Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.มิตรมวลชน ๒

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน ๒

หมู่ที่ ๑ บ้านตีนตก ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

   ประวัติความเป็นมา / ก่อตั้ง / การเสด็จเยี่ยมฯ ของแต่ละ รร.

   โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน ๒  ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๑๔   สิงหาคม   พุทธศักราช  ๒๕๑๕      ที่บ้านตีนตก  หมู่ ๑  ตำบลเขาโจด อำเภอ ศรีสวัสดิ์   จังหวัดกาญจนบุรี   อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์        พื้นที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน        

              เดิมบ้านตีนตก ไม่มีเส้นทางคมนาคม นอกจากเดินทางด้วยเท้า ทำให้บ้านตีนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  ซึ่งได้แผ่ขยายมาจากเขตอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  จนทางราชการต้องส่งกำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจตระเวนชายแดน   จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต  ๗  ( กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ในปัจจุบัน ) มาประจำในพื้นที่  และ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๗  ได้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น   ราษฎรบ้านตีนตกเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง  เชื้อสายโป  ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้  จึงต้องทำการสอนภาษาไทยให้แก่เด็กชาวเขา   ต่อมา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๗  ได้รับเงินพระราชทานในการก่อสร้างอาคารเรียนจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    จำนวน  ๖๑,๑๕๐  บาท  ( หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน )  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน   มี พลฯ สมบูรณ์   ขุนไชย   เป็นครูผู้สอน  และ พลฯ อภิชาติ   ชูธัญญะ   พนักงานวิทยุ   เป็นครูผู้ช่วยสอน

    เมื่อวันที่ ๑๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๑๖   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   เสด็จพระราชดำเนิน     ทรงเปิดอาคารเรียน        

   เขื่อนศรีนครินทร์  บริจาคเงินจำนวน  ๔๐,๐๐๐ บาท ( สี่หมื่นบาทถ้วน )   เพื่อซื้อที่ดินจาก นางมุ้ย   บุตรโคตร  จำนวน ๑๐ ไร่    โรงเรียนจึงมีพื้นที่รวม ๑๔ ไร่  ๒ งาน

              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ ทรงเยี่ยมโรงเรียน

             ครั้งที่ ๑   เมื่อวันที่    ๑๗    สิงหาคม      พุทธศักราช ๒๕๓๘    ทรงปลูกต้นขนุนพันธุ์จำปากรอบ     

             ครั้งที่ ๒   เมื่อวันที่    ๑๐    กุมภาพันธ์    พุทธศักราช ๒๕๔๗     ทรงปลูกมะม่วงพันธุ์เขียวเสวย

             ครั้งที่ ๓   เมื่อวันที่    ๑๔    มกราคม      พุทธศักราช ๒๕๕๒  

             ครั้งที่ ๔   เมื่อวันที่      ๙    มกราคม      พุทธศักราช ๒๕๖๐  

       ที่ตั้ง  และพิกัด  ละติจูด  ลองติจูด

          บ้านตีนตก  ตั้งอยู่หมู่  ๑  ตำบลเขาโจด   อำเภอศรีสวัสดิ์   จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๒๒๐

พิกัด   NS  ๑๘๙๓๗๗ 

        ระดับชั้นที่เปิดสอน

     โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษา 

 

 

แผนที่ รร.ตชด.มิตรมวลชน ๒

https://goo.gl/maps/TpeLZmV7Qj72