Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.บ้านถ้ำหิน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน

หมู่ที่ ๕ บ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

         โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน    ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จุดพิกัด เอ็นอาร์  ๓๒๑๐๕๖   อยู่ในความรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓  กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          ก่อตั้งโรงเรียนฯ เมื่อพุทธศักราช  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๗  (  อย่างเป็นทางการ  )  ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากนายเกิด  กลั่นผักแว่น  ในเนื้อที่  ๑๓ ไร่  ๒  งาน   เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   ๔   เป็นอาคารเรียนสอนชั่วคราว

          เนื่องจากนักเรียนในหมู่บ้าน ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังส้มป่อย ซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านประมาณ ๑๒ กิโลเมตร การเดินทางไปกลับได้รับความลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน น้ำจะท่วมตามลำห้วยไม่สามารถจะเดินทางข้ามมาได้นักเรียนจึงไม่สามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้ ราษฎรในหมู่บ้านจึงร่วมมือกัน  ขอจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน   และได้ร่วมกันสละทุนทรัพย์ สร้างอาคารเรียนชั่วคราว กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓  ได้จัดครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จากหมวดครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมาทำการสอนประจำ

          ปีพุทธศักราช  ๒๕๒๙  เกิดอุทกภัยและวาตภัยอย่างรุนแรงทำให้โรงเรียนและบ้านเรือนของราษฎรเสียหาย โดยเฉพาะอาคารเรียนเสียหายมาก ไม่สามารถใช้ทำการสอนได้ จึงต้องใช้บ้านพักครู และร่มไม้เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว

          ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๐   สโมสรไลออนส์ มหาจักร์กรุงเทพฯ ได้เห็นความทุกข์ยากของนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เป็นเงินจำนวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมอบให้สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ จัดทำโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาเข้ามาดำเนินการก่อสร้างอาคารถาวร จำนวน  ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน

          วันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๓๐   พันตำรวจเอกเฉลิม  โรจน์ประดิษย์ รอง  ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยคณะสโมสรไลออนส์มหาจักร์ ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนมหาจักร ๔”  ( อาคารไทยบูรณะ ) แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน

          วันที่ ๒๕  เมษายน  ๒๕๓๖  คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนะภักดี บริษัทสุราทิพย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตสนามจันทร์ นครปฐม ก่อสร้างอาคารห้องสมุด  จำนวน  ๑ หลัง เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท

          ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๗ นายอุบล  หงษ์โต ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรือนพยาบาล จำนวน  ๑ หลัง

          ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๘

-  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสร้าง

อาคารที่พักบ้านไกล จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

-  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๗ ร่วมกับราษฎรหมู่บ้านถ้ำหินดำเนินการ

ก่อสร้างอาคารสหกรณ์นักเรียน จำนวน  ๑ หลัง โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน จำนวน  ๕๘,๗๔๐ บาท ดังนี้

      ๑.  คุณมะลิวัลย์ ฉายอรุณ          จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท

      ๒.  คุณชุมพล  เสาวภาค            จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท

      ๓.  มูลนิธิเลิศสุมิตรกุล              จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

      ๔.  มูลนิธิพีระยานุเคราะห์         จำนวนเงิน ๘,๗๔๐ บาท

      ๕.  กองบัญชาการ ตชด.            จำนวนเงิน  ๔,๐๐๐ บาท

      ๖.  กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำโดยนายปราโมช  ถาวร สหกรณ์ จว.ราชบุรี จำนวนเงิน  ๓๐,๐๐๐ บาท

ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๙   สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับบริษัทสุรามหาราช จำกัด ร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  ๑ หลัง โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ นครปฐม เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างร่วมกับ  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๗ ,คณะครู ,ชาวบ้านและนักเรียน

วันศุกร์ที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๓๙  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ได้ทรงปลูกหญ้าแฝก และลำไยพันธุ์เพชรสาครไว้เป็นที่ระลึก

วันที่ ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๔๕ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับร้อยเอกหลาบ  รับสิริก่อสร้างอาคารเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น  ๖๙๙,๐๐๐ บาท 

         วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๖  สโมสรไลออนส์วังจันทร์  กรุงเทพฯ  สร้างห้องคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๑  หลัง  เป็นเงินทั้งสิน  ๘๐,๐๐๐  บาท                  

ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๖  คุณประพีร์    ปุ้ยพันธวงศ์ และคณะอาสากาชาด  สภากาชาดไทยสร้างอาคารศูนย์พัฒนาทักษะการคิด จำนวน  ๑ หลัง   พร้อมอุปกรณ์การศึกษา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๗๘๗,๐๕๓ บาท

วันที่ ๖ กรกฎาคม  ๒๕๔๗ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับบุตรและครอบครัวศาสตราจารย์ร้อยเอกหลาบ  รับสิริ  ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ทดแทนหลังเก่าที่ชำรุด จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน เป็นเงิน ๗๓๕,๗๑๒ บาท

วันที่ ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๔๗ ได้ทำการรื้อถอนอาคารหลาบ  รับสิริหลังเก่า

วันที่ ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๔๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน  เพื่อติดตามงานโครงการพระราชดำริฯ ( ครั้งที่ ๒ )

              วันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  สโมสรไลออนส์มหาจักร  กรุงเทพ  สร้างอาคารเอนกประสงค์  “อาคารไลออนส์มหาจักร ๒๒”  จำนวน  ๑  หลัง  งบประมาณ  ๕๒๐,๐๐๐  บาท

              ปี  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย  สร้างอาคาร  “ภริยาแพทย์ ฯ เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  จำนวน  ๑  หลัง  ๔   ห้องเรียน  งบประมาณ  ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท

วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน  เพื่อติดตามงานโครงการพระราชดำริฯ ( ครั้งที่ ๓ )

               วันที่ ๘  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๕๖ ปูนซีเมนต์นครหลวง  จำกัด (มหาชน)   บริจาคเงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  สร้างอาคารนักเรียนที่พักบ้านไกล   “อาคารอินทรี อาษา” จำนวน  ๑  หลัง และธนาคารออมสิน บริจาคเงิน จำนวน ๔๕๖,๐๗๐ บาท  ให้กับกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ดำเนินการก่อสร้างอาคารนักเรียนที่พักบ้านไกล “อาคารอนุสรณ์สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร   ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  จำนวน  ๑  หลัง

ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อน

ประถมศึกษา ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๖   รวม   ๗   ห้องเรียน

ครูตำรวจตระเวนชายแดนทำการสอน จำนวน   ๙   นาย   ชาย   ๒   นาย หญิง  ๗  นาย

  • ผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน  ๒   คน
  • ครูอัตราจ้าง จำนวน  ๒  คน
  • นักเรียนทั้งหมด ๒๑๔   คน  ประกอบด้วยนักเรียนชาย จำนวน    ๑๑๓   คน นักเรียนหญิง  ๑๐๑   คน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียน

                               ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่   ๗   มิถุนายน  ๒๕๓๙     

                               ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่   ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๔๗

                               ครั้งที่ ๓  เมื่อวันที่   ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

                               ครั้งที่ ๔  เมื่อวันที่   ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

                               ครั้งที่ ๕  เมื่อวันที่   ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๑

 

                                                                         ภาพถ่ายโรงเรียน

                      

    

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

                                    

 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

                                    

                                     

ผลิตภัณฑ์ตามโครงการฝึกอาชีพ

                                    

ภาพถ่ายรับเสด็จฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

                                  

 

แผนที่ รร.ตชด.บ้านถ้ำหิน

https://goo.gl/maps/RTKfKVB6mGr