Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.บ้านปาเกอะญอ(อินทรีอาสา ศกร)

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาเกอะญอ(อินทรีอาสา ศกร)

หมู่ที่ ๖ บ้านปาเกอะญอ ตำบลป่าเด็ง อำเภอบางแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 ประวัติความเป็นมา

          หมู่บ้านปาเกอะญอตั้งอยู่หมู่ที่  ๖ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเดิมชาวกะเหรี่ยง กะหร่าง อาศัยอยู่กระจัดกระจายตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า แบ่งเป็นกลุ่มๆ ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการปัจจุบัน ได้ทรงมีพระราชดำรัสให้ตำรวจตระเวนชายแดน(ตำรวจพลร่ม)ที่อยู่ในพื้นที่ดูแล กะเหรี่ยง กะหร่าง เพื่อรวมกันเป็นหมู่บ้านและตั้งให้  นายพะเจ เวนะ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ขึ้นอยู่กับอำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี ในขณะนั้น

          เมื่อปี ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเยี่ยม หมู่บ้านป่ามะพร้าว(ห้วยสัตว์เล็ก) ได้พระราชทานเหรียญชาวเขาให้ชาวบ้านก่อนที่จะได้รับบัตรประชาชน พระองค์ทรงเสด็จลาดพระบาททรงเยี่ยมฐานตำรวจตระเวนชายแดน (ตำรวจพลร่ม) ห้วยสัตว์ใหญ่ผู้ใหญ่พะเจ เวนะ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก เมื่อถึงปี ๒๕๓๗ ลูกชายคือ นายจาจุ้ย เวนะ เป็นผู้ใหญ่บ้านแทน ต่อมา เมื่อมีการเลือกตั้งปี พ.ศ.๒๕๓๙ นายแห่ ผุดผ่อง  ได้รับการเลือกตั้ง เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลป่าเด็ง ต่อมาแยกหมู่บ้านป่าเด็งใต้(ปาเกอะญอ) เป็นหมู่ที่ ๖ มี นายจาจุ้ย เวนะเป็นผู้ใหญ่บ้านรอบที่ ๒ ปัจจุบันมี นายพิบูลย์ ชูชาติ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านป่าเด็งใต้ (ปาเกอะญอ)

อาณาเขต

ทิศเหนือ                                       ติดต่อ                หมู่ที่๑ บ้านป่าเด็งเหนือ

ทิศใต้

ติดต่อ

หมู่ที่๒ บ้านร่วมใจพัฒนา

ทิศตะวันออก

ติดต่อ

หมู่ที่ ๕ บ้านสวนใหญ่พัฒนา

ทิศตะวันตก

ติดต่อ

เทือกเขาตะนาวศรี

 

     - การคมนาคม

       ระยะทางจากหมู่บ้านถึงศาลากลางจังหวัด   ๑๓๒ กิโลเมตร  ใช้ระยะเวลาเดินทาง ๑๕๐นาที ถนนลาดยาง ๑๓๐กิโลเมตร  ถนนลูกรัง๒ กิโลเมตร

     - จำนวนประชากร / ครัวเรือน

       มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๑๐๒ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด ๓๙๔คน  เป็นชาย ๑๘๙คนหญิง ๒๐๕คน

      - ศาสนา / ภาษาที่ใช้

       ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์  ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ ภาษากะเหรี่ยง

      - การประกอบอาชีพ / รายได้เฉลี่ย

       ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง,ทำไร่ รายได้เฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ  ๓๐,๐๐๐  บาท/ปี

       - การบริการของรัฐ

        สถานบริการสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน  ๑๑กิโลเมตร

โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาที่ใกล้ที่สุด คือ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา  ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน ๑๓กิโลเมตร

       - ผู้นำหมู่บ้าน

                    กำนัน   นายสหัส บุตรเล็ก        

                    ผู้ใหญ่บ้าน นายพิบูลย์ ชูชาติ

           ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านปาเกอะญอ)

           หมู่ที่  ๖ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

1.1ประวัติของโรงเรียน

        ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาเกอะญอ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านป่าเด็งใต้ตำบลป่าเด็ง  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี พิกัด  NP ๕๕๕๙๗๐ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ดำเนินการ ๒๕ ไร่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้อนุมัติก่อตั้งเป็นศูนย์การเรียน เมื่อวันที่ ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐พรรษา  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  ที่ ๑๔ (ค่ายพระมงกุฎเกล้า) ได้รับมอบหมายให้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ได้จัดกำลังพลและร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสร้างศูนย์การเรียน ๑ หลัง   ๗ ชั้นเรียน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๙๑ คน เป็นนักเรียนชาย ๔๘ คน นักเรียนหญิง ๔๓ คน  ครูตำรวจตระเวนชายแดน    ๖  นาย  ผู้ดูแลเด็กเล็ก ๒  คน  ครูจ้างสอนตามโครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้เด็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเพชรบุรี  จำนวน ๒ คน มี  ร้อยตำรวจโทสมนึก  จันทรปลูก   เป็นครูใหญ่ 

         สิงหาคม ๒๕๕๘ เปลี่ยนชื่อ จาก ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาเกอะญอ เป็น ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านปาเกอะญอ) ปัจุจบัน มีนักเรียนทั้งหมด ๑๔๐ คน แยกเป็นเด็กก่อนประถม ชาย ๑๗ คน หญิง ๑๖ คน รวม ๓๓ คน นักเรียนระดับประถม จำนวน ๑๐๗ คน ชาย ๖๘ คน หญิง ๓๙ คน โดยมี ร.ต.ต.ประมวล พลเกษตร  เป็นครูใหญ่

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน  ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านปาเกอะญอ) ครั้งที่ ๑ (๘๔๑)

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน ๑ ครั้ง  เมื่อวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

          ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด ๒๕  ไร่

         ระบบการศึกษา

          ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านปาเกอะญอ) สังกัด กก.ตชด.๑๔ พื้นที่รับผิดชอบของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          จัดตั้งอย่างเป็นทางการวันที่๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เปิดทำการสอนระดับก่อนประถม ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ดำเนินการสอน ๒ภาคเรียน  ดังนี้

                   ภาคเรียนที่  ๑เปิดวันที่ ๑๖พฤษภาคม  ถึง ๑๐ตุลาคม

                   ภาคเรียนที่  ๒เปิดวันที่ ๑พฤศจิกายน  ถึง ๓๑มีนาคม

         จำนวนครูและนักเรียน

          เมื่อเริ่มก่อตั้ง  มีนักเรียน ๙๐  คน  มีครู   ๗  คน  ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๐ คน มีนักเรียน ๑๔๐ คน เป็นชาย ๘๕ คน หญิง ๕๕ คน  ดังนี้

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาเกอะญอ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านป่าเด็งใต้  ตำบลป่าเด็ง  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี พิกัด  NP ๕๕๕๙๗๐(ละติจูด ๑๒.๖๓๗๔๙๕ ลองติจูด ๙๙.๕๐๗๘๗๔)ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ดำเนินการ ๒๕ ไร่

         เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกฃาย/หญิง

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑

-

-

-

อนุบาล ๒

๑๑

อนุบาล ๓

๑๒

๑๐

๒๒

รวมชั้นอนุบาล

๑๗

๑๖

๓๓

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๘

๑๐

๒๘

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๔

๑๘

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๓

๒๐

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๒

๑๓

๒๕

ประถมศึกษาปีที่ ๕

ประถมศึกษาปีที่ ๖

รวมชั้นประถมศึกษา

๖๘

๓๙

๑๐๗

รวมนักเรียนทั้งหมด

๘๕

๕๕

๑๔๐

 

      ชื่อผู้บริหาร   ร.ต.ต.ประมวล พลเกษตร หมายเลขโทรศัพท์  ๐๖๓ ๒๔๕๑๑๖๗

 

      ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ

 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ

สังกัด

ความรับผิดชอบ

ร.ต.ต.ประมวล พลเกษตร

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

กก.ตชด.๑๔

ครูใหญ่

ด.ต.สุภาพบุรุษ รัตนพร

รัฐศาตร์บัณฑิต

กก.ตชด.๑๔

ประจำชั้น ป.๔

ด.ต.หญิงจันทิมา ทองดีเลี้ยง

อนุปริญญา

กก.ตชด.๑๔

ประจำชั้น ป.๖

ด.ต.หญิงนันทยา ทองอาบ

มัธยมปีที่ ๖

กก.ตชด.๑๔

ประจำชั้น ป.๑

ด.ต.อาทิตย์ อินประเสริฐ

ครุศาสต์บัณฑิต

กก.ตชด.๑๔

ประจำชั้น ป.๕

ส.ต.ท.อมร ทองคุ้ม

รัฐศาตร์บัณฑิต

กก.ตชด.๑๔

ประจำชั้น ป.๒

ส.ต.ท.หญิงนารี ศรีทอง

มัธยมปีที่ ๖

กก.ตชด.๑๔

ประจำชั้น ป.๓

นางสาวปภาวี คงสนิท

ครุศาสตร์บัณฑิต

สพป. เขต ๒ เพชรบุรี

ภาษาไทย

นางสาวเกสร เวนะ

มัธยมปีที่ ๖

กก.ตชด.๑๔

อนุบาล๑

๑๐

นางสาวศิริประภาพรรณ บูรเกียรติกุล

มัธยมปีที่ ๖

กก.ตชด.๑๔

อนุบาล๒


         
หมายเหตุ สังกัด หมายถึง แหล่งที่มาของเงินค่าจ้างปฏิบัติงาน

       โครงการตามพระราชดำริที่สำคัญ

        ภาพถ่ายกิจกรรม

 1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
 • พืชผัก พื้นที่ปลูก ..1.5 งาน / ตร.ว.จำนวน....20.... แปลง ผลผลิต  -   ก.ก
 • ถั่ว(ถั่วมะแฮะ) พื้นที่ปลูก....50 ตร.ว.จำนวน...1.. แปลง ผลผลิต -   ก.ก
 • ไม้ผล พื้นที่ปลูก....2 ไร่ ผลผลิต  - ก.ก.
 • สัตว์เลี้ยง
 • ไก่พันธ์ไข่ 60 ตัว
 • สุกร 4 ตัว   

กิจกรรมพืชผัก

                                         

 

กิจกรรมปศุสัตว์และประมง

                                           

   โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

    กิจกรรม

    งานวิชาการ

 • ทำการเรียนการสอนตามปกติ

    งานกิจการนักเรียน

 • กิจกรรมจัดบอร์ดวันสำคัญ
 • กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
 • เข้าค่ายวิชาการ
 • เข้าค่ายลูกเสือ

    งานห้องสมุด

       - เปิดบริการทุกวันทำการ

       - จัดหมวดหมู่หนังสือและทำความสะอาด

       - ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณห้องสมุด

                                      

      3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

          -ไม่มีนักเรียนเป็นโรคขาดสารไอโอดีน

          - ผสมสารละลายไอโอดีนในน้ำดื่ม อัตรา 1 หยด/น้ำ 5 ลิตร ให้นักเรียนดื่มในทุกวันทำการ

          - ใช้เกลือเสริมไอโอดีนประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานทุกวันเปิดเรียน       

          - ให้ความรู้กับเด็กนักเรียนเรื่องสารไอโอดีนมีความสำคัญอย่างไรเกี่ยวกับโรคคอพอก

          - ทำความสะอาดรอบๆบริเวณศาลาไอโอดีน – ล้างทำความสะอาดโอ่งและคว่ำโอ่งไอโอดี

       กิจกรรมน้ำดื่มไอโอดีน

                                       

 

         4.โครงการส่งเสริมสหกรณ์

           โครงการสหกรณ์นักเรียน

                   -ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก ครูและนักเรียน      จำนวน 130  คน  ทุนเรือนหุ้น 2,110 บาท

                   -เงินทุนหมุนเวียน  17,920 บาท

                   - มียอดเงินฝากอออมทรัพย์    6,383 บาท

          กิจกรรมอื่น ๆ ที่สำคัญ

                   - ให้ความรู้ด้านสหกรณ์                               จำนวน..    1     .ครั้ง

                   - ประชุมคณะกรรมการ                                จำนวน      1      ครั้ง

                   -จัดหาสินค้ามาจำหน่าย                              จำนวน  .....1  ... ครั้ง  

           กิจกรรมสหกรณ์

                                         

  

          5.โครงการฝึกอาชีพ

             ศิษย์เก่าเข้าศึกษา ศอน.บก.ตชด.ภาค 1  จำนวน........-.......คน

กิจกรรมอื่น ๆ ที่สำคัญ

-  ฝึกอาชีพนักเรียนตัดผม ตัดผมนักเรียน จำนวน 35 คน  ชาย  30  คน  หญิง 5 คน

-  แปรรูปผลิตภัณฑ์ กล้วยฉาบ

กิจกรรมฝึกอาชีพ

                                 

         6 .โครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์

 • มีนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 3  คน
 • ครูโครงการ เดินทางตรวจเยี่ยม นร.ในพระราชานุเคราะห์ที่บ้าน ด.ญ.ดาวเรือง เรืองทอง นร.ชั้นม.2 รร.ป่าเด็งวิทยาและด.ญ.นอดาด่า  ปัญญาศานติ นร.ชั้นม.1 รร.ป่าเด็งวิทยา
 • เน้นย้ำความประพฤติและเรื่องของการเรียน  การใช้จ่ายเงินทุน   อ่านหนังสือในเวลาว่างช่วงวันหยุด

การดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ  ที่สำคัญ   ของโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

     นักเรียนในพระราชานุเคาระห์ 

                               

           7 .โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

 • เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์และทากรกแรกเกิด 0 – 3 ปี จำนวน    5 คน  
 • การป่วยของนร.และประชาชนในพื้นที่เขตบริการโรงเรียน
 • ดูแลภาวะโภชนาการของนักเรียน ดื่มนมผงพระราชทาน
 • เฝ้าระวังชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแปรผลโภชนาการนร.ที่มีปัญหาภาวะโภชนาการทุกเดือน
 • จัดอาหารเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

        กิจกรรม

                                       

    

             8.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • จัดทำป้ายชื่อ
 • ตัดตกแต่งใบหญ้าแฝกและกำจัดวัชพืชรอบโคนต้นไม้
 • ปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของหน้าดิน จำนวน 2,000 กล้า
 • ปลูกต้นปอเทืองและไถกลบ เพื่อปรับสภาพดิน

        กิจกรรม

                                     

  

        9. ภาพถ่ายการรับเสด็จฯ/การตรวจเยี่ยม

                                

 

แผนที่ รร.ตชด.บ้านปาเกอะญอ(อินทรีอาสา ศกร)