Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.บ้านเรดาร์

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์

หมู่ที่ ๔ บ้านเรดาร์ ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ตชด.บ้านเรดาร์

สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓

      ประวัติความเป็นมา

           เมื่อ ปี  พ.ศ. ๒๕๓๖   คณะกรรมการหมู่บ้านได้รวบรวมข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและจำนวนของเด็กนักเรียนที่ยังไม่ได้รับการศึกษา โดยประชาชน ๕ กลุ่มบ้าน คือ บ้านเรดาร์ บ้านโชคดีสุพรรณ บ้านลิเจีย  บ้านทิโคร่งและบ้านรันตี ประมาณ ๒๐๐ ครัวเรือน ได้ขอให้สำนักงานการประถมศึกษา อ.สังขละบุรี จัดตั้งโรงเรียนเพื่อเด็กจะได้มีการศึกษา   เพราะระยะทางจากหมู่บ้านไปโรงเรียนที่ใกล้ที่สุดประมาณ ๑๗ กิโลเมตร 

           ปี พ.ศ.๒๕๓๖ อำเภอสังขละบุรี ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ของนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ   จัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น จำนวน พื้นที่ ๒๕ ไร่   แต่สำนักงานการประถมศึกษา   อ.สังขละบุรียังไม่พร้อมที่จะจัดตั้งโรงเรียนให้ได้   คณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้รวบรวมหลักฐานไปขอความอนุเคราะห์จาก  กก.ตชด.๑๓ เมื่อ กก.ตชด.๑๓ ได้รับเรื่องจึงรวบรวมเอกสารข้อมูลเสนอขอความเห็นชอบต่อสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  และได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนได้

           มูลนิธิสิทธิเด็กไทยเยอรมัน โดย มร.ทีคาร์ลโอมอสบอร์ก  ประธานกรรมการได้ประสานงานจัดหาทุนโดย มร.เจอร์เก้น มูลเดอร์ ชาวเยอรมัน ได้ให้การสนับสนุนทุนก่อสร้างทั้งหมด เริ่มสร้างเดือน มีนาคม ๒๕๓๗  โดยดำเนินการก่อสร้าง

           - อาคารถาวร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  ๕ x ๕๔  เมตร  จำนวน  ๘  ห้องเรียน  ๑  ห้องพักครู

           - อาคารเอนกประสงค์ ขนาด ๖ x ๓๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง

           - ห้องน้ำห้องส้วม ขนาด  ๗ x ๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง

           - บ้านพักครูขนาด ๗  x  ๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ ห้อง

           - บ่อพักน้ำประปาภูเขา ๑ แห่ง

           เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ได้เปิดทำการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก มีนักเรียน ๑๕๔   คน ชาย  ๗๙  คน  หญิง  ๗๕  คน  มีครูทำการสอน  ๘  คน

           ปี พ.ศ.๒๕๔๐  นายจักรกฤษณ์      อัจฐานันท์    ให้ทุนสร้างอาคารห้องพยาบาล และห้องสหกรณ์  ขนาด ๔  x  ๑๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง

           ปี พ.ศ.๒๕๔๔ กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน  กระทรวงวิทยาศาสตร์   ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

           ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.อ.นาฬิกอติภัต  แสงสนิท  ก่อสร้างอาคารเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๑ หลัง ๒ ห้อง

           ปี พ.ศ.๒๕๔๘  นักศึกษา มศว.นครนายก  ออกค่ายพัฒนา ได้สร้างอาคารห้องสมุด ขนาด ๑๐x ๖ เมตร จำนวน ๑ หลัง

           ปี พ.ศ.๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้บริจาคงบประมาณในการก่อสร้างห้องสุขา(ใหม่)  จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

           ปี พ.ศ.๒๕๕๓  กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์  ๒๐๑๐  ไทย – อเมริกัน ได้เดินทางมาทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๘ x ๒๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง โดยทำการรับมอบเมื่อ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓

           ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  สหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์วิศวไทย, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, บริษัทสามประสิทธิ์ก่อสร้าง  บริจาคงบประมาณ  สร้างห้องสุขา ขนาด  ๑๐ ห้อง จำนวน  ๑  หลัง  งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

           ปี พ.ศ.๒๕๕๓  ราชกรีฑาสโมสร ได้อนุมัติงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด ๘ x ๒๙ เมตร ๓  ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง  งบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ  ๒๐  มกราคม ๒๕๕๔

           ปี พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา ปรับปรุงห้องพยาบาล ๑ หลัง

           ปี พ.ศ.๒๕๕๖ สมาคมคนไทยจากประเทศนอร์เวย์ บริจาคงบประมาณก่อสร้างห้องตัดผมและอุปกรณ์ ขนาด ๔ x ๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง  โดยทำการรับมอบเมื่อ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

           ปี พ.ศ.๒๕๕๗  ชมรม E-TECH คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปรับปรุงเรือนพยาบาล ขนาด ๖.๒ x ๗.๗ เมตร จำนวน ๑ หลัง

           ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สร้างอาคารสุขาขนาด ๔ x ๗ เมตร จำนวน ๒ หลัง เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

           ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด ๕ x ๘ เมตร จำนวน ๑ หลัง

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยม  โรงเรียน จำนวน ๔   ครั้ง

           ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน    ๒๕๔๐   ทรงปลูกต้นขนุนพันธุ์เหลืองบางเตย จำนวน ๑ ต้น

           ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๑๓  ธันวาคม    ๒๕๔๗

           ครั้งที่  ๓  เมื่อวันที่  ๑๔  มกราคม    ๒๕๕๒

           ครั้งที่  ๔  เมื่อวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

       คำขวัญประจำโรงเรียน

           คุณธรรมนำปัญญา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       ปรัชญาของโรงเรียน

           สร้างภูมิปัญญา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  สัมฤทธิผลความมั่นคง

       วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

           โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ครูพัฒนาจัดการเรียนรู้ให้ชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ทักษะเต็มศักยภาพของผู้เรียน  มีคุณธรรม จริยธรรม

      โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ มีเขตบริการ  ๔ กลุ่มบ้าน คือ

           ๑. บ้านเรดาร์  หมู่ที่  ๔  ต.ปรังเผล  อ.สังขละบุรี

           ๒. บ้านโชคดีสุพรรณ  หมู่ที่  ๔   ต.ปรังเผล   อ.สังขละบุรี

           ๓. บ้านลิเจีย   หมู่ที่  ๔     ต.ปรังเผล   อ.สังขละบุรี

           ๔. บ้านทิโคร่ง   หมู่ที่   ๔  ต.ปรังเผล   อ.สังขละบุรี

           โรงเรียนมัธยมศึกษา  ที่ใกล้ที่สุด คือโรงเรียนบ้านท่าดินแดง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓   ระยะทาง  ๑๗  กิโลเมตร

           สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางขาว ระยะทาง ๑๔  กิโลเมตร

      ระบบการศึกษา

           โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ สังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พื้นที่รับผิดชอบของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓

           โรงเรียนเปิดทำการสอน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ปัจจุบันเปิดสอนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา   รวม ๙ ห้องเรียน  ดำเนินการสอน ๒ ภาคเรียน   ดังนี้

           ภาคเรียนที่ ๑  เปิด  ๑๖   พฤษภาคม    ถึง  ๑๐    ตุลาคม

           ภาคเรียนที่ ๒  เปิด    ๑    พฤศจิกายน  ถึง  ๓๑   มีนาคม

       จำนวนครูและนักเรียน

           เมื่อเริ่มก่อตั้ง  มีนักเรียน  ๑๕๔  คน ชาย  ๗๙  คน หญิง  ๗๕  คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน ๘  นาย 

           ปัจจุบัน  มีนักเรียน ๒๒๘ คน  ชาย ๑๐๘ คน  หญิง ๑๒๐  คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน  10  นาย  ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย  ๑  คน

           มีนักเรียนบ้านไกล จำนวน ๑๓  คน  ชาย  ๙  คน   หญิง  ๔  คน

ประวัติความเป็นมา  สภาพทางภูมิศาสตร์และอาณาเขต ของหมู่บ้านเรดาร์

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโดยสังเขป

           หมู่บ้านเรดาร์เป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคอีสานเพื่อมา ประกอบอาชีพประมง หลังจากที่ทางเขื่อนได้กักเก็บน้ำในเขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวชิราลงกรณ เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ส่วนประชากรดั้งเดิมส่วนใหญ่จะเป็นชาวกะเหรี่ยง

อาณาเขตของหมู่บ้านทางการปกครอง

           ๑. ทิศเหนือ               ติดกับ   ต.หนองลู  อ.สังขละบุรี

           ๒. ทิศใต้                  ติดกับ   บ้านจงอั่ว ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี

           ๓. ทิศตะวันออก         ติดกับ   ทุ่งใหญ่นเรศวร

           ๔. ทิศตะวันตก           ติดกับ   อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์

ลักษณะทั่วไปของหมู่บ้าน

           ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสังขละบุรี  ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบยาวตามเขาและตามน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งขนาบ ๒ ข้าง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๖ ตารางกิโลเมตร ในฤดูหนาว อากาศหนาวจัดระหว่างเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์  ฤดูร้อนอากาศร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม  ฤดูฝน ฝนตกชุก ระหว่างเดือน มิถุนายน -  ตุลาคม

ลักษณะของพื้นที่ตามกฎหมาย

           ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม

เผ่าพันธุ์

           - ไทย, กะเหรี่ยง, มอญ, พม่า, ลาวพม่า

 ภาษาที่ใช้พูดใช้เขียน

           - ภาษาพูด  ไทย, กะเหรี่ยง, มอญ, พม่า, ลาวอีสานและลาวพม่า

           - ภาษาเขียน  ไทย

การประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ รายได้เฉลี่ยต่อปี

           ประมง ,ทำไร่ , ทำสวน , รับจ้างทั่วไป หาของป่า รายได้เฉลี่ยต่อปี  ๒๐,๐๐๐ บาท/ครอบครัว/ปี

จำนวนประชากรในหมู่บ้าน และเขตบริการของโรงเรียนทั้งหมด

           มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 238 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 902 คน เป็นชาย 454 คน หญิง 448 คน

ประกอบด้วย ๔ เขตบริการ ดังนี้

  • บ้านเรดาร์ หมู่ที่  ๔  ต.ปรังเผล  อ.สังขละบุรี
  • บ้านโชคดีสุพรรณ หมู่ที่  ๔   ต.ปรังเผล   อ.สังขละบุรี
  • บ้านลิเจีย หมู่ที่  ๔     ต.ปรังเผล   อ.สังขละบุรี
  • บ้านทิโคร่ง หมู่ที่   ๔  ต.ปรังเผล   อ.สังขละบุรี

การสาธารณสุข

           สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางขาว ระยะทาง ๑๔  กิโลเมตร

หน่วยงานราชการที่สำคัญในพื้นที่

                   ๑.  โรงเรียน ตชด.บ้านเรดาร์

                   ๒.  โรงเรียนบ้านยางขาว

                   ๓.  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง

                   ๔.  วัดลิเจีย

                   ๕.  สำนักสงฆ์ถ้ำสุโข

                   ๖.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางขาว

                   ๗.  สถานีทวนสัญญาณองค์การโทรศัพท์

                   ๘.  สถานีรายงานกาญจนบุรี กองทัพอากาศ

                   ๙.  อุทยานแห่งชาติเขาแหลม     

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ  ค่านิยม  ความเชื่อถือ

           ๑.  รำตง                

           ๒.  รำมอญ                                 

           ๓.  การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญ                                             

สาธารณูปโภคที่มีอยู่ในหมู่บ้าน

           ๑.  ประปาภูเขา                                              

           ๒.  ไฟฟ้า                                                                                   

การคมนาคม

           การเดินทางจากจังหวัดกาญจนบุรี ถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ระยะทาง ๑๙๓ กิโลเมตร ตามถนนสาย ๓๒๓ กาญจนบุรี - สังขละบุรี เป็นทางลาดยาง  ๑๙๓  กิโลเมตร เส้นทางใช้ได้ตลอดทั้งปี

ปัญหาของประชาชนในหมู่บ้าน

            ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

เส้นทางคมนาคม

           การเดินทางจากจังหวัดกาญจนบุรี ถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ระยะทาง ๑๙๓ กิโลเมตรตามถนนสาย ๓๒๓ กาญจนบุรี – สังขละบุรี เป็นทางลาดยาง  ๑๙๓  กิโลเมตร  เส้นทางใช้ได้ตลอดทั้งปี

ตารางเส้นทางคมนาคม

จาก

ถึง

ถนน

ระยะทาง(กม)

เวลา(นาที)

ชนิดของรถ

กาญจนบุรี

ทางแยกทองผาภูมิ

ลาดยาง

๑๔๗

๑๒๐

ทุกชนิด

ทางแยกทองผาภูมิ

ทางเข้าโรงเรียน

ลาดยาง

๔๕

๓๓

ทุกชนิด

ทางเข้าโรงเรียน

โรงเรียน

ลาดยาง

ทุกชนิด

 

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

                                            

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

             

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

                                   

โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

                                    

โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

                                  

โครงการฝึกอาชีพ

                    

         

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                         

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเสด็จติดตามงานโครงการพระราชดำริฯ รร.ตชด.บ้านเรดาร์

               

แผนที่ รร.ตชด.บ้านเรดาร์

https://goo.gl/maps/fSXAtDaJwZU2