Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.เฮงเค็ลไทย

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย

หมู่ ๔ ตำบลบ้องตี้  อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

        ประวัติความเป็นมา

          ก่อตั้งเมื่อวันที่๒๓พฤษภาคมพุทธศักราช  ๒๕๒๖     เดิมชื่อ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งมะเซอย่อ

          ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสร้างอาคารถาวรตามแบบสปช.   จำนวน  ๓ ห้องเรียน ( ขนาด๙ x ๓๐เมตร )

ปีพุทธศักราช๒๕๓๕ อาคารเรียนเริ่มเก่าและชำรุดทรุดโทรมและมีห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่มีเพิ่มขึ้นทุกปีบริษัทเฮงเค็ลไทยจึงได้สนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งสาธารณูปโภคให้กับโรงเรียนและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๖

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕บริษัทค็อกนิสไทยและบริษัทเฮงเค็ลไทย ได้ปรับปรุงอาคารเรียนโดยเพิ่มห้องเรียนจำนวน๓ห้อง โรงอาหาร ๑หลังและปรับปรุงห้องน้ำใหม่

          ปัจจุบัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทยมีนักเรียนจำนวน๑๘๓คนชาย๑๐๑คนหญิง๘๒  คนมีครูตำรวจตระเวนชายแดน๘  นาย  ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย  ๑  คน     เปิดทำการสอนชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖   ครูใหญ่คนปัจจุบันคือร้อยตำรวจเอก มนัส  ลิสะนิ 

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ ทรงเยี่ยมโรงเรียน

ครั้งที่   ๑เมื่อวันที่    ๖ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๓๓  ทรงปลูกขนุนพันธุ์ทองสุดใจ

ครั้งที่   ๒เมื่อวันที่  ๑๑ มิถุนายน   พุทธศักราช  ๒๕๓๖  ทรงปลูกขนุนพันธุ์ฟ้าถล่ม

ครั้งที่   ๓เมื่อวันที่  ๒๙ กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๕  ทรงปลูกมะขามพันธุ์เปรี้ยวยักษ์

ครั้งที่   ๔เมื่อวันที่  ๑๕ตุลาคม     พุทธศักราช  ๒๕๕๐

ครั้งที่   ๕   เมื่อวันที่  ๑๓  มกราคม   พุทธศักราช  ๒๕๕๕

ครั้งที่   ๖   เมื่อวันที่   ๙   มกราคม   พุทธศักราช  ๒๕๖๐

     ที่ตั้ง

          บ้านทุ่งมะเซอย่อ  หมู่ ๔  ตำบลบ้องตี้  อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

          พิกัด เอ็มอาร์ ๙๗๑๖๖๐

     ระบบการศึกษา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย           สังกัด  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พื้นที่รับผิดชอบของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓

          โรงเรียนเปิดทำการสอน   เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๖       ปัจจุบันเปิดสอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ รวม ๗ ห้องเรียน ดำเนินการสอน ๒ ภาคเรียน 

      ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๖๑จำแนกตามระดับชั้นปี

ลำดับชั้น

จำนวน

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

อนุบาล ๒

๑๕

๒๔

อนุบาล ๓

๑๓

๑๕

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๒

๑๖

๒๘

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒

๑๑

๒๐

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๒

๑๙

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

๑๓

๑๘

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

๑๘

๑๗

๓๕

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

๑๒

๑๙

รวม

๘๓

๙๕

๑๗๘

    ชื่อ ครูใหญ่ ร้อยตำรวจเอก มนัส  ลิสะนิ   โทร ๐๘๕-๒๙๕๔๒๐๒

    ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรในโรงเรียน

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ร.ต.อ.มนัส  ลิสะนิ

ด.ต.เศกสรร  ไข่เสน

ด.ต.วิรุณ  บุญช่วย

ด.ต.ภิญโญ  โอษคลัง

ด.ต.สรายุทธ์  ผิวพอใช้

ด.ต..หญิง ภัสชานันท์   นำพา

ส.ต.อ.หญิงกัลยา  เส่งสุ่น

ส.ต.ท.หญิงกรัณย์กรบุญลอย

ส.ต.ท.หญิงมาลี  สังขไพพรรณ

๑๐

น.ส.สุชานุช เสริมศรี

๑๑

น.ส.ทิพย์วรรณ แก้วสุจริต

  โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 


  
 

ภาพถ่ายโรงเรียนและภาพถ่ายประกอบกิจกรรม

 

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

                                      

กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์

 

            

โครงการอนามัยแม่และเด็ก

                                  

โครงการฝึกอาชีพ

                                  

โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

                                  

ภาพถ่ายรับเสด็จฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

   

                                           

 

 

แผนที่ รร.ตชด.เฮงเค็ลไทย