Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร

หมู่ที่ ๑ บ้านอีปู่ ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

    ประวัติความเป็นมา/ก่อตั้ง/การเสด็จเยี่ยม

                    เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๙ นายพันธ์ธาดา ณ ลำพูน เจ้าของเหมืองล่ำซำ ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียน และเปิดทำการสอน  เมื่อวันที่   ๑   มิถุนายน   พุทธศักราช  ๒๕๐๑  โดยอำเภอทองผาภูมิ    ได้ส่งครูมาทำการสอนไม่นานก็ยุบเลิก   เนื่องจากนักเรียนย้ายตามผู้ปกครองไปทำมาหากินที่อื่น

                    ต่อมา   พื้นที่บ้านอีปู่มีราษฎรย้ายมาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นบุตรหลานไม่มีที่เรียน    ดังนั้น  นาย  พันธ์ธาดา  ณ ลำพูน     จึงซ่อมแซมอาคารเรียนหลังเดิมให้ใช้การได้พร้อมได้ดำเนินการประสาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๗   (กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ปัจจุบัน )  เพื่อขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน     เมื่อวันที่    ๒๐    ตุลาคม    พุทธศักราช  ๒๕๑๘  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๗  ได้จัดส่งครูตำรวจตระเวนชายแดน มาทำการสอน  ๒  นาย มีนักเรียน จำนวน ๓๑ คน  ชาย ๑๗ คน  หญิง ๑๔  คน

                    ปีพุทธศักราช  ๒๕๒๙  เจ้าของเหมืองจำรัสและเพื่อนฯ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่   ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรไม้ชั้นเดียว ขนาด  ๕ x ๗.๕  เมตร

                    เมื่อเดือน  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๓๘ โรงเรียนมีสภาพทรุดโทรมอาคารเรียนที่ก่อสร้างมานานขาดการซ่อมบำรุง กอปรกับสถานที่คับแคบ   กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓   จึงสั่งการให้รื้อถอนเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างขึ้นใหม่   โดยใช้วัสดุเก่าที่ใช้การได้และเพิ่มเติมเป็นบางส่วน

                   เมื่อเดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๖  คณะชมรมเพื่อนสตรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม     ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ขนาด  ๘ x ๖๖  เมตร  เป็นอาคารชั้นเดียว ก่อสร้างเสร็จสิ้น  เมื่อเดือน มกราคม พุทธศักราช  ๒๕๔๗   และได้รื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่า

                    ปี พุทธศักราช    ๒๕๕๖   ชมรมสหกรณ์แห่งประเทศไทย    ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  ขนาด   ๙ x ๓๖  เมตร   เป็นอาคารเรียนสองชั้น  ขนาด ๖ ห้องเรียน

                   ปัจจุบัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร   มีจำนวนนักเรียน   ๖๗  คน  ชาย  ๔๑  คน หญิง ๒๖  คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ทำการสอน  ๔  นาย ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย  ๑  คน  โรงเรียนเปิดทำการสอนชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ครูใหญ่คนปัจจุบันคือ   ดาบตำรวจ มานพ   พรมฟ้า

       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ ทรงเยี่ยมโรงเรียน

        ครั้งที่ ๑   เมื่อวันที่  ๑๘   ธันวาคม       พุทธศักราช   ๒๕๓๘    ทรงปลูกต้นลิ้นจี่

        ครั้งที่ ๒   เมื่อวันที่  ๑๐   กุมภาพันธ์     พุทธศักราช   ๒๕๔๗    ทรงปลูกต้นสาละ

        ครั้งที่ ๓   เมื่อวันที่  ๑๔   มกราคม       พุทธศักราช   ๒๕๕๒  

        ครั้งที่ ๔   เมื่อวันที่  ๒๑   กุมภาพันธ์     พุทธศักราช   ๒๕๕๗   

      ที่ตั้ง   และพิกัด ละติจูด  ลองติจูด

         ที่ตั้ง บ้านอีปู่  หมู่ที่ ๑  ตำบลปิล๊อก  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๑๘๐พิกัด   ms  ๓๓๘๒๑๖

 ระดับชั้นที่เปิดสอน

    - ชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชายหญิง แบ่งตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ลำดับ

ชั้นเรียน

จำนวน

   ชาย

    หญิง

        รวม

๑.

ปฐมวัย

๑๕

๑๑

๒๖

๒.

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๐

๓.

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๔.

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๕.

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๖.

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๗.

ประถมศึกษาปีที่ ๖

-

รวมทั้งสิ้น

๔๐

๒๖

๖๖

 ชื่อผู้บริหาร ครูใหญ่/เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้

    - ด.ต. มานพ   พรมฟ้า   โทร ๐๘-๑๗๕๐-๘๙๗๕

         ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรในโรงเรียน

            - จำนวน ครู ตชด. ๖ นาย

            - ผู้ดูแลเด็กเล็ก ๑ คน 

            - ครูอัตราจ้าง อบต. ๑ คน

            - ครูอัตราจ้างของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๓ กาญจนบุรี

         ข้อมูลโครงการตามพระราชดำริที่สำคัญในโรงเรียน

          โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

                                     

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

                  

                   

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

              

โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

                                          

ภาพถ่ายรับเสด็จฯตรวจเยี่ยมโรงเรียน

     

   

   

     

 

แผนที่ รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร