Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ศกร.ตชด.บ้านไกรเกรียง

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง ตั้งอยู่ ม. ๓ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี

     ข้อมูลศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง

        ประวัติความเป็นมา /ก่อตั้ง /การเสด็จเยี่ยม

         เทศบาลตำบลเขาโจด ได้รับแจ้งจาก โรงเรียนบ้านน้ำพุ อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นห้องเรียน บ้านไกรเกรียง  หมู่ที่ ๓  ตำบลเขาโจด  อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  ประสบปัญหาบุคลากรครู  ที่บรรจุและแต่งตั้งโยกยายหมุนเวียนกันตลอดปีการศึกษา ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง และราษฎรบางส่วนได้ส่ง บุตรหลานไปเรียนหนังสือในพื้นที่ห่างไกล จึงเกิดปัญหาในการเดินทางและมีค่าใช่จ่าย ซึ่งราษฎรในพื้นที่มีฐานะยากจน และพื้นที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร โรงเรียนบ้านน้ำพุจึงมีความประสงค์  ที่จะส่งมอบห้องเรียนบ้านไกรเกรียง ให้เทศบาล  ตำบลเขาโจด  รับผิดชอบในการจัดการศึกษาต่อไป แต่เทศบาลตำบลเขาโจด ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการดังกล่าวได้ และพิจารณาแล้วเห็นว่า หากไดรับการสนับสนุนจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๓   ขยายพื้นที่  และดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนในพื้นที่บ้านไกรเกรียง เพื่อให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชน    

      ได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยเท่าเทียมกันประกอบกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้มอบหมายให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๓ ทำการสำรวจพื้นที่จุดบอดที่ยังไม่มีการจัดการศึกษา  พื้นที่จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน/ศูนย์การเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ต่อมา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อนุมัติให้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จัดตั้งศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง หมู่ที่๓ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้เปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่พื้นที่ยืมใช้ทำการเรียนการสอนจาก หน่วยพัฒนาสังคมพื้นที่สูง พื้นที่ทั้งหมด จำนวน  ๓ ไร่  จากพุทธอุทยานลำขาแข้ง ๑ งาน และจากประชาชนในพื้นที่ ๑ งาน รวมพื้นที่ยืมใช้ทั้งหมด ๓ ไร่ ๒ งาน

       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมศูนย์การเรียน ตชด.บ้านไกรเกรียงครั้งที่๑(๙๐๙) เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

        ที่ตั้ง และพิกัด ละติจูด ลองติจูด

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง    ตั้งอยู่หมู่ที่๓ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี

ละติจูด 14.025679  ลองติจุด  99.190437

        ระดับชั้นที่เปิดสอน

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง  ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ รวม ๗ ห้องเรียน  ดำเนินการสอน   ๒   ภาคเรียน   ดังนี้

          ภาคเรียนที่ ๑    เปิด  ๑๕    พฤษภาคม    ถึง  ๑๐    ตุลาคม

          ภาคเรียนที่ ๒    เปิด    ๑     พฤศจิกายน  ถึง  ๓๑   มีนาคม 

    ข้อมูลนักเรียน แยกตามชาย หญิง ตามระดับชั้น

ปัจจุบันมีนักเรียน 65 คน เป็นชาย 38 หญิง 27 คน

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  2561

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ปฐมวัยปีที่ 1

๑๒

ปฐมวัยปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่  1

ประถมศึกษาปีที่  2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่  4

ประถมศึกษาปีที่  5

ประถมศึกษาปีที่  6

-

รวม

๓๘

๒๗

๖๕

   ชื่อผู้บริหาร ครูใหญ่

    ชื่อครูใหญ่ ด.ต.ชูเกียรติ  คงศรี

   การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา

     ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

     เบอร์โทรศัพท์        0990123652

จำนวนครูและบุคลากร ทั้งหมด ๗ คน เป็นชาย 2 คน หญิง 5 คน จำแนกตามวุฒิดังนี้

ลำดับ

ยศ    ชื่อ         ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

1.

ด.ต.ชูเกียรติ  คงศรี

ปริญญาตรี (นบ.)

2.

ส.ต.ท.หญิงรัตติยา ไทรนิทัศน์

ปริญญาตรี (บธ.บ.)

3.

ส.ต.ท.มงคลชัย ศิริศัตยากุล

ปริญญาตรี (วศ.บ.)

4.

ส.ต.ต.สกลรัตน์  ด้วงรักดี

ปริญญาตรี (รป.บ.)

๕.

ส.ต.ต.ปฐมพร  ด้วงรักดี

ม.6

๖.

นางสาวราตรี ลำไยสุจิ

ม.๖ (ครู ผดด.)

๗.

นางสาวนฤมล  สอนดี

ปริญญาตรี (ค.บ.) ครูคู่พัฒนา

         ข้อมูลโครงการตามพระราชดำริฯ ที่สำคัญในโรงเรียน

    โครงการตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๑ โครงการ

      โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

    โครงการตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   ๘   โครงการ

๑.  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

๒. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

๓. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

๔. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

๕.โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์(ยังไม่มี)

๖.โครงการฝึกอาชีพ

๗. โครงการส่งเสริมสหกรณ์

 ๘.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนที่ รร.ตชด.บ้านไกรเกรียง

https://goo.gl/maps/jCCp3DerLwS2