Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.บ้านแม่น้ำน้อย

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย

หมู่ที่ ๕ บ้านแม่น้ำน้อย ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 ประวัติความเป็นมา

    โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  จุดพิกัด MR  835934 เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2520 โดยใช้ศาลาวัดบ้านแม่น้ำน้อย เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ผู้ริเริ่มการก่อตั้งคือ พระอธิการ เสียร ปภาโส ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับ                ร้อยตำรวจเอก สุนทร อรุณมาศ ผู้บังคับกองร้อย 4 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 ให้จัดครูตำรวจตระเวนชายแดนไปทำการสอน โดย พันตำรวจเอก สันติ อุดมศักดิ์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน                เขต 7 (กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ในปัจจุบัน) ต่อมา นายพรหม ชวาลา ราษฎรบ้านแม่น้ำน้อย ได้มอบที่ดินให้จัดสร้างโรงเรียน เนื้อที่ประมาณ 46 ไร่

    เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521  บริษัท เชลส์ แห่งประเทศไทยดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยได้ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาวัดบ้านแม่น้ำน้อย มาทำการเรียนการสอนที่อาคารหลังใหม่และตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย” ต่อมามีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

    เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2542  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณก่อสร้างอาคารที่พักนักเรียนพักค้างประจำโรงเรียน (นักเรียนหญิง) ขนาด 10 x 20 เมตร จำนวน 1  หลัง งบประมาณ 579,566  บาท

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร  จำนวน  5  ครั้ง  ดังนี้

     ครั้งที่ 1  วันที่   5  กุมภาพันธ์  2533   ทรงปลูกขนุนพันธุ์ตาบ๊วย

     ครั้งที่ 2  วันที่    3  มิถุนายน    2542   ทรงปลูกขนุนพันธุ์ทูลเกล้า

     ครั้งที่ 3  วันที่   13  ธันวาคม    2547   ทรงปลูกต้นมะซาง                 

     ครั้งที่ 4  วันที่   15  มกราคม    2552

     ครั้งที่ 5  วันที่   20  กุมภาพันธ์  2557

      ที่ตั้ง และพิกัด โรงเรียน

          รร.ตชด.บ้านแม่น้ำน้อย เลขที่ 200 หมู่ 1 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71150

   พิกัด MR  835934

       อาณาเขต

           ทิศเหนือ          ติดต่อ   บ้านวังนกแก้ว หมู่ 7 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

           ทิศใต้              ติดต่อ   บ้านวังเขมร หมู่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

   ทิศตะวันออก   ติดต่อ   บ้านแก่งประลอม  หมู่ 1 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

   ทิศตะวันตก     ติดต่อ   เทือกเขาตะนาวศรี

ระดับชั้นที่เปิดสอน

    เปิดทำการสอนระดับก่อนประถม  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

        ข้อมูลจำนวนนักเรียน แยกชายหญิง

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน  (คน )

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  1

6

3

9

อนุบาล  2

4

3

7

อนุบาล  3

2

3

5

รวมชั้นอนุบาล

12

9

21

ประถมศึกษาปีที่ 1

5

5

10

ประถมศึกษาปีที่ 2

5

6

11

ประถมศึกษาปีที่ 3

5

3

8

ประถมศึกษาปีที่ 4

4

1

5

ประถมศึกษาปีที่ 5

2

2

4

ประถมศึกษาปีที่ 6

4

2

6

รวมชั้นประถมศึกษา

25

19

44

รวมนักเรียนทั้งหมด

37

28

65

    ชื่อผู้บริหาร ครูใหญ่ / เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

     ร.ต.อ.อุรารัตน์   รัตนะ  ครูใหญ่  เบอร์โทรศัพท์  092 – 7461215

    ข้อมูลโครงการตามพระราชดำริที่สำคัญในโรงเรียน พร้อมภาพถ่ายประกอบตามกิจกรรมโครงการ

 ภาพถ่ายโรงเรียน

                                           

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

                                           

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

                                          

                                          

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

                                         

โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

                                         

โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

                                         

โครงการฝึกอาชีพ

                                         

ภาพถ่ายรับเสด็จ

                                           

                                         

    

แผนที่ รร.ตชด.บ้านแม่น้ำน้อย

https://goo.gl/maps/7BiVWbr4PXE2