Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ ๑

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๑

หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองชล ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา

         โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๑  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านคลองชล จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๓๕ โดยประชาชนบ้านคลองชลและพระภิกษุสุวรรณ กิตติปัญโญ เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์บ้านคลองชล ร่วมกันก่อตั้ง  เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาของเด็ก  และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษา ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษา ปี ๒๕๒๓ ได้ศึกษาเล่าเรียน  เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐ เป็นระยะทาง  ๖  กิโลเมตร คือ โรงเรียนบ้านวังดารา  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ การคมนาคมไม่สะดวก และในช่วงฤดูฝนถนนที่นักเรียนเดินไปโรงเรียนบ้านวังดารานั้นมีน้ำท่วมขัง และมีลำคลองขวางกั้นทำให้ เด็กนักเรียนต้องหยุดเรียน ในช่วงนี้และทำให้การเรียนของนักเรียนไม่ต่อเนื่อง 

           ต่อมา นายบรรจง คมขำ  บริจาคที่ดินที่ใช้ในการประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม  ทำไร่ จำนวน ๕๐ ไร่ เป็นพื้นที่จัดตั้งโรงเรียน  โดยมีประชาชน  และพระภิกษุสุวรรณ  กิตติปัญโญ  ร่วมกันสละทรัพย์  และแรงงาน ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบกึ่งถาวร ขนาดกว้าง  ๖  เมตร ยาว  ๓๒  เมตร  หลังคามุงสังกะสี  ฝากั้นด้วยไม้ พื้นคอนกรีต ใช้ระยะเวลาใการสร้าง ๖ เดือน คิดเป็นมูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท) และจัดหาผู้ที่มีความ รู้ความสามารถ  มาทำหน้าที่สอน เปิดทำการสอน  ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเขียน แบบเรียน จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองเจริญสุข โรงเรียนบ้านวังดารา และพระภิกษุสุวรรณ กิตติปัญโญ เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์บ้านคลองชล ให้การสนับสนุนในเบื้องต้น

           เมื่อปลายปี  พ.ศ.๒๕๓๗  ประชาชนบ้านคลองชล ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ จากกองกำกับการตำ รวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒  เพื่อขอสนับสนุน  ครูตำรวจตระเวนชายแดน ไปทำหน้าที่ครู และขอให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๑๒  รับโรงเรียนบ้านคลองชล เป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ซึ่งมีนักเรียน ตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่  ๖ รวม  ๖๐ คน  และให้ตั้งชื่อว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองชล

           ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนมีความประสงค์จะจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนเฉลิมพระเกียรติขึ้น จำนวน ๔ โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคละ ๑ โรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติครบปีที่ ๕๐ ในโอกาสนี้

ปรัชญาโรงเรียน

         สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิผลความมั่นคง

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

         มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก  และเยาวชน  ในถิ่นทุรกันดาร  บูรนาการการเรียนรู้  ควบคู่กับ           ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกจิตส านึกรักบ้านเกิด ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปฏิบัติตนตามระบอบ           ประชาธิปไตย เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี  มีความรู้  มีวินัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีใจรัก           ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต

ที่ตั้ง                                                                                                                                                             บ้านคลองชล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบรูณ์ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์  ๒๗๒๕๐                   พิกัด SV ๘๐๖๗๔๗ พื้นที่โรงเรียนทั้งหมด ๕๐

สภาพภูมิประเทศและอาณาเขต

         ทิศเหนือ         ติดกับบ้านวังดารา หมู่ที่ ๕ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง                                   ๕  กิโลเมตร                                                                                                                 ทิศตะวันออก   ติดกับบ้านวังไผ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๖                                   กิโลเมตร                                                                                                                      ทิศใต้             ติดกับป่าอนุรักษ์ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ระยะทาง ๓ กิโลเมตร                           ทิศตะวันตก     ติดกับบ้านคลองอุดม หมู่ที่ ๖ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะ                                     ทาง ๕ กิโลเมตร                                                                                            

การเดินทาง

           ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดถึงโรงเรียน ๗๕ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง ๖๐ นาทีถนนลาด               ยาง ๗๕ กิโลเมตร    

บริการของรัฐ 

              ในโรงเรียนมีไฟฟ้าไม่มี พลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องปั่นไฟ ไฟฟ้ากระแส สถานพยาบาลของรัฐที่อยู่               ใกล้เคียงที่สุด รพ.สต.คลองเจริญสุข อยู่ห่าง ๕ กิโลเมตรโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาที่              อยู่ใกล้ที่สุด  ชื่อโรงเรียนบ้านเขาแหลม  ที่ตั้งบ้านเขาแหลม หมู่ที่ ๑๕  ตำบลวังทอง อำเภอวังสม                บรูณ์ จังหวัดสระแก้ว

การจัดการศึกษา 

       ปีการศึกษา ๒๕๕๗

                                   จำนวนเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนทั้งหมด

                                     

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

ปฐมวัย

๒๒

๒๐

๔๒

ประถมศึกษาปีที่ ๑

ประถมศึกษาปีที่ ๒

ประถมศึกษาปีที่ ๓

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๔

ประถมศึกษาปีที่ ๕

ประถมศึกษาปีที่ ๖

รวม

๔๔

๓๖

๘๐

                                       

                                         จำนวนครู 

 

ลำดับที่

    ยศ        ชื่อ             นามสกุล

คุณวุฒิ

ร้อยตำรวจเอก  สมภพ    จิตเทวินลิขิต

ปริญญาตรี

ดาบตำรวจ  บุญเรือง      สาวสิทธิ์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ดาบตำรวจหญิง กิ่งชบา  สีลาจารวัตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

จ่าสิบตำรวจ  เฉลิมพล    เสร็จกิจ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

จ่าสิบตำรวจ  วสันต์        ศรีละคร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สิบตำรวจเอก  พริษฐ์      ปลิพรมราช

ปริญญาตรี                

สิบตำรวจโทหญิง รัตนา  เรืองการินทร์

ปริญญาตรี

 

                                        บุคลากรอื่นๆ

 

ลำดับที่

    ยศ        ชื่อ             นามสกุล

คุณวุฒิ

ว่าที่ร้อยตรี มนต์ณัฐ      คัมชาย

ปริญญาตรี

นางสาว  ชไมพร          แซ่อึ๊ง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

นางสาว  กัญญา          การเจริญ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๑


                                                

 

                                                

 

                                         โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๑ 

 

                                                

 

                                                

 

ผลิตภัณฑ์ตามโครงการฝึกอาชีพ ตะกร้าสานใยรัก 

 

                       

 

 แผนที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๑ 

https://goo.gl/maps/Zw43ga9byqr