Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.บ้านปิล็อกคี่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล็อกคี่

หมู่ที่ ๕ บ้านปิล็อกคี่ ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

 ประวัติความเป็นมา 

        จากการที่หน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาบ้านปิล๊อกคี่    และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีได้หยุดทำการเรียนการสอน   เนื่องจากขาดแคลนครูผู้สอน ทำให้บุตรหลานของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการศึกษา  จึงได้ร่วมกันถวายฎีกากราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   เมื่อวันที่ ๕  เมษายน ๒๕๔๘  เพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่หมู่บ้านปิล๊อกคี่   

          เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๙   คุณอภิสิทธิ์     พึ่งพร     ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการหมู่บ้าน   เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามที่ประชาชนได้ถวายฎีกากราบบังคมทูล พร้อมทั้งประสานข้อมูลด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

          เมื่อวันที่ ๔  พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๐  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้อนุมัติ จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่  สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ พร้อมทั้งได้เริ่มเปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๐   โดยใช้อาคารเรียนของหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาบ้านปิล๊อกคี่ เป็นอาคารเรียนชั่วคราว มีนักเรียน จำนวน ๒๑๐  คน ชาย ๑๑๑  คน หญิง  ๙๙  คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน  จำนวน ๖ นาย  ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย  ๒  คนและครูอาสาจากสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย  ๑  คน  โดยมีดาบตำรวจ ทวิช  ปิ่นแก้ว  เป็นครูใหญ่

          ต้นเดือน มิถุนายน  พุทธศักราช๒๕๕๐ได้มีการปรับพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์บริจาคงบประมาณจำนวน๒,๕๕๐,๐๐๐บาท(สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)ในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร๑หลัง (ขนาด๙X๖๘เมตร)จำนวน ๙ห้องเรียน, อาคารอเนกประสงค์๑หลัง, ห้องสุข ๑๐ ห้อง, แท่นเสาธงชาติพร้อมลานกีฬา โดยดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อเดือน ตุลาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๑จึงได้ย้ายนักเรียนมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน

          เมื่อวันที่  ๒๑ ธันวาคม   พุทธศักราช   ๒๕๕๑นายฉัตรชัยศิริไลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( ธอส.) พร้อมคณะเดินทางมามอบอาคารเรียน พร้อมลานกีฬาโดยมี พล.ต.ต.สมเกียรติ ธรรมนิยาย ผู้บังคับการ  กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑, พ.ต.อ.มนต์ชัย เรืองจรัส ผู้กำกับการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ และ พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ์ผู้กำกับการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ เป็นผู้รับมอบ

         เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช๒๕๕๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๘๗,๒๗๔ บาท ( สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน )  ดำเนินการก่อสร้างอาคารสหกรณ์ จำนวน  ๑ หลังโดยดำเนินการสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๒

         เมื่อ ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๒ นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีอนุมัติงบประมาณกองทุนพัฒนาพลังงานพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท(สี่แสนบาทถ้วน)ในการสร้างห้องสมุดขนาด ๖ x ๘ เมตร

         เมื่อเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๕ บริษัทโตโยต้าก่องสร้างอาคารเด็กพักบ้านไกลจำนวน ๑ หลัง ๒ ห้องพักงบประมาณ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นบาท)

         เมื่อ เดือนเมษายน๒๕๕๕กลุ่มอาชีวศึกษาก่องสร้างอาคารบ้านพักครู จำนวน ๖ ห้อง งบประมาณ  ๙๖,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาท)

         เมื่อ เดือน เมษายน ๒๕๕๗ มูลนิธิเดอะบิ้นค์ ก่อสร้างอาคารเด็กเล็กขนาด ๓ ห้องเรียน  พร้อมห้องน้ำในตัวอาคารวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งอาคาร,โซล่าเชลล์และอินเทอร์เนต งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (สองล้านบาทถ้วน)

เมื่อเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเขตกำแพงแสน สร้างห้องเก็บวัสดุ ขนาด ๖ x ๘ เมตร๑ หลัง  งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท)

         ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่  มีพื้นที่ทั้งหมด  37   ไร่   2  งาน -   ตารางวา    มีนักเรียน จำนวน ๒๓๕  คน ชาย  ๑๐๘  คน  หญิง  ๑๒๗ ครูตำรวจตระเวนชายแดน5 นาย ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย   ๒ คนและครูอัตราจ้างช่วยสอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ๑  คน  ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน  ๑  คน เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน จำนวน   ๑  คน  รวมบุคคลากร  ๑๐  คน   เปิดทำการสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับประถมศึกษาปีที่  ๖  รวม ๑๑ ห้องเรียน โดยมีครูใหญ่คนปัจจุบันคือ  พันตำรวจโทสุธีระ   สุดแสวง

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยม

       ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓

       ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘  

      ปรัชญาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

      สร้างภูมิปัญญา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  สัมฤทธิผลความมั่นคง

       วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

     โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่  และชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษาเพื่อวางพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รู้จักแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป 

ภาพถ่ายโรงเรียน

                                             

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

                                          

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

                                         

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

                                                                 

 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

                                       

โครงการฝึกอาชีพ

                                         

                                                             โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

                                         

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               

   

 

แผนที่ รร.ตชด.บ้านปิล็อกคี่

https://goo.gl/maps/KdmLxdGu69q