Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.วัดสุธาสินี

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี

หมู่ที่ ๑ บ้านลำเสมอ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

    ประวัติของโรงเรียน

     ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินีเริ่มทำการสอนในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ ณ ศาลาวัดสุธาสินีวนาราม โดย พันตำรวจโท ไกรวรรณ  ประชุมพันธ์ ผู้บังคับกองร้อย (สบ๒) กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๖ ยศในขณะนั้น ทราบถึงปัญหาการเรียนของนักเรียนที่ต้องเดินทางลำบากเพื่อไปเรียนหนังสือที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย บ้านทุ่งมะเซอย่อ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร จึงได้แยกห้องเรียนมาทำการสอนที่ วัดสุธาสินีวนาราม จำนวน ๒ ห้องเรียน ครูจำนวน ๒ คน

          เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ พระเนกขัม  มมุนี ได้นำคณะ คุณสุธาสินี นิติสาครินทร์ คุณไพบูลย์  สินมา และคุณระพีพรรณ  สินมา ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง จำนวน ๕ ห้อง อาคารประกอบอาหาร ๒ หลัง  ที่พักนักเรียนบ้านไกล  ๑ หลัง  โรงอาหาร  ๑ หลัง

และนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น ๓๑ จัดสร้างเรือนพยาบาลให้ ๑ หลัง

          ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ คณะคุณสุดา มนต์ทิพยเนตร์ จัดสร้างห้องสมุด ๑ หลัง และชมรมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดสร้างอาคารร้านค้าสหกรณ์  ๑ หลัง หลังจากนั้นมีหน่วยงานภาคเอกชนให้การสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

          ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี สาขา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย มีนักเรียนจำนวน ๑๐๓ คน ชาย ๖๐ คน หญิง ๔๓ คน มีครูทำการสอน ๑๐  คน ตำรวจ ๗ นาย  ครูผู้ดูแลเด็ก ๑ คน ครูช่วยสอน ๑ คน ครูอัตราจ้างเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๓ จำนวน ๑ คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับประถมศึกษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงาน

โครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน  ครั้ง ดังนี้

                   ครั้งที่ 1 วันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๒

                   ครั้งที่ 2 วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒

                   ครูใหญ่  ด.ต.กรกฤต  วิจิตต์โภคิน เบอร์โทรศัพท์  ๐๖๑-๖๓๔๑๘๙๙

   โครงการตามพระราชดำริฯ

     ๑.โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

     ๒.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

     ๓.โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

     ๔.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

     ๕.โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

     ๖.โครงการส่งเสริมสหกรณ์

     ๗.โครงการฝึกอาชีพ

     ๘.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ภาพถ่ายโรงเรียน

   

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

                                                               

 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

                                                               

   โครงการส่งเสริมสหกรณ์

                                                               

   โครงการฝึกอาชีพ

                                                                

    

 

แผนที่ รร.ตชด.วัดสุธาสินี

https://goo.gl/maps/RFsYNv2MKM72