Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.มัธยมพระราชทานนายาว

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมัธยมพระราชทานนายาว

หมู่ที่ ๑๘ บ้านทุ่งเหียง ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา

         โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว  เดิมชื่อ โรงเรียนมัธยมบ้านนายาว   ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเหียงหมู่ที่  ๑๘ ตำบลท่ากระดาน  อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ตั้งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ทำประโยชน์  ได้อยู่ห่างจากหมู่บ้านนายาว   มาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ประมาณ ๓ กิโลเมตร   มีเนื้อที่ ๑๔๐ ไร่  เป็นโรงเรียนในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี การจัดตั้งนั้นสืบเนื่องมาจากการที่  พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ถึง ๓ ครั้งคือ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗ พ.ศ.๒๕๓๘ และ พ.ศ.๒๕๔๐ ทรงพบว่า  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว  เป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วไป นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ในแต่ละปีการศึกษามีจำนวนมาก  ส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องจากไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมใกล้บ้าน ต้องออกไปเรียนนอกพื้นที่ การคมนาคมไม่สะดวก ประกอบกับผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน   ไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อได้    พระองค์จึงมีพระราชดำริ   ให้ขยายโอกาสทางการศึกษาขึ้น   กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้สนองพระราชดำริ ขยายโอกาสทางการศึกษาขึ้น ในปี ๒๕๓๙ โดยเปิดทดลองจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยขึ้นทะเบียนเรียนไว้กับโรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)  ส่วนการจัดการเรียนการสอนจัดขึ้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว  ต่อมาปี ๒๕๔๐ พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งทรงทราบถึงปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านบุคลากรอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ  พระองค์จึงมีพระราชดำริ  ให้จัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงาน  คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ประเภทศึกษาสงเคราะห์ โดยตั้งงบประมาณเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  เพื่อก่อสร้างอาคารทั้งโครงการ  จำนวน  ๕๕ ล้านบาท กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้สนองพระราชดำริจัดตั้งโรงเรียนมัธยมบ้านนายาวขึ้นและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๑ โดยมี พล.ต.ต.สมศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ยศและตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑  นอกจากนั้นยังมีพระราชดำริ ให้นำการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของกรมการศึกษานอกโรงเรียนต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้โรงเรียนมัธยมบ้านนายาว  เป็นห้องเรียนสอนวิชาสามัญให้ ๑ ปี หลังจากนั้นกรมการศึกษานอกโรงเรียนจะรับช่วงต่อไปพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนิน มาเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่ ๑๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๒                                                        หลังจากการจัดการศึกษาไประยะหนึ่ง ผู้ปกครองและนักเรียนได้เรียกร้องขอให้เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญด้วย เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่ออีกทางหนึ่ง                                   ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๔๖ พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเมื่อทรงทราบความต้องการของนักเรียนและชุมชนจึงพระราชทานอนุญาต  ให้เปิดการเรียนการสอนในระดับ   มัธยมศึกษาตอน ปลายได้โรงเรียนจึงได้จัดทำเรื่องขออนุมัติไปยัง    สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๗  เป็นต้นมา            โรงเรียนมัธยมบ้านนายาว   ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา    ให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว   ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม “โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว” เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๗                                 สรุปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ร.ร.มัธยมพระราชทานนายาว คือ 

                         ครั้งที่ ๑   วันที่  ๑๘  มิถุนายน    ๒๕๔๒

                         ครั้งที่ ๒   วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๖

                         ครั้งที่ ๓   วันที่  ๒๙  มิถุนายน    ๒๕๔๙

                         ครั้งที่ ๔   วันที่  ๒๑  มกราคม     ๒๕๕๔

วิสัยทัศน์โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว

             มุ่งจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความรู้                  ความสามารถ  และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ร่วมกับชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรร  ท้องถิ่น และสิ่ง                  แวดล้อม พร้อมทั้งให้โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนได้

ปรัชญาโรงเรียน

            สร้างคนดี    มีภูมิปัญญา   พัฒนาคุณภาพชีวิต

พันธกิจ

             ๑. จัดการเรียนการสอนสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

             ๒. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา

             ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีอาชีพ สามารถประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้

             ๔. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมกับชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

             ๕. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียน                        การสอน

             ๖. ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในด้านต่างๆ

 เป้าหมาย

                  ๑. นักเรียนได้รับการพัฒนา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

              ๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

              ๓. นักเรียนมีทักษะพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  

              ๔. ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ ได้ใช้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้

              ๕. มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

ที่ตั้ง

                  บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ ๑๘ บ้านทุ่งเหียง ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

                  พิกัด RR ๑๐๑๐๑๔ ละติจูด ๑๓.๓๓๔๘๕N ๑๐๑.๕๑๔๙๘E ลองติจูด ๑๓.๕๖๓๔๖๖,                                ๑๐๑.๘๖๓๘๔  

 ต้นไม้ประจำโรงเรียน

                   ต้นเสลา

 สีประจำโรงเรียน

               สีม่วงขาว

อัตลักษณ์

               นักเรียนมีความรู้ทักษะด้านอาชีพ

เอกลักษณ์

                บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 การจัดการศึกษา 

       ปีการศึกษา ๒๕๖๑

                                   จำนวนเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนทั้งหมด

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๕๖

๖๐

๑๑๖

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๖๔

๗๗

๑๔๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๖๙

๕๒

๑๒๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

๔๔

๔๘

๙๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

๔๐

๖๐

๑๐๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๔๙

๔๗

๙๖

รวม

๓๒๒

๓๔๔

๖๖๖

 

                                         จำนวนครู

 

ลำดับที่

    ยศ        ชื่อ             นามสกุล

คุณวุฒิ

1

นางสาว  รุ่งทิพย์      แว่นจันลา

ปริญญาตรี

2

นางสาว  สาวิตรี       ชิวรัมย์

ปริญญาตรี

3

นายสม  ชาย            เสงี่ยมจิตร์

ปริญญาตรี

4

นางสาว  พรนภา       มูลนอก

ปริญญาตรี

5

นาย  ชัยณรงค์          ประยงค์เพ็ชร

ปริญญาตรี

6

นาย  สุทธิศักดิ์          แสงเหลา

ปริญญาตรี                

7

นางสาว  สุวนันท์       แสวง

ปริญญาตรี

8

นาย  กชชนันธิภาคย์  ชูเจริญ

ปริญญาตรี

9

นางสาว  ภรณ์มน       วงศ์หงส์

ปริญญาตรี

10

จ.ส.ต.  สุธิษา            ทองนอก

ปริญญาตรี

11

นางสาว  ธนพร          พิสูจน์

ปริญญาตรี

12

นางสาว เสาวลักษณ์   ทองคำ

ปริญญาตรี

13

นางสาว  อุสาห์           สลุงอยู่

ปริญญาตรี

14

นาย  กิตติชัย              เจริญเมือง

ปริญญาตรี

15

นางสาว  สุวิญชา         นาศรี

ปริญญาโท

16

นายประสิทธิ์               อาจปาสา

ปริญญาตรี

17

นางสาว  ราวดี             ดอนโบม

ปริญญาตรี

18

นาย  สุทัศน์                 พรทอง

ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

19

นาย  วันเฉลิม              ทองอ้น

ปริญญาตรี

20

นาย  วีระพงษ์              สุระเสน

ปริญญาตรี

21

นางสาว  กัลยาณี         หาญธรรม

ปริญญาตรี

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมัธยมพระราชทานนายาว

 

                                               

  

ผลิตภัณฑ์ตามโครงการฝึกอาชีพ กิจกรรมการทำกล้วยฉาบ

 

                                                 

 

                                                 

 

กิจกรรมการทำไข่ทรงเครื่อง

 

                                                 

 

                    

 

กิจกรรมแปรรูปเห็ด

 

                    

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมัธยมพระราชทานนายาว

วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๒

 

                                     

 

วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๖

 

                                      

 

วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙

 

                                      

 

วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔

                                                 

 

                                                 

 

 วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙

 

                                                 

 

                                                 

 

 แผนที่  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมัธยมพระราชทานนายาว

https://goo.gl/maps/MpUv2PhLycM2