Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.บ้านนาอิสาน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน

หมู่ที่ ๑๖ บ้านนายอิสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา  

        โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ์) เดิมชื่อโรงเรียนบ้าน นาอิสาน จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๓๑ เมื่อสมเด็จพระเทพฯลฯ เสด็จมาเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาวคณะครูและชาวบ้านบ้านนาอิสานได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯลฯและได้ถวายรายงานว่า  มีโรงเรียนแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านและขาดแคลนครูผู้สอนต่อมาพระองค์ท่าน จึงได้มีพระราชดำรัสให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนส่งกำลังพลมาประจำที่โรงเรียนและจัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชาย แดนบ้านนาอิสานเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๗ ได้ให้มีการจัดการเรียนสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มาจนถึงปัจจุบัน

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียน และติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

                 ครั้งที่ ๑     เมื่อวันที่   ๑        ธันวาคม     ๒๕๓๘ 

                 ครั้งที่ ๒    เมื่อวันที่    ๒๙     มิถุนายน     ๒๕๔๙

                 ครั้งที่ ๓     เมื่อวันที่   ๒๑     มกราคม      ๒๕๕๔

ปรัชญาโรงเรียน

       สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิผลความมั่นคง

คำขวัญของโรงเรียน

      สามัคคี   มีวินัย    ใฝ่เรียนรู้     น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์

      โรงเรียนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

       สุขภาพดี

สีประจำโรงเรียน

        สีม่วง-สีเขียว

ที่ตั้ง

       บ้านนาอิสาน หมู่ที่ ๑๖ ตําบลท่ากระดาน อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์                   ๒๔๑๖๐                                                                                                                                             พิกัด RQ ๑๒๙๙๕๑ พื้นที่โรงเรียนทั้งหมด ๔๐ ไร่ ๒ งาน

สภาพภูมิประเทศและอาณาเขต

          ทิศเหนือ       ติดกับศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัด                              ฉะเชิงเทรา
        ทิศใต้           ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต          จังหวัดฉะเชิงเทรา
        ทิศตะวันออก ติดกับบ้านโนนสมพร  ตำบลพระเพลิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง                               ๖ กิโลเมตร
        ทิศตะวันตก   ติดกับบ้านนายาว หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่ากระดาน อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง                      ๘ กิโลเมตร

การเดินทาง

        ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดถึงโรงเรียน ๑๔๕ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง ๒ ชั่วโมงถนนลาด             ยาง ๑๔๕ กิโลเมตร

บริการของรัฐ

        ในโรงเรียนมีไฟฟ้าไม่มี  พลังงานแสงอาทิตย์  เครื่องปั่นไฟ  ไฟฟ้ากระแส  สถานพยาบาลของรัฐที่อยู่          ใกล้โรงเรียนที่สุดคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายาว อยู่ห่าง ๗ กิโลเมตร โรงเรียนที่เปิด          สอนในระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ใกล้ที่สุด  ชื่อโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว  ที่ตั้งบ้านทุ่งเหียง หมู่ที่          ๑๘ ตําบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

การจัดการศึกษา 

       ปีการศึกษา ๒๕๕๗

                                   จำนวนเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนทั้งหมด

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน   (คน)

ชาย

หญิง

รวม

ระดับก่อนวัยเรียน

-

-

-

ประถมศึกษาปีที่ ๑

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๑

๑๘

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๓

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๒

๑๑

๒๓

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๔

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๔

๑๙

          รวม

๕๐

๔๕

๙๕

 

                                        จำนวนครู

 

ลำดับที่

    ยศ        ชื่อ             นามสกุล

คุณวุฒิ

ร้อยตำรวจตรี  ภูสุรินทร์          ชาญสูงเนิน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างยนต์

ดาบตำรวจ  เสริมเกียรติ์         ตรงกิ่งตอน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ดาบตำรวจ  สำเรียง               สอดกำปัง

มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ่าสิบตำรวจหญิง สุกัญญา     ประนิสอน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สิบตำรวจโทหญิง วิภาลักษณ์ คำพิลึก

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นาง วรรณภา                        อันปัญญา

ปริญญาตรี

นาย  นิตร                             เถียนนอก

ปริญญาตรี

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน

 

                         

 

                                         โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน

  

                         

 

 แผนที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน

https://goo.gl/maps/tBeqDdSFBx52