Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.บ้านคลิตี้ล่าง(หลวงประกอบฯ)

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง(หลวงประกอบฯ)

หมู่ที่ ๔ บ้านคลิตี้ล่าง ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

 ประวัติความเป็นมา

 

แผนที่ รร.ตชด.บ้านคลิตี้ล่าง(หลวงประกอบฯ)

https://goo.gl/maps/yiCkCekQZzk