Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ

ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ

                                  ที่ตั้ง :  บ้านย่านซื่อ  หมู่ที่  ๙  ตำบลหาดขาม  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                    โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ  อยู่ในความรับผิดชอบของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.๒๕๒๔ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของราษฎรที่เห็นความสำคัญของการศึกษาต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้ เดิมเด็กในวัยเรียนในหมู่บ้านต้องเดินทางไปเรียนที่ โรงเรียนบ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นระยะทางถึง ๕ กิโลเมตร ได้รับความลำบากในการเดินทางไปเรียนมีคลองกุยบุรีและลำห้วยขวางกั้นระหว่างหมู่บ้านรวมไทยกับหมู่บ้านย่านซื่อ ถึง ๒ แห่ง คือ ห้วยทุ่งแฝก และห้วยเขาน้อย ฤดูฝนน้ำหลากเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปโรงเรียน ประชาชนในหมู่บ้านได้ส่งตัวแทนเข้าพบกับ ร้อยตำรวจตรี ประโยชน์ เข็มแก้ว (ยศในขณะนั้น)  ผู้บังคับหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๗๒๕ กองร้อยที่ ๓ ซึ่งตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่บ้านย่านซื่อ เพื่อขอให้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น ตำรวจตระเวนชายแดน ได้ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านดำเนินการจัดหาวัสดุก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นและให้ข้าราชการตำรวจหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๗๒๕ ทำการสอน เริ่มแรกมีนักเรียนจำนวน ๔๐ คน ปี พ.ศ.๒๕๒๙ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้อนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

                    เดือน พฤศจิกายน ๒๕๒๘ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๘๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ป.๐๔ จำนวน ๑ หลัง สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๙ ที่ดินของโรงเรียนได้รับบริจาคจากราษฎรบ้านย่านซื่อ จำนวน ๓๐ไร่   ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากทางราชการ   และภาคเอกชน   สนับสนุนจัดสร้างอาคารประกอบอื่น

                   ปัจจุบัน  โรงเรียนเปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑-๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๑๐๕ คน ครู ตชด. ๘ นาย ครูตามโครงการ รร.คู่พัฒนา ๑ คน และผู้ดูแลเด็กเล็ก ๒ คน  ปัจจุบัน ร.ต.อ.ดำรงศักดิ์  ใสฉิม  เป็นครูใหญ่

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ   จำนวน ๓ ครั้ง

     ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่    ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๓๘  

     ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่    ๒๕  มกราคม  พ.ศ.๒๕๔๘  

     ครั้งที่ ๓  เมื่อวันที่    ๑๒  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๓  

     ครั้งที่ ๔  เมื่อวันที่    ๑๔  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 

     ที่ตั้ง/พิกัด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๙ บ้านย่านซื่อ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี

     จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   พิกัด  NP ๗๑๑๒๔๑  ละติจูด ๑๒.๐๘๙๗๙๗ ลองติจูด ๙๙.๖๕๒๐๒๙

     ผู้บริหาร   ร้อยตำรวจเอก  ดำรงศักดิ์   ใสฉิม    ครูใหญ่   โทร  ๐๘ ๑๗๔๗ ๕๘๙๘

     ระบบการศึกษา

      โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ เปิดทำการเรียนการสอน ๒  ภาคเรียน คือ

 • ภาคเรียนที่ ๑ เปิดเรียนวันที่   ๑๖  พฤษภาคม    ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
 • ภาคเรียนที่ ๒ เปิดเรียนวันที่   ๑    พฤศจิกายน   ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
 • สนับสนุนนโยบายของหน่วยงานบังคับบัญชาต้นสังกัด และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนา ท้องถิ่น
 • พัฒนางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และผลสำเร็จของโครงการ

      ร่วมมือกับประชาชนในหมู่บ้าน หมู่บ้านใกล้เคียง ในการพัฒนาท้องถิ่น และโรงเรียน

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

ชั้นเรียน

 

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑ (๓ ขวบ)

10

3

12

อนุบาล ๒ (๔ ขวบ)

10

7

18

รวม

๒๐

๑๐

๓๐

ประถมศึกษาปีที่ ๑

6

8

14

ประถมศึกษาปีที่ ๒

7

4

11

ประถมศึกษาปีที่ ๓

12

2

14

ประถมศึกษาปีที่ ๔

5

5

10

ประถมศึกษาปีที่ ๕

6

4

10

ประถมศึกษาปีที่ ๖

8

8

16

รวม

44

31

75

รวมทั้งสิ้น

64

41

105

 ตารางแสดงจำนวนครู และ คุณวุฒิ

ลำดับ

ยศ    ชื่อ         ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

ประจำชั้น/หน้าที่รับผิดชอบ

๑.

ร.ต.ท.ดำรงศักดิ์      ใสฉิม

ปริญญาตรี(ศศ.บ)การจัดการทั่วไป

ครูใหญ่/ผู้บริหาร

๒.

ร.ต.ท.ขวัญ            ยาดี

ม.๖ (ศิลป์ – ภาษา)

-ป.6

-โครงการฝึกอาชีพ

๓.

ร.ต.ต.ทองสิน         เกตุลา

  ม.๖  (ศิลป์ – ภาษา)

-ป.5

-โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

-โครงการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพ

 อนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

๔.

ด.ต.มานิตย์           นาน้อย

 ม. ๖(วิทย์ – คณิตX

-ป.๓

-โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 และสิ่งแวดล้อม

๕.

ด.ต.หญิงเจริญ        ยุบล

ปริญญาตรี(บธ.บ.)

-ป.๑

-โครงการนักเรียนในพระราชา-

 นุเคราะห์

-ครูธุรการ

๖.

จ.ส.ต.อำนาจ          สืบสุทธา

ปริญญาโท(ค.ม.)เอกบริหารการศึกษา

-โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

-โครงการโรงเรียนพัฒนาชุมชน

๗.

ส.ต.อ.หญิงกฤษณา  ไหลเรี่ย

ปวส.สาขาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

-ป.๔

-โครงการส่งเสริมสหกรณ์

๘.

ส.ต.อ.หญิงรัตติกาล จิตต์จำนงค์

ม.๖

-ป.2

-โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

-งานวิชาการ

9

นางอังคณา           เซี่ยงผ่อง

ปริญญาตรี(ครู รร.คู่พัฒนา)

-สาระภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๓ – ๖

๑๐

น.ส.อุมาพร           กลับกุล

ปริญญาตรี (บธ.บ.)เอกบริหารธุรกิจ

-ปฐมวัย ๑ (ผู้ดูแลเด็ก)

๑๑.

นางพิไลพร        เลิศหิรัญพฤกษ์

ปริญญาตรี (ค.บ.)พลศึกษา

-ปฐมวัย ๒ (ผู้ดูแลเด็ก)


      ข้อมูลโครงการตามพระราชดำริที่สำคัญในโรงเรียน

 1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

                   - ปลูกผัก                   - ทำปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

          - เลี้ยงสัตว์                 - เห็ดนางฟ้า

                  - ปลูกไม้ผล               

 1. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

                  - จัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          - กิจกรรมการใช้ห้องสมุด

                  - สอนเสริมนักเรียนทุกวันหลังเลิกเรียน

                  - อบรมเพิ่มเติมความรู้ในแต่ละปีการศึกษา

                  - ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ทั้ง รร.และชุมชน

 1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

                   - หยดไอโอดีนทุกวันทำการ 1 หยด ต่อ น้ำ 5 ลิตร ไม่มีนักเรียนเป็นโรคขาดสารไอโอดีน

 1. โครงการส่งเสริมสหกรณ์

                   - ประชุมสหกรณ์นักเรียน 1 ครั้ง/สัปดาห์

                   - บันทึกรายรับรายจ่าย

                   - ขายของสหกรณ์

 1. โครงการฝึกอาชีพ

                    - ผลิตภัณฑ์ซองใส่กุญแจ สร้างทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน

 1. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

                   - เยี่ยมนักเรียนทุนฯ  เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการเรียนการสอนและ

  สอบถามปัญหาต่างๆ

 1. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

                   - ตรวจเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์

                   - ตรวจเยี่ยมเด็กแรกเกิด-๓ ปี

                   - แจกจ่ายยาให้กับนักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน

                   - ตรวจน้ำเพื่อหาเชื้อโคลิฟอร์ม  ในน้ำอุปโภค-บริโภค

                   - ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง

 1.   โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   - ติดชื่อป้ายพันธุ์ไม้และสำรวจพันธุ์ไม้ในพื้นที่

                   - ปลูกหญ้าแฝกเพิ่มเติม  เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

                   - ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ภาพถ่ายโรงเรียนและภาพถ่ายประกอบกิจกรรมตามโครงการ

                                                        

     โครงการตามพระราชดำริ

       ๑.โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

                                     ๒.โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

                        

      ๓.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

                                                            

        ๔.โครงการส่งเสริมสหกรณ์

                                                              

        ๕.โครงการฝึกอาชีพ

                                                    

        ๖.โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

                                                    

       ๗.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

                           

       ๘.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                         

       ๙.โครงการโรงเรียนพัฒนาชุมชน

                                             

ภาพรับเสด็จฯ

                                             

                          

 

แผนที่ รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ