Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก


 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้าห้วยโสก

หมู่ที่ ๙ ตำบล ป่าเด็ง   อำเภอ แก่งกระจาน  จังหวัด เพชรบุรี

     ๑. ประวัติความเป็นมา/ก่อตั้ง/การเสด็จฯเยี่ยม

                   โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านปางไม้ ตำบลป่าเด็ง  อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔ (ค่ายพระมงกุฎเกล้า )   มีพื้นที่ดำเนินการ ๒๕ ไร่ 

    พิกัด NP ๕๘๔๙๙๖(ละติจูด๑๒.๖๕๙๗๘๓๓ ลองติจูด ๙๙.๕๓๙๐๙๗๘) เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยกองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน(ค่ายนเรศวรหัวหิน) อยู่ในพระอุปถัมภ์

    ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓  กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศ ได้มอบโอนพื้นที่รับผิดชอบให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ดำเนินการต่อมา

                  ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๙ ห้องเรียน   ครู ตชด. ๗  นาย  ผู้ดูแลเด็ก ๒  คน  ครูอัตราจ้างชั่วคราว ๔ คน ครูขั้นวิกฤตคู่พัฒนาโรงเรียน ตชด. ๑ คน มีคณะกรรมการสถานศึกษา

     จำนวน  ๙  คน    พื้นที่เขตบริการของโรงเรียน มี ๕ หมู่บ้าน ๑,๐๐๙ ครัวเรือน ประชากร ๑,๘๘๐ คน ชาย ๑,๔๗๐ คน หญิง ๑,๒๖๙ คน  ราษฎรประกอบอาชีพ ทำไร่ และรับจ้าง รายได้เฉลี่ย  ๒๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี นับถือศาสนาพุทธ 

     นักเรียนส่วนใหญ่มีผู้ปกครองรับ – ส่ง บางส่วนเดินเท้ามาโรงเรียนและใช้จักรยาน โรงเรียนมัธยมที่ใกล้ที่สุด  คือ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา อยู่ห่างจากโรงเรียน ๑๔  กิโลเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ๑ แห่ง อยู่ห่างจากโรงเรียน ๑๐กิโลเมตร

     มี ร้อยตำรวจเอกอำนาจ  สัมพันธ์ เป็นครูใหญ่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน  ๔  ครั้ง ดังนี้

     ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๒๒   มีนาคม     พ.ศ.  ๒๕๓๘

     ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๒๖   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๔๘

     ครั้งที่  ๓  เมื่อวันที่  ๑๑   มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๕๓

     ครั้งที่  ๔  เมื่อวันที่  ๑๓   มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๕๘

     ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน๒๕  ไร่-งาน–ตารางวา

     ๑.๒. ที่ตั้ง/พิกัด

          โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านปางไม้  ตำบลป่าเด็ง  อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔ (ค่ายพระมงกุฎเกล้า )   มีพื้นที่ดำเนินการ ๒๕ ไร่ 

     พิกัด NP ๕๘๔๙๙๖ (ละติจูด๑๒.๖๕๙๗๘๓๓ ลองติจูด ๙๙.๕๓๙๐๙๗๘)ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ดำเนินการ ๒๕ ไร่

     ๑.๓ ระดับชั้นที่เปิดสอน

          โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสกสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔จังหวัดประจวบคีรีขันธ์           

          จัดตั้งอย่างเป็นทางการวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๘  เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษา ดำเนินการสอน ๒ภาคเรียน  ดังนี้

                   ภาคเรียนที่  ๑เปิดวันที่  ๑๖ พฤษภาคม  ถึง  ๑๐ ตุลาคม

                   ภาคเรียนที่  ๒เปิดวันที่  ๑ พฤศจิกายน  ถึง  ๓๑ มีนาคม

     ๑.๔ ข้อมูลจำนวนนักเรียน แยกชาย-หญิง ระดับชั้นที่เปิดสอน

     ปัจจุบันมี นักเรียน ๑๙๐ คน เป็นชาย ๙๘ คน หญิง ๙๒ คน ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑

๑๖

๒๓

อนุบาล ๒

๑๐

๑๙

อนุบาล ๓

๑๘

๒๕

รวมชั้นอนุบาล

๓๕

๓๓

๖๗

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๑

๑๗

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๑

๑๑

๒๒

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๒

๑๐

๒๒

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๕

๒๐

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๗

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๕

๒๔

รวมชั้นประถมศึกษา

๖๓

๕๙

๑๒๒

รวมนักเรียนทั้งหมด

๙๘

๙๒

๑๙๐


     ๑.๕ ชื่อผู้บริหาร ครูใหญ่ / หมายเลขโทรศัพท์

       ร.ต.อ.อำนาจ  สัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔ ๘๗๖๑๑๖๖

     ๑.๖ จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

       ปัจจุบันมี ครูตำรวจตระเวนชายแดน ๖ นาย และบุคลากรทางการศึกษา ๕ คน ผดด.๒ คน รวม ๑๓ คน

     ๑.๗โครงการตามพระราชดำริที่สำคัญ

       ๑. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

                                                                         การปลูกผัก

                                                                       การเพาะเห็ด

                                                                       การปลูกผลไม้

                                                                   การทำปศุสัตว์และประมง

     ๒.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

      ๓.โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

     

     ๔.โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

     ๕.โครงการฝึกอาชีพ

     ๖.โครงการส่งเสริมสหกรณ์

     ๗.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ๘.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

     ๑.๘ ภาพถ่ายโรงเรียน

     ๑.๙ ผลิตภัณฑ์โครงการฝึกอาชีพ

     ๑.๑๐ ภาพถ่ายการรับเสด็จฯ

แผนที่ รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก