Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชาย

ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๑  ตำบลบึงนคร  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๗๑๑๐        

 • ประวัติความเป็นมา / ก่อตั้ง / การเสด็จฯ เยี่ยม

               ปี พ.ศ.๒๕๔๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยผึ้ง   ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ราษฎรบ้านแพรกตะคร้อได้ยื่นถวายฎีกาขอรับพระราชทานความช่วยเหลือด้านการเรียนการสอน และด้านสุขภาพอนามัยแก่เด็กและราษฎร  จึงทรงมีพระราชกระแสให้ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวร-บ้านห้วยผึ้ง ดูแลและให้การช่วยเหลือ

               กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ รับสนองพระราชกระแส โดยสำรวจข้อมูลสภาพปัญหา ทางด้านการเมือง สังคม และด้านเศรษฐกิจของชุมชน พบว่าบ้านแพรกตะคร้อตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะหร่าง มีสัญชาติไทยเป็นส่วนน้อย มีการติดต่อกับชาวกะเหรี่ยงบ้านป่าหมาก ซึ่งอยู่ติดชายแดน ประชาชนมีปัญหาด้านการสื่อสาร พูดภาษาไทยไม่ชัด เด็กไม่ได้รับการศึกษาตามวัย โรงเรียนของรัฐอยู่ห่างไกล ฐานะยากจน ราษฎรเสนอความต้องการให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในหมู่บ้าน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ได้ประมวลสภาพปัญหาพิจารณาตามหลักเกณฑ์แนวทางการจัดตั้งโรงเรียนประกอบกับเหตุผลด้านความมั่นคง ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนบ้านแพรกตะคร้อขึ้นโดยได้รับความอนุเคราะห์ ที่ดินจากสำนักสงฆ์บ้านแพรกตะคร้อ จำนวน ๓๕ ไร่ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้อนุมัติการจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๔๒  โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านแพรกตะคร้อ (สาขาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยผึ้ง)” ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ”

               ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒  ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาดกว้าง  ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร มุงด้วยหญ้าคา จำนวน ๑ หลัง ปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นอาคารเอนกประสงค์ มุงหลังคากระเบื้อง โดยการสนับสนุนจากคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด

               ๙ ธันวาคม ๒๕๔๒  เปิดทำการสอนครั้งแรก มีนักเรียนจำนวน  ๑๓๓ คน  ชาย  ๗๓  คน หญิง  ๖๐  คน  มีครูทำการสอน ๓ คน

              ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓ สร้างอาคารเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกว้าง ๖ เมตร  ยาว ๑๒ เมตร  ๓ ห้อง จำนวน ๑ หลัง ได้รับการสนับสนุนในการก่อสร้างจากชมรมวิทยุสมัครเล่นพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

              ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ สร้างอาคารเรียน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร จำนวน ๓ ห้อง มูลค่าประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ หลัง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากราษฎร “ตระกูลหรั่งยิ้ม”

              ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ สร้างอาคารขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร จำนวน ๔ ห้อง จำนวน ๑ หลัง มูลค่าประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปทุมวัน  อำเภอคลองหก จังหวัดปทุมธานี

               ๙ เมษายน ๒๕๔๔ สร้างอาคารขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร จำนวน ๔ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง งบประมาณจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมห้องน้ำและห้องสุขา จำนวน ๑ หลัง โดยได้รับการสนับสนุนงบการก่อสร้าง จาก “ตระกูลหรั่งยิ้ม”

               ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ คณะสโมสรไลอ้อนส์ รุ่นกาญจนาภิเษก ปี ๒๕๓๙-๒๕๔๐  ได้จัดสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ปีกาญจนาภิเษก ๓๑๐  ขนาด ๖ x ๑๒ เมตร  จำนวน ๑ หลัง มูลค่า ๔๒๓,๐๐๐  บาท  เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน

                ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ท่านผู้หญิงวิลาวัลย์  วีรานุวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการร้านจิตรลดา สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ ได้จัดสร้างอาคารห้องสมุดเป็นอาคารชั้นเดียว ขนาด ๗.๒๐ x ๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง มูลค่า ๖๕๔,๕๕๐ บาท เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมห้องสมุดของโรงเรียน

                ๒๐  ธันวาคม ๒๕๖๑  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มอบเงินจัดสร้างอาคาร ธอส.เป็นอาคารชั้นเดียว  มี ๔  ห้อง  มูลค่า  ๒,๐๙๙,๐๐๐  บาท    เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

               สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน  ๔ ครั้ง

                       ครั้งที่ ๑  วันที่  ๒๖ มกราคม    ๒๕๔๘           ลำดับที่ (๓๘๗)

                      ครั้งที่ ๒  วันที่  ๑๓ มิถุนายน    ๒๕๕๑            ลำดับที่ (๕๓๘)

                       ครั้งที่ ๓  วันที่  ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๖            ลำดับที่ (๗๑๔)

                       ครั้งที่ ๔ วันที่ ๕   มกราคม     ๒๕๖๑             ลำดับที่ (๙๑๑)

       ที่ตั้ง และพิกัด  ละติจูด  ลองติจูด

ตั้งอยู่  หมู่ที่  ๑๑  ตำบลบึงนคร  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พิกัด NP ๖๕๖๖๗๐

(ละติจูด ๑๒.๓๖๕๒๕๕ ลองติจูด ๙๙.๖๐๔๑๘๕)

       ระดับชั้นที่เปิดสอน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ   เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ๑  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มี  ทั้งหมด  ๙  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  ๒๕๒ คน

       ข้อมูลจำนวนนักเรียน แยกชายหญิง  แบ่งตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ครูประจำชั้น

ปฐมวัย  ๑

๑๑

๑๒

๒๓

นางสาวรัตติกาล   ทองอินทร์

ปฐมวัย  ๒

๑๙

๑๗

๓๖

นางสาวธนัชญาพร  ชูยิ้ม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

๑๗

๒๔

๔๑

ส.ต.ท.หญิงสิริลักษณ์  เมฆหมอก

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒

๑๑

๑๑

๒๒

ส.ต.ต.หญิงมณีรัตน์   นาคกลม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๑

๑๗

๑๕

๓๒

ด.ต.สุชาติ  ราศรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๒

๑๑

๒๐

ส.ต.ท.หญิงจินตนาพร  เกาะเกตุ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

๑๕

๑๘

๓๓

ด.ต.สมศักดิ์  เทียนสมบูรณ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

๑๒

๑๓

๒๕

จ.ส.ต.หญิงพลับพลึง  ไหลเรี่ย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

๑๓

๒๐

จ.ส.ต.หญิงสุนันทา  มิ่งดอนไพร

รวม

๑๒๐

๑๓๒

๒๕๒

 

          หมายเหตุ  :  ยอดนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการย้ายเข้าย้ายออกระหว่างภาคเรียน

 • ชื่อผู้บริหาร ครูใหญ่ / หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ร.ต.ท.ประดิษฐ์  อะละมาลา   ทำหน้าที่ครูใหญ่  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘-๕๒๘๗-๕๒๕๓

 • ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรในโรงเรียน

ครูตำรวจตระเวนชายแดน           จำนวน            ๘        นาย

ผู้ดูแลเด็ก                                 จำนวน            ๒        คน

ครูคู่พัฒนา                                จำนวน            ๑        คน

เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน    จำนวน            ๑        คน

 • ข้อมูลตามโครงการพระราชดำริที่สำคัญของโรงเรียน
 • โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

กิจกรรมโครงการ  เพื่อประกอบเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

 • ปลูกพืชผัก
 • เลี้ยงสุกร
 • เลี้ยงปลาดุก
 • เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
 • เห็ดนางฟ้า

       กิจกรรมไม้ผล  นำผลผลิตมาประกอบเลี้ยง และเป็นอาหารเสริมให้กับนักเรียน  ได้แก่  แก้วมังกร   

กล้วยน้ำว้า  กล้วยเล็บมือนาง  กล้วยไข่  กล้วยหอม  ละมุด  ขนุน  มะละกอ  ฝรั่ง

       กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   ได้นำผลผลิตมาแปรรูปได้แก่  นำไข่  ถั่วครก  ถั่วมะแฮะ 

กล้วย  มาแปรรูปเป็นขนมไทย  เช่น  ขนมหม้อแกง  ขนมเม็ดขนุน  ขนมฝอยทอง  ขนมเปียกปูนกะทิสด  ขนมตะโก้มันม่วง  ขนมเทียนแก้ว  ขนมชั้น  ขนมปุยฝ้าย  ข้าวต้มมัด  กล้วยกรอบแก้ว  และอื่น ๆ ตามฤดูกาลและเทศกาล  (ตามสั่ง)และได้มีการสอนนักเรียนทำขนมเพื่อจุดประกายความคิดให้เกิดความชอบและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้

 • โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมห้องสมุด  ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน  มีการจัดหนังสือที่น่าสนใจ  และ

เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนหลายประเภท  ทั้งหนังสือที่ส่งเสริมการเรียนรู้  เช่น  สารานุกรม  ตลอดจนหนังสือนิทานสำหรับเด็ก  และหนังสืออ่านนอกเวลาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านมากขึ้น  ทั้งยังช่วยในการเรียนภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น  ในเรื่องของ  การอ่านจับใจความ  อ่านเอาเรื่อง  ย่อความ  เช่น  นิยาย  นวนิยาย  เรื่องสั้น

          กิจกรรมสอนเสริม  เป็นการทบทวนบทเรียน  และเพิ่มเติมความรู้เสริมจากบทเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียน  ในทุกสาระวิชามากขึ้น  ทั้งยังส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน( O-NET,  NT,  RT)  มีผลคะแนนดีขึ้นด้วย 

 • โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

ได้มีการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน  และผู้ปกครอง  อยู่สม่ำเสมอ  ติดตามผลการเรียน  และ

แนะนำการปฏิบัติตนในการเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  การใช้จ่ายเงิน  ตลอดจนการรายงานผลการเรียนประจำปีการศึกษา  และแนะแนวการศึกษาต่อ  รวมถึงการประกอบอาชีพของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ในอนาคตด้วย

 • โครงการส่งเสริมสหกรณ์

ได้ดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า  ได้มีการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ให้กับนักเรียน  เพื่อให้

นักเรียนได้เรียนรู้หลักการสหกรณ์  และเข้าใจขั้นตอน  ตลอดจนวิธีการเกี่ยวกับสหกรณ์ร้านค้า  มีการนำผลผลิตจากโครงการเกษตรมาขายผ่านกิจกรรมสหกรณ์  เช่น  ไข่ไก่   และนอกจากนี้ยังได้มีการนำผลิตภัณฑ์ชุมชน  ผู้ปกครองมาขายในร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียนตาม  โอกาส  และฤดูกาลด้วย

 • โครงการฝึกอาชีพ

โครงการฝึกอาชีพนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ  มีกิจกรรมการ

ทอผ้าพื้นเมืองกี่เอว  และการตัดผมชาย  หญิง  มีการดำเนินกิจกรรมโครงการโดยจัดการเรียนรู้ในชั่วโมงการเรียนรู้ฝึกอาชีพ

 • โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

ทางโรงเรียนได้ดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  มาอย่างต่อเนื่อง  มีการตรวจคัด

กรองนักเรียนอยู่สม่ำเสมอ  และได้มีการให้บริการน้ำดื่มที่มีการหยดสารละลายไอโอดีนอยู่ในจุดบริการน้ำดื่มของโรงเรียน

 • โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทางโรงเรียนได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่าง

ต่อเนื่อง  ได้มีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิน  ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน  ติดป้ายพันธุ์ไม้ในโรงเรียน  ตลอดจนปลูกต้นไม้เพิ่มในโอกาสต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียน  และดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต

 • โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

โรงเรียนมีสุขศาลาพระราชทาน  ดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อส่งเสริมโภชนาการของนักเรียน

ประชาชนในพื้นที่ให้บริการของโรงเรียน  และยังดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็กก่อนที่จะได้รับการศึกษาในโรงเรียนอีกด้วย  มีการติดตามตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน  และประชาชนในเขตบริการเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี  โดยการแนะนำและให้ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

     ภาพถ่ายโรงเรียนและภาพถ่ายประกอบกิจกรรมตามโครงการ

                                                    

กิจกรรมปลูกพืชผัก

กิจกรรมไม้ผล

                     

กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ขนมไทย)

                                            

  

               ร้านค้าสหกรณ์

               

ผลิตภัณฑ์ตามโครงการฝึกอาชีพ

    

  ภาพถ่ายรับเสด็จฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เมื่อ ๕  มกราคม ๒๕๖๑

    

                         

 

 

    

          

 

       

 

แผนที่ รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ