Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว

หมู่ที่ ๑ บ้านเขาจ้าว ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

        1.ประวัติความเป็นมา/ก่อตั้ง/การเสด็จฯเยี่ยม

    ประวัติของโรงเรียน

                   เดิมหมู่บ้านเขาจ้าว ตั้งอยู่หมู่ 8 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีราษฎรอาศัยอยู่ประมาณ 100ครัวเรือน การคมนาคมเข้าหมู่บ้านไม่สะดวก ระยะทางจากอำเภอปราณบุรีถึงหมู่บ้านเขาจ้าว ประมาณ36 กิโลเมตร ภายในหมู่บ้านไม่มีโรงเรียนทำให้เด็กไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนราษฎรในหมู่บ้านได้ปรึกษากันและส่งตัวแทนเดินทางไปยัง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 (ปัจจุบัน กก.ตชด.13) โดยมี พันตำรวจเอกสันติ  อุดมศักดิ์(ยศขณะนั้น)ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7เพื่อให้ทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นมา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 ได้ให้ความช่วยเหลือจัดคณะครูตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน

                  เมื่อ พ.ศ. 2519 พระวิภาค  โฆสธัมโม  หัวหน้าคณะสงฆ์ถ้ำเขาข้าว ได้ยกที่ดินของสำนักสงฆ์ถ้ำเขาจ้าว จำนวน 21 ไร่ ให้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 (เดิม) เพื่อจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าวเมื่อวันที่  21 มิถุนายน  2521  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 ได้จัดส่งครูตำรวจชายแดนเปิดทำการเรียนการสอนโดยอาศัยศาลาการเปรียญสำนักสงฆ์ถ้ำเขาจ้าวเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีนักเรียนจำนวน 51 คน ชาย 26 คน หญิง 25 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 2  นาย โดย จ่าสิบตำรวจประกอบ  แถมจอหอ เป็นครูใหญ่

                    ในปี พ.ศ. 2522  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปลอดภัยในราชการทหารต่อกองทัพบกและได้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว (อ้าง น. กก.ตชด.14 ที่ 0024.14/256 ลง 24 มกราคม 2544)       ในปี พ.ศ. 2523 หน่วยพลเรือนตำรวจทหาร(พตท.1122)ร้อย 111 ได้ดำเนินการจัดหาทุนและก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง 3 ห้องเรียน กว้าง 8.50 เมตร ยาว 27 เมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 48,600บาท

                   ในปี พ.ศ.2528คณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทที่หมู่บ้านเขาจ้าว ได้มอบเงิน 6,000 บาท ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสร้างอาคารเรียนแต่ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ต่อมาได้รับเงินบริจาค จากคุณ เจริญ  สุวรรณเตมีย์ จำนวน 100,000 บาท จัดสร้างอาคารเรียน 1 หลัง 3 ห้องเรียน กว้าง 8.50 เมตร ยาว 27 เมตร

                   ในปี พ.ศ.2539  ได้มีพระราชบัญญัติแบ่งส่วนราชการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ได้แยกออกจาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 โดยมี พันตำรวจเอกสุนทร  อรุณมาศ (ยศขณะนั้น)ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

                   ในปีพ.ศ. 2533 คณะอาจารย์และนิสิตนำศึกษาจากสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ได้ออกค่ายอาสาพัฒนา จัดสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์และสนามวอลเลย์บอลให้กับโรงเรียน

                   ในปี พ.ศ. 2535  หมู่บ้านบ้านเขาจ้าว ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบล ประกอบด้วย  6 หมู่บ้าน  หมู่ที่1 บ้านเขาจ้าว  หมู่ที่2 บ้านวังปลา หมู่ที่3 บ้านท่าทุ่ง หมู่ที่4 บ้านท่าวังหิน หมู่ที่5 บ้านเขากระทุ่น และหมู่ 6 บ้านแพรกตะลุย  โดยมีนายไพรวัลย์  บุญล้อมเป็นกำนันตำบลเขาจ้าว

                   ในปี พ.ศ.2539  ชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน ได้สนับสนุนเงินก่อสร้างอาคารเรียน(อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี)งบประมาณ 290,000 บาท

                    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ  ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว  จำนวน  ๔  ครั้ง

                             ครั้งที่ ๑    เมื่อวันที่๔   กันยายน ๒๕๓๙

                             ครั้งที่ ๒    เมื่อวันที่ ๒๕  มกราคม  ๒๕๔๘

                             ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่  ๑๒  มกราคม ๒๕๕๓

                             ครั้งที่ ๔    เมื่อวันที่  ๑๔  มกราคม ๒๕๕๘

        2.ที่ตั้ง พิกัด ละติจูด/ลองติจูด

          บ้านเขาจ้าวหมู่ที่1   ตำบลเขาจ้าว    อำเภอปราณบุรี    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิกัด  NP765665 ละติจูด ๑๒.๓๖๓๓๓๘  ลองติจูด ๙๙.๖๙๙๗๙๗

        3. ระดับชั้นเรียนทีเปิดสอน

             ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

       4.ข้อมูลจำนวนนักเรียน แยกชาย- หญิง ระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

5

10

15

อนุบาล 2

4

6

10

รวมชั้นอนุบาล

9

16

25

ประถมศึกษาปีที่ 1

2

4

6

ประถมศึกษาปีที่ 2

3

5

8

ประถมศึกษาปีที่ 3

4

4

8

ประถมศึกษาปีที่ 4

5

4

9

ประถมศึกษาปีที่ 5

5

3

8

ประถมศึกษาปีที่ 6

5

3

8

รวมชั้นประถมศึกษา

23

23

46

รวมนักเรียนทั้งหมด

32

39

71

 

       5.ชื่อผู้บริหาร ครูใหญ่/เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้

          ร.ต.อ.สมพงค์   พันธ์ดี โทร 098-7108109

       6.ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรในโรงเรียน

          ครู  ตชด.   ๗นาย ผู้ดูแลเด็กจำนวน   2     คน   ครูโครงการ รร.คู่พัฒนา    1    คน 

       7.ข้อมูลโครงการพระราชดำริที่สำคัญในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว

          1.โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

          ความเป็นมา    

             เป็นโครงการแรกที่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2523 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียน แล้วนำผลผลิตที่ได้ มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงิน สิ่งของ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุอุปกรณ์การเกษตร และอุปกรณ์การประกอบอาหารให้แก่โรงเรียนในโครงการ การดำเนินงานของโครงการนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันแล้ว ยังทำให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรแผนใหม่ ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ต่อไป

          วัตถุประสงค์       เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  บริโภคตลอดปีการศึกษาโดยใช้ผลผลิตการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร

          กิจกรรมที่สำคัญ   

  1. 1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  2. 2. ผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียน ทั้งเนื้อสัตว์ ปลา ถั่วเมล็ดแห้ง พืชผักและผลไม้ที่หลากหลายเหมาะสมกับท้องถิ่นโดยเฉพาะกล้วยและมะละกอ โดยใช้รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสานและชีววิธี ให้มีผลผลิตที่หลากหลายหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนการประกอบอาหารของโรงเรียน
  3. 3. ส่งเสริมการถนอมอาหารที่มีเหลือใช้ เพื่อเก็บไว้ใช้ในฤดูขาดแคลน
  4. 4. ประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมที่มีคุณค่า และถูกสุขลักษณะ
  5. 5. เฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการ รวมทั้งการตรวจสุขภาพและปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนและของชุมชน
  6. 6. จัดการเรียนการสอนเรื่องการเกษตรและโภชนาการในโรงเรียนให้สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ

      2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

           ความเป็นมา

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงปัญหาการระบาดของโรคคอพอกเนื่องมาจากการขาดสารไอโอดีน ทั้งจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข และจากการที่พระองค์ทรงพบเห็นในระหว่างเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จึงมีพระราชดำริที่จะดำเนินการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยเสริมการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๓ โดยคาดหวังว่า หากมีการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องแล้ว ก็จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศโดยส่วนรวมได้

            วัตถุประสงค์          เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ทุรกันดาร 
            กิจกรรมที่สำคัญ      

             1.หยดน้ำเสริมไอโอดีนให้นักเรียนดื่มเป็นประจำทุกวัน

             2.แจกเกลือไอโอดีนให้นักเรียนไปประกอบอาหารที่บ้าน

             3.ร่วมมือกับสาธารณสุขในพื้นที่ตรวจโรคคอพอกและให้ความรู้แก่ประชาชน

       3.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร 

              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใย เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและได้โปรดเกล้าฯให้จัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับแรกขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการทำงานพัฒนาจนถึงปัจจุบัน ได้จัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙) เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาให้กับผู้ปกครองชุมชน

              เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุม และ  มีพระราชดำรัส ความว่า “สุขภาพของเด็กและเยาวชน เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ...ควรได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพร่างกาย  สุขภาพจิตใจ เพื่อให้เจริญเติบโตอย่างเหมาะสม มีสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียน และมีความคิดเห็นอันเหมาะควร ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ปกครอง ครู อาจารย์     ควรจะต้องช่วยกันประคับประคองดูแล  เช่น ในด้านสุขอนามัย การรักษาพยาบาล  โภชนาการ เป็นที่ปรึกษาแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่จะช่วยทางด้านจิตใจ ที่สำคัญจะต้องดูแลให้ทั่วถึงไปจนถึงเด็กและเยาวชนเป็นจำนวนมากในถิ่นทุรกันดาร  เด็กและเยาวชนเหล่านี้ หากได้รับการดูแลให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี ในภายภาคหน้า   จะสามารถเป็นกำลังช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติได้เป็นอย่างดี....”

              วัตถุประสงค์         เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์  หญิงให้นมบุตร และเด็กทารกแรก
เกิดจนถึง 3 ปี  ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้รับบริการที่เหมาะสมและได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ 
              กิจกรรมที่สำคัญ    ร่วมกับ จนท.อนามัย ในพื้นที่ ให้ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพอนามัยแก่หญิงมีครรภ์  และ สสน. อาหารเสริม  วิตามิน ให้กับหญิงมีครรภ์

        4.โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

           ความเป็นมา          เป็นโครงการที่ดำเนินการขี้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งประสบกับความขาดแคลนในหลายๆ ด้าน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับอย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาการอย่างดี พร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้เท่าเทียมกับคนอื่นๆ และช่วยให้ครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งไม่ได้มีอาชีพครูโดยตรงทำหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์        เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 

           กิจกรรมที่สำคัญ  ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เกื้อหนุนในการเรียนการสอน,  จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ,  พร้อมให้นักเรียนศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

        5.โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 

ความเป็นมาของทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์

          ความเป็นมาของทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์

โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเริ่มดาเนินการเมื่อปีพ.ศ. 2531 ส่งเสริมให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแต่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนได้มีโอกาสศึกษาในระดับสูงขึ้นเพื่อให้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์สาหรับใช้ในการประกอบอาชีพและนากลับไปพัฒนาท้องถิ่น

         วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนจากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้นตาม

ความสามารถและความเหมาะสมตามระดับสติปัญญา

  1. เพื่อให้นักเรียนจากถิ่นทุรกันดารสามารถนาความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีความ

เจริญก้าวหน้าต่อไป

  1. เพื่อปลูกฝังและพัฒนานักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารให้เห็นคุณค่าของการศึกษาความ

สำนึกในความเป็นคนไทยมีความรักถิ่นฐานรักประเทศและรักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข

  1. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักเรียนตามโรงเรียนใน

ถิ่นทุรกันดารให้มีความเจริญก้าวหน้าทั่วกัน

         กิจกรรมที่สำคัญ  คัดเลือกนักเรียนที่เรียนจบชั้น ป.6 เข้าเป็นนักเรียนพระราชานุเคราะห์ 

     6.โครงการฝึกอาชีพ 

ความเป็นมา เป็นโครงการที่โปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอาชีพให้กับศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่อาจศึกษาในระดับสูงต่อไปได้ และเน้นให้มีการฝึกอาชีพที่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นนั้นๆ ในระยะเริ่มแรกให้จัดทำในโรงเรียนทดลองก่อนภาคละ ๑ โรง โดยมีกรมอาชีวศึกษา(ขณะนั้น) รับไปสนองพระราชดำริฯ

          วัตถุประสงค์      

          ๑. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

          ๒. เพื่อให้เยาวชนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมีวิชาชีพติดตัวและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

          กิจกรรมสำคัญ

          ๑. ฝึกทักษะและความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน

          ๒. ส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น

          ๓. ส่งเสริมความร่วมมือจากภาคเอกชน

          ๔. ดำเนินงานฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

        7.โครงการส่งเสริมสหกรณ์

      ความเป็นมา  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นว่า การปลูกฝังสหกรณ์แก่เด็กและเยาวชน โดยเริ่มจากโรงเรียนเป็นอันดับแรก จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในกลุ่มของเด็กนักเรียน  ตลอดจนครูและประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การรวมกลุ่มกันในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น จึงมีพระราชกระแสกับอธิบดีกรมตำรวจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภู่ต่าง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๔  ให้ดำเนินการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และมีพระราชกระแสกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๔  ให้ส่งเสริมวิธีสหกรณ์ให้แพร่หลายไปยังเด็กนักเรียน จึงได้เริ่มดำเนินโครงการการส่งเสริมสหกรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นต้นมางการส่งเสริมสหกรณ์ 

         วัตถุประสงค์       เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านสหกรณ์และสร้างลักษณะนิสัยที่สอดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์ให้แก่เด็กนักเรียน 
         กิจกรรมที่สำคัญ   

                ๑. จัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์

                ๒. จัดให้มีกิจกรรมสหกรณ์ภาคปฏิบัติ เช่น กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมออมทรัพย์ และกิจกรรมการเกษตร เพื่อเป็นการฝึกทักษะของนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน

                ๓. จัดให้มีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสหกรณ์ตัวอย่าง

           8.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           ความเป็นมา        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ มีพระราชดำริให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนของโครงการฯ เริ่มตั้งแต่การทำหลักสูตร การฝึกอบรมครูผู้สอน การจัดหาสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ รู้คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง เช่น ป่าไม้ถูกทำลาย พิษภัยของควันไฟ จากการเผาป่า การเรียนรู้ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชายเลน เช่น ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนํ้าแดง จังหวัดจันทบุรี เรียนรู้ประโยชน์ของหญ้าแฝกในการช่วยอนุรักษ์ดินและนํ้า การอนุรักษ์ความหลากหลายพันธุกรรมพืช เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังทรงให้มีการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนให้ตระหนักและมีจิตสำนึกร่วมกัน และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในถิ่นของตน

          วัตถุประสงค์         เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียน   เยาวชน   และประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          กิจกรรมที่สำคัญ    จัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมใน ร.ร. , ให้ความรู้แก่ประชาชน  เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยสาธิตและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก

ภาพอาคารเรียน

                                                

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

                    

โครงการฝึกอาชีพ

                                               

โครงการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

                                              

โครงการส่งเสริมสหกรณ์

                                              

    ภาพการเสด็จฯ

                   

แผนที่ รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว