Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.ตะโกปิดทอง

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง

หมู่ที่ ๘ บ้านตะโกบน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

   ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๒๑เนื่องจากบุตร – หลาน ของคนงาน บริษัทเหมืองแร่แหลมพิชัยไม่มีสถานที่เรียน  บริษัทจึงได้มอบที่ดิน จำนวน ๓๐ ไร่   และสร้างอาคารเรียน จำนวน ๑ หลัง  พร้อมทั้งประสานกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๗( กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ปัจจุบัน ) เพื่อขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน   

   ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๘  ได้รับการจัดตั้งเป็นพื้นที่เขตอุทยานธรรมชาติวิทยาโครงการตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

   วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙ ชมรมเพื่อนสตรีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมโครงการศิลปากรเทิดพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ( ค่ายเพื่อนสตรี  ๒๗ ) ก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว ๑  หลัง  จำนวน ๗ ห้อง 

     เมื่อวันที่  ๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๓๙  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมงานโครงการตามพระราชดำริ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน  ๕๓๔,๒๑๒  บาท  เพื่อดำเนินการก่อสร้าง  ดังนี้

อาคารเรียน    ขนาด    ๖X๒๘  เมตร       ๑  หลังจำนวน ๔  ห้อง 

บ้านพักครู     ขนาด    ๖X๗   เมตร       ๑  หลัง  จำนวน๒  ห้อง 

ห้องน้ำ          ขนาด    ๒X๔    เมตร      ๑ หลัง  จำนวน ๓  ห้อง 

          ปัจจุบัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง  มีนักเรียน จำนวน ๒๒๕  คน ชาย ๑๒๔ คน  หญิง   ๑๐๑ คนครูตำรวจตระเวนชายแดน  ๘นายผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ๑คนครูอัตราจ้าง  ๑  คนเปิดทำการสอนระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาครูใหญ่คนปัจจุบันคือ พันตำรวจโท สมชีพ  บัวชุม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร  จำนวน  ๔  ครั้ง  คือ

                   ครั้งที่ ๑  วันที่   ๗  มิถุนายน   พุทธศักราช   ๒๕๓๙

          ครั้งที่ ๒  วันที่   ๑๔ ธันวาคม      พุทธศักราช   ๒๕๔๗

          ครั้งที่ ๓  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์   พุทธศักราช ๒๕๕๒

          ครั้งที่ ๔  วันที่   ๒๐  กุมภาพันธ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๗

          พิกัดโรงเรียน  ๔๗พีเอ็นอาร์๑๙๓๕๑๑๔๑

           ระดับชั้นที่เปิดทำการสอน   ชั้นอนุบาล  -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

       ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชาย – หญิง

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน  (คน )

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑

๑๖

๒๘

๔๔

อนุบาล  ๒

๑๕

อนุบาล  ๓

๑๓

รวมชั้นอนุบาล

๓๒

๔๐

๗๒

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๒๐

๑๖

๓๖

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๘

๑๒

๓๐

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๗

๒๔

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๔

๑๔

๒๘

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๕

๒๐

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๕

รวมชั้นประถมศึกษา

๙๒

๖๑

๑๕๓

รวมนักเรียนทั้งหมด

๑๒๔

๑๐๑

๒๒๕

    ชื่อผู้บริหาร  พันตำรวจโทสมชีพ   บัวชุม   /เบอร์โทร ๐๘๙ – ๘๒๘๐๙๙๗

    ข้อมูลโครงการพระราชดำริฯในโรงเรียนที่สำคัญในโรงเรียน

และโรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน  ๘  โครงการ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน  ๘  โครงการ  คือ

     ๑.  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

     ๒.  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

     ๓.  โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

     ๔.  โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

     ๕.  โครงการฝึกอาชีพ

     ๖.  โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

     ๗.  โครงการส่งเสริมสหกรณ์

     ๘.  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนที่ รร.ตชด.ตะโกปิดทอง

https://goo.gl/maps/KKY5AsNJR4D2