย็นจำกัดสร้าง            อาคารเรียน ๗ ห้อง ใช้งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ทดแทนอาคารเรียนหลังเดิม)                                  ปัจจุบัน  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย  มีข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนในสัง กัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ ทำหน้าที่ครูสอน จำนวน ๗ นาย  ครูอัตราจ้างงบ อบจ.สระ แก้ว ๑ คน  ครูพลเรือนผู้ดูแลเด็กเล็ก  ๒  คน  โดยมี  ร.ต.ต.หญิงภูชยา  จำปาบุรี  ทำหน้าที่ครูใหญ่มีเด็กเล็ก ๔๐ คน นักเรียนชั้นประถมปีที่ ๑ – ๖  จำนวน ๕๐ คน รวม ๙๐ คน

ปี พ.ศ.๒๕๓๘ –  พ.ศ.๒๕๕๓  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรง            เยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๔ ครั้ง

           ครั้งที่  ๑   เมื่อวันที่  ๒๘  มีนาคม      ๒๕๓๘

                  ครั้งที่  ๒   เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗

                  ครั้งที่  ๓   เมื่อวันที่  ๑๓  มกราคม     ๒๕๕๒

                  ครั้งที่  ๔   เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม     ๒๕๕๓

ที่ตั้ง

      บ้านคลองตะเคียนชัย หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  รหัสไปรษณีย์                 ๒๗๒๑๐ พิกัด RQ ๒๒๗๙๑๑ พื้นที่โรงเรียนทั้งหมด ๒๗ ไร่

การเดินทาง

       ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดถึงโรงเรียน ๖๔ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง ๘๐ นาที ถนนลาด                ยาง ๖๔ กิโลเมตร

บริการของรัฐ

       ในโรงเรียนมีไฟฟ้า ไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องปั่นไฟ ไฟฟ้ากระแส  สถานพยาบาลของรัฐที่อยู่             ใกล้โรงเรียนที่สุดคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตะเคียนชัย  อยู่ห่าง  ๒  กิโลเมตร โรง              เรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ใกล้ที่สุดชื่อโรงเรียนวังหลังวิทยาคม ที่ตั้งบ้านแสนสุข หมู่              ที่ ๑๘ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ ๒๗๒๑๐

ปรัชญาโรงเรียน

          สร้างภูมิปัญญา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

        โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย เป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาและพัฒนาความ          เป็นอยู่ของชุมชนการศึกษา  เป็นหัวใจหลักของการพัฒนาบุคคล  จึงต้องมีการปรับแนวทาง และศักย          ภาพของโรงเรียนให้สอดคล้อง กับความเจริญก้าวหน้าในอนาคต  ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม  และยังเป็น          รากฐานของการพัฒนาสุขภาพอนามัย ความสงบเรียบร้อยของชุมชน การจัดหลักสูตร การศึกษาความ          ต้องการของท้องถิ่นและผู้รับการศึกษาจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศให้น่าเรียน ปลอดยาเสพติดผู้เรียน          มีความสุขในการเรียนมี     สุขภาพอนามัยแข็งแรง     มีประชากรในชุมชน     สุขภาพแข็งแรง    ปลอด          อาชญากรรมมี ความเคารพต่อกฎหมาย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์

การจัดการศึกษา 

       ปีการศึกษา ๒๕๕๗

                                   จำนวนเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนทั้งหมด

 

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

ปฐมวัย

๒๒

๑๘

๔๐

ประถมศึกษาปีที่ ๑

ประถมศึกษาปีที่ ๒

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๐

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๐

ประถมศึกษาปีที่ ๕

ประถมศึกษาปีที่ ๖

รวม                            

๔๔

๔๖

๙๐

 

                                          จำนวนครู

 

ลำดับที่

    ยศ        ชื่อ             นามสกุล

คุณวุฒิ

ร้อยตำรวจตรีหญิง  ภูชยา   จำปาบุรี  

ปริญญาตรี

ดาบตำรวจ  พิษณุ              เหล่าทองสาร 

ปริญญาตรี

ดาบตำรวจ  นิติธรรม           ทองแสง  

อนุปริญญา

ดาบตำรวจ  วิบูลย์               ขุนหาญ   

ปริญญาตรี

สิบตำรวจโท  ไพรฑูลย์        บุญชู  

มัธยมตอนปลาย


สิบตำรวจโทหญิง วิลัยพันธ์   ศรีกระหวัน   

มัธยมตอนปลาย

จ่าสิบตำรวจหญิง สุกัญญา     บุญมาก  

ปริญญาตรี

 

                                           บุคลากรอื่นๆ

 

ลำดับที่

    ยศ        ชื่อ             นามสกุล

คุณวุฒิ

นางสาว  สุดใจ     บุญนัง   

ปริญญาตรี

นางสาว  สุปราณี  บุญมาก

มัธยมตอนปลาย

นาง  ผึ้ง               พุทธา

มัธยมตอนต้น

 

แผนผังบริเวณโรงเรียน

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย   

 

                         

 

                         

 

                                              

 

โครงการฝึกอาชีพ กระถางพอเพียง

 

                                    

 

ตะกร้าเดคูผาด

 

                                               

 

แผนที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย