Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู

หมู่ที่ ๓ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

               ประวัติของโรงเรียน

           โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิกัด NP 565828 จัดตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2525 สาเหตุในการจัดตั้งเนื่องจาก นายคะ ปัญญาหาญ ผู้ใหญ่บ้านป่าละอู และชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งมีจำนวน 55 ครอบครัว มีประชาชน ชาย – หญิง รวม 237 คน ได้ทำหนังสือร้องขอไปยัง กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน ให้มาจัดตั้งโรงเรียนในพื้นที่ เนื่องจากผู้ปกครองย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในที่ดินจัดสรรตามพระราชดำริโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พื้นที่บ้านป่าละอูบน

           กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปสำรวจข้อมูล ปรากฏว่ามีเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับประมาณ 50 คน และยังมีเด็กชาย – หญิง ซึ่งย้ายตามผู้ปกครองมาอีกจำนวนมากยังขาดที่เรียน ผู้ปกครองมีความประสงค์ให้ทางราชการเข้ามาช่วยเหลือจัดตั้งโรงเรียนสอนบุตรหลานให้อ่านออกเขียนได้ กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน จึงติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน และบ้านพักครูชั่วคราวขึ้นโดยใช้วัสดุในพื้นที่และความร่วมมือจากประชาชนร่วมกันดำเนินการก่อสร้าง และทำพิธีเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2526 โดย พ.ต.อ.สาโรจน์ ปัญญา ผู้กำกับการ กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน ( ยศ , ตำแหน่ง ในขณะนั้น ) โดยเริ่มเปิดการสอน ชั้นเด็กก่อนวัยเรียน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เริ่มแรกมีนักเรียน 52 คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน ทำการสอน 3 นาย

         ปีการศึกษา 2528 มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น อาคารเรียนชั่วคราวเริ่มชำรุดไปตามกาลเวลา จึงได้จัดสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น โดยขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากโรงเรียนอานันท์ ซึ่งรื้ออาคารเรียนเพื่อสร้างใหม่ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการและภาคเอกชน สร้างเป็นอาคารเรียนถาวรชั้นเดียว 1 หลัง 4 ห้องเรียน ห้องพักครู 1 หลัง ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งราชการและเอกชนสร้างอาคารประกอบต่าง ๆ

         เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2533 กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน ได้มอบโอนความรับผิดชอบให้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

         ในปีการศึกษา 2558 ร้านจิตรลดา โดยท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตต์ เลขาธิการร้านจิตรลดา ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,934,000 บาท จัดสร้างอาคารเรียนมาตรฐาน 2 ชั้น ตามแบบ สปช.105/29 ให้กับโรงเรียน ตชด.นเรศวรป่าละอู และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่ออาคารเรียนดังกล่าวว่า “อาคารมณีรัตน์” ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดอาคารเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559

        ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็ก ปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง จำนวน 210 คน ชาย 109 คน หญิง 101 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่อาชีพรับจ้าง ฐานะยากจน มีครูตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 8 นาย และผู้ดูแลเด็ก 2 คนครูอัตราจ้าง 2 คน โดยมี พ.ต.ท.คำนึง สงสม เป็นครูใหญ่

       นอกจากทำการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 8 โครงการ คือ

  1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
  3. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
  4. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
  5. โครงการฝึกอาชีพ
  6. โครงการส่งเสริมสหกรณ์
  7. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  8. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2530

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2542

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549

ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554

ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด  จำนวน  40  ไร่ – งาน  - ตารางวา

        ที่ตั้ง และพิกัด  ละติจูด  ลองติจูด

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิกัด NP 565828  ละติจูด 12.508341  ลองจิจูด 99.520117

       ระดับชั้นที่เปิดสอน

          ชั้น อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

       ชื่อผู้บริหาร  ครูใหญ่ /เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้

             พ.ต.ท.คำนึง   สงสม  เบอร์โทรศัพท์  0971293336

ข้อมูลจำนวนครู  และบุคลากรในโรงเรียน

ลำดับ

ยศ - ชื่อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

ความรับผิดชอบ

1

พ.ต.ท.คำนึง

สงสม

-ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต)   

 เอกประถมศึกษา

ครูใหญ่ฯ/บริหารงานโครงการฯ

2

ด.ต.อนุวัฒน์

แสงวงค์

- ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต)  

  เอกพลศึกษา

-ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

 (ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา)

- ผู้ช่วยครูใหญ่

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

- โครงการคุณภาพการศึกษา

- วิชาการ/ธุรการ

3

ด.ต.สุรวุฒิ

บุญถนอม

- ปกศ.สูง(พลศึกษา)

- ผู้ช่วยครูใหญ่

- ครูผู้สอน

- โครงการเกษตรฯ

4

ด.ต.หญิงสุกัญญา

ศรีทอง

- ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต)        

  เอกการประชาสัมพันธ์                  

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

- โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

5

จ.ส.ต.หญิงกรวรรณ

สุขเกษม

- ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)      

  เอกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

- โครงการอนามัยแม่และเด็กฯ

- โครงการไอโอดีน

6

ส.ต.ท.หญิงกานต์ธิดา

ยิ้มรอด

- ปวส. การบัญชี

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

- โครงการฝึกอาชีพ

7

ส.ต.ท.ศรายุทธ

พูลลัด

- ปวช. สาขายานยนต์

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

- โครงการอนุรักษ์ฯ

8

ส.ต.ต.หญิงชาลิษา

พูลสวน

- ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต)  

  เอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

- โครงการสหกรณ์

9

นางสาวรำเพย

แสงวงค์

- ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต)  

  เอกพลศึกษา

-ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

 (ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย)

- ครูประจำชั้นอนุบาล 2

- ผู้ช่วยงานธุรการ

10

นางสาววรรญณา

พระเทศ

- ม.6

- ครูประจำชั้นอนุบาล 1

11

นายสิทธานนท์

รอดสาคร

- ปริญญาโท (ศศ.ม.) เอกสิ่งแวดล้อม

- ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

  (ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา)

- สอนคอมพิวเตอร์

12

นางสาววลัยพรรณ

ทองรอด

-ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต)  

 เอกภาษาอังกฤษ

- สอนภาษาอังกฤษ

          ข้อมูลโครงการตามพระราชดำริที่สำคัญในโรงเรียน

          โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

                    - ปลูกผัก                   - ทำปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

                    - เลี้ยงสัตว์                 - เห็ดนางฟ้า        - ปลูกไม้ผล               

          โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

                   - จัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   - กิจกรรมการใช้ห้องสมุด

                   - สอนเสริมนักเรียนทุกวันหลังเลิกเรียน

                   - อบรมเพิ่มเติมความรู้ในแต่ละปีการศึกษา

                   - ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ทั้ง รร.และชุมชน

          โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

                   - หยดไอโอดีนทุกวันทำการ 1 หยด ต่อ น้ำ 5 ลิตร ไม่มีนักเรียนเป็นโรคขาดสารไอโอดีน

          โครงการส่งเสริมสหกรณ์

                   - ประชุมสหกรณ์นักเรียน 1 ครั้ง/สัปดาห์

                   - บันทึกรายรับรายจ่าย

                   - ขายของสหกรณ์

          โครงการฝึกอาชีพ

                    - ผลิตภัณฑ์ซองใส่กุญแจ สร้างทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน

          โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

                   - เยี่ยมนักเรียนทุนฯ  เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการเรียนการสอนและ

  สอบถามปัญหาต่างๆ

          โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

                   - ตรวจเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์

                   - ตรวจเยี่ยมเด็กแรกเกิด-๓ ปี

                    - แจกจ่ายยาให้กับนักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน

                   - ตรวจน้ำเพื่อหาเชื้อโคลิฟอร์ม  ในน้ำอุปโภค-บริโภค

                   - ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง

          โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   - ติดชื่อป้ายพันธุ์ไม้และสำรวจพันธุ์ไม้ในพื้นที่

                   - ปลูกหญ้าแฝกเพิ่มเติม  เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

                   - ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายโรงเรียนและภาพถ่ายประกอบกิจกรรมตามโครงการ

     โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

                

ภาพถ่ายรับเสด็จฯ  ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

          

 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

                                 

      

      

 

 

แผนที่ รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู