Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.บ้านนายาว

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว

หมู่ที่ ๑๙ บ้านนายาว ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา

        ชุมชนบ้านนายาว  จัดตั้งครั้งแรกเมื่อประมาณ   พ.ศ.๒๕๒๕   โดยประชาชนที่อพยพถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อหาพื้นที่ทำกิน โดยอาศัยเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าที่ อุดมสมบูรณ์และค่อนข้างห่างไกลความเจริญ  เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จึงทำให้ผู้ที่มาอาศัยอยู่ก่อนได้ชักชวนญาติพี่น้อง  และเพื่อนบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ย้ายถิ่นฐานมาเพื่อหาพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงทำให้เกิดชุมชนบ้านนายาวขึ้นมาได้มี การจัดตั้งหมู่บ้านและเลือกผู้นำหมู่บ้าน แต่เนื่อง จากพื้นที่ที่ชุมชนตั้งอยู่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  และเป็นพื้นที่ที่ครอบครองโดยนายทุนอยู่ก่อน  จึงทำให้การตั้งชุมชนบ้านนายาวในระยะเริ่มแรกมีปัญหา และมีการประทุษร้าย และทำร้ายกันบ่อยครั้งจึงทำให้ชุมชนบ้านนายาวระยะเริ่มแรกมีความแตกต่างทางด้านความคิดตำรวจตระเวนชายแดน  (ตชด.)  คือหน่วยงานราช การหน่วยแรกที่เข้ามาปฏิบัติงาน  ในชุมชนบ้านนายาว   ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง   และได้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้นเพื่อให้การศึกษากับเด็กที่อยู่ในชุมชนเนื่องจากเด็กมีจำนวนมากไม่มีสถานที่เรียนสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนีได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้างอาคารเรียน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จทรงเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตชด.บ้านนายาว  ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารเรียน  และรับเอาหมู่บ้านนายาวเป็นหมู่บ้านโครงการตามพระราชดำริ  ทรงเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการในชุมชนบ้านนายาวบ่อยครั้ง  ยังความปลาบปลื้มและภูมิใจให้กับคนในชุมชนบ้านนายาวเป็นอย่างยิ่ง   และในปัจจุบันหมู่บ้านนายาว  ได้แบ่งการปกครองเป็น ๒ หมู่ คือหมู่ที่ ๑๕ บ้านนายาว และหมู่ที่ ๑๙ บ้านนางาม เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ตั้งอยู่หมู่บ้านนางาม หมู่ที่ ๑๙ ตำบลท่ากระดาน  อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปรัชญาของโรงเรียน

      สร้างภูมิปัญญา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  สัมฤทธิผลความมั่นคง

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

      โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว   เทิดทูนพระมหากษัตริย์   จัดการศึกษาอย่างมีระบบ  มุ่งเน้น         วิชาการและเสริมสร้างสุขอนามัย สนับสนุนดนตรี การกีฬา  พัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อม  คุณธรรมเป็นผู้นำ         ในการต่อต้านยาเสพติด  สร้างชีวิตที่มีคุณค่าอย่าแท้จริง ไม่ละทิ้งภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น

ที่ตั้ง

      หมู่บ้านนายาว หมู่ที่ ๑๙ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

        พิกัด RQ ๐๙๑๕๙๑ พื้นที่โรงเรียนทั้งหมด ๓๗ ไร่ ๒ งาน ๗๕ ตารางวา

การเดินทาง

       ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดถึงโรงเรียน ๑๑๔ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง ๙๐ นาที ถนนลาด              ยาง ๑๑๔ กิโลเมตร

สถานบริการของรัฐ

         ในโรงเรียนมีไฟฟ้า ไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องปั่นไฟ ไฟฟ้ากระแส สถานพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้         โรงเรียนที่สุดคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายาว อยู่ห่าง  ๕๐๐ เมตร โรงเรียนที่เปิดสอน         ในระดับมัธยมศึกษา   ที่ใกล้ที่สุดชื่อ   โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว    ที่ตั้งบ้านทุ่งเหียงหมู่ที่ ๑๘          ตำบลท่ากระดาน

การจัดการศึกษา 

       ปีการศึกษา ๒๕๖๑

                                   จำนวนเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนทั้งหมด

                                     

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน ( คน )

ชาย

หญิง

รวม

ปฐมวัย

๓๗

๔๐

๗๗

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๒๗

๑๕

๔๒

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๓๓

๒๒

๕๕

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๓๐

๔๐

๗๐

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๓๘

๒๔

๖๒

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๗

๔๕

๖๒

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๒๘

๓๔

๖๒

รวม

๒๑๐

๒๒๐

๔๓๐

 

                                        จำนวนครู

 

ลำดับ

ยศ            ชื่อ             ชื่อสกุล

วุฒิการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

ร.ต.อ.พชรเดช      ไชยทะ

ปริญญาโท

ครูใหญ่ / ผู้บริหาร

ร.ต.ต.สากล          แสงยศ

มศ.๕

ครูผู้สอน

ร.ต.ต.แสวง           เกิดพิบูลย์

ปริญญาตรี

ครูผู้สอน

ด.ต.มิตรชัย            สิงห์โตศิริ

ปริญญาตรี

ครูผู้สอน

ด.ต.นุติ   สัจจะ

ปริญญาตรี

ครูผู้สอน

ด.ต.ชัยพิพัฒน์       หอยสังข์

ปริญญาตรี

ครูผู้สอน

ด.ต.หญิงเพ็ญสุภา  พิมวงค์

ปริญญาตรี

ครูผู้สอน

ด.ต.หญิงยลลดา     โพธิ์สาพิมพ์

ปริญญาตรี

ครูผู้สอน

ด.ต.หญิงเอื้อสิริ       ปาเทพ

ปริญญาโท

ครูผู้สอน

๑๐

ด.ต.หญิงภัทรพร      อาญาเมือง

ปริญญาตรี

ครูผู้สอน

๑๑

จ.ส.ต.หญิงวนันยา    เฮ้าวัน

ปริญญาโท

ครูผู้สอน

๑๒

จ.ส.ต.หญิงพัชรีย์      โคตรสีเมือง

ปริญญาตรี

ครูผู้สอน

๑๓

ส.ต.อ.หญิงศิริวรรณ   หอมทรัพย์

ปริญญาตรี

ครูผู้สอน

๑๔

ส.ต.ท.สมหมาย         พันชมภู

ปริญญาตรี

ครูผู้สอน

๑๕

ส.ต.ท.ปรีชา              สุขประเสริฐ

ปริญญาตรี

ครูผู้สอน

๑๖

ส.ต.ท.ชัชวาลย์          ส่งเสริม

ปริญญาตรี

ครูผู้สอน

๑๗

ส.ต.ท.ไกรสิร             เอกตาแสง

ปริญญาตรี

ครูผู้สอน

๑๘

ส.ต.ท.สมชาย            บุญมี

มัธยมตอนปลาย

ครูผู้สอน

๑๙

ส.ต.ท.หญิงฉันทนา     ศิริชัยเดช

ปริญญาตรี

ครูผู้สอน

๒๐

ส.ต.ท.หญิงชญาลักษณ์    สัจจะ

มัธยมตอนปลาย

ครูผู้สอน

๒๑

ส.ต.ท.หญิงภัทร์สุดา    บรรดาศักดิ์

มัธยมตอนปลาย

ครูผู้สอน

 

                                         บุคลากรอื่นๆ

 

ลำดับ

ยศ            ชื่อ             ชื่อสกุล

วุฒิการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวคัทลียา   พาลุสุข

ปริญญาตรี

ครูผู้สอน(อัตราจ้าง อบจ.ฉะเชิงเทรา)

นางสาวปิยะดา    จันทร์สวัสดิ์

ปริญญาตรี

ครูธุรการ(อัตราจ้าง อบจ.ฉะเชิงเทรา)

 

ะบบการศึกษา                                       

       โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาวสังกัด   กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน   พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๑๒  อำเภออรัญประเทศ   จังหวัดสระแก้ว   ตั้งอยู่ในเขตบริการด้านการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา    จัดตั้งอย่างเป็นทางการ วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๗  เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  -  ๖    ปัจจุบันโรงเรียนฯ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ดำเนินการสอน ๒  ภาค เรียน

 

                                         โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว

 

                             

  

                                                    

 

                                             

 

                                             

 

 ผลิตภัณฑ์ตามโครงการฝึกอาชีพ

 

                                                

 

                                                

 

ภาพถ่ายรับเสด็จฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ครั้งที่  ๑   เมื่อวันที่   ๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

 

                                      

 

ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่   ๑   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

 

                                        

 

ครั้งที่  ๓  เมื่อวันที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 

                                         

 

ครั้งที่  ๔  เมื่อวันที่  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙

 

                                          

 

ครั้งที่  ๕  เมื่อวันที่  ๒๑  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๔

 

                                          

 

ครั้งที่ ๖   เมื่อวันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

                                            

 

 แผนที่  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว

https://goo.gl/maps/jNskE9CHRSG2