Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.บ้านคลองน้อย

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย

หมู่ที่ ๗ บ้านคลองน้อย ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     ๑. ประวัติความเป็นมา/ก่อตั้ง/การเสด็จฯเยี่ยม

     ประวัติความเป็นมา

                ปี  พ.ศ.๒๕๔๑    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยผึ้ง  ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้มีราษฎรบ้านคลองน้อย  ขอรับพระราชทานความช่วยเหลือบุตรหลานซึ่งเดินทางไปเรียนที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยผึ้ง  เป็นระยะทางถึง ๑๐  กิโลเมตร  ฤดูฝนน้ำหลากพัดสะพานข้ามลำห้วยขาดเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายเป็นประจำทุกปี  เด็กนักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนได้ จึงทรงมีพระกระแสให้ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยผึ้ง แก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือ

                กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๑๔   รับสนองพระราชกระแส  ทำการสำรวจข้อมูลของสภาพหมู่บ้าน  พบว่าช่วงฤดูฝนเวลามีน้ำหลาก  นักเรียนบ้านคลองน้อยไม่สามารถไปโรงเรียนได้ จำนวน  ๔๖  คน  ทุกๆปีมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น หมู่บ้านอยู่ห่างโรงเรียนประมาณ  ๑๐ กิโลเมตร และนักเรียนจะต้องเสียค่าโดยสารรถยนต์ไปเรียนเฉลี่ย คนละ  ๒๐๐ - ๓๐๐ บาทต่อเดือน บางคนต้องใช้รถจักรยานและเดินเท้าไปเรียน เป็นเหตุให้นักเรียนขาดเรียนในช่วงฤดูฝน

                กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๑๔  ได้ประมวลสภาพปัญหาดังกล่าวพิจารณาตามระเบียบการจัดตั้งโรงเรียนของหน่วยแล้วประสานผู้นำชุมชนและราษฎรดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนขึ้นโดยได้รับความอนุเคราะห์บริจาคที่ดิน  จำนวน  ๒๐  ไร่  จากนายนิพนธ์   เมธานพคุณ   บ้านเลขที่   ๑๑๔ /๓๕ - ๓๖  ตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด  ๔  ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง  จากบริษัทดูปองท์ ( ประเทศไทย ) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้อนุมัติการจัดตั้งโรงเรียน  เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒

                ปี  ๒๕๔๒   ส่วนราชการร่วมกับภาคเอกชน   ได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร     ห้องสุขา    และถังเก็บน้ำฝนคอนกรีตให้กับโรงเรียน

                ปี  ๒๕๔๖  นักเรียนนายร้อยตำรวจ  รุ่น  ๓๑  ได้สร้างอาคารพยาบาล  ห้องสมุด    ๑  หลัง

                ปี  ๒๕๕๔  คณะนักศึกษา    MMP ๒๗ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนจัดสร้างอาคารห้องสมุด  จำนวน  ๑  หลัง

      ปัจจุบันโรงเรียนทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียนทั้งหมด ๑๒๐  คน  ชาย ๖๕ คน หญิง ๕๕ คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน  ๗  นาย  ผู้ดูแลเด็กเล็ก  ๒ คน  และครูคู่พัฒนา ๑  คน โดยมี  พ.ต.ท.ไสว  อัครพันธ์ ทำหน้าที่ครูใหญ่

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริและทรงเยี่ยมราษฎรจำนวน จำนวน ๓ ครั้ง

          ครั้งที่  ๑   เมื่อวันที่  ๒๖ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๘     ครั้งที่  (๓๘๖)

          ครั้งที่  ๒   เมื่อวันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓    ครั้งที่  (๕๘๐)

          ครั้งที่  ๓   เมื่อวันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘    ครั้งที่  (๗๖๗)

      ๒. ที่ตั้ง พิกัด  ละติจูด/ลองติจูด

       -  ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๗  บ้านคลองน้อย    หมู่ ๗  ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   รหัสไปรษณีย์   ๗๗๑๑๐   พิกัด NP ๖๒๐๗๕๕ (ละติจูด ๑๒.๔๔๓๒๒๓  /ลองติจูด ๙๙.๕๗๑๑๖๖ )   

      ๓. ระดับชั้นที่เปิดสอน

      - ระดับชั้น อนุบาล ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖

      ๔. ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชาย-หญิง  ระดับชั้นที่เปิดสอน

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชั้นเรียน

จำนวน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑ (๓-๔ ขวบ)

๑๐

๑๑

๒๑

อนุบาล ๒ (๕ ขวบ)

๑๐

๑๘

รวม

๑๘

๒๑

๓๙

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๓

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๐

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๒

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๒

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๑

๑๘

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๖

รวม

๔๗

๓๔

๘๑

     ๕. ชื่อผู้บริหาร  ครูใหญ่ /เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้

      - พ.ต.ท.ไสว  อัครพันธ์    โทรศัพท์    ๐๘-๙๐๙๐-๙๒๓๗

      ๖. ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ลำดับ

ยศ    ชื่อ         ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

หน้าที่รับผิดชอบ

๑.

พ.ต.ท.ไสว  อัครพันธ์

มศ.๕

ครูใหญ่/ผู้บริหาร

๒.

ด.ต.หญิงภวิษย์พร  บัวเคลือบบุญ

ปริญญาตรี (ศศ.บ.)

เอกบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้ช่วยครูใหญ่/ครูผู้สอน

๓.

จ.ส.ต.หญิงกุสุมา  ยิ้มขำ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ครูผู้สอน

๔.

ส.ต.อ.หญิงนันทวัน  พันโซ

ปริญญาตรี (ศศ.บ.)

เอกรัฐประศาสนศาสตร์

ครูผู้สอน

๕.

ส.ต.ท.ชลธี  พูลสวน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูผู้สอน

๖.

ส.ต.ท.สถาปัตย์  คมขำ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูผู้สอน

๗.

ส.ต.ต.หญิงรุ่งทิวา  รังสิยานุพงศ์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูผู้สอน

๘.

น.ส.ยุพิน  เจิมสุวรรณ์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

๙.

น.ส.จีระภา  มีอิ่ม

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

๑๐.

นายณัฐพล  วงษ์ฟู

ปริญญาตรี (คบ.)เอกภาษาอังกฤษ

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ/ครูคู่พัฒนา

        ๗. โครงการตามพระราชดำริที่สำคัญ

        - โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

        - โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

        -  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

        -  โครงการส่งเสริมสหกรณ์

        -  โครงการฝึกอาชีพ

        -  โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

        -  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

        -  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        ๘. ภาพถ่ายโรงเรียนและภาพถ่ายประกอบกิจกรรมตามโครงการ

            ๘.๑ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

             

           ๘.๒  โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

                                      

          ๘.๓  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

                                    

           ๘.๔  โครงการส่งเสริมสหกรณ์

                                    

 

           ๘.๕ ภาพถ่ายการรับเสด็จฯ/ การตรวจเยี่ยม รร.ตชด.

                       

     

 

 

 

แผนที่ รร.ตชด.บ้านคลองน้อย