Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รร.ตชด.บ้านโป่งลึก

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก

หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งลึก ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

    ประวัติของโรงเรียน

        ที่ตั้ง บ้านโป่งลึกหมูที่ ๒ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีพิกัดNQ๔๑๓๓๔๙(ละติจูด๑๒.๙๗๙๕๖๖๖๘   ลองติจูด๙๙.๓๘๐๔๓๙๘)

        เมื่อวันที่ ๗ กรกรฏาคม ๒๕๓๕  นายนิรันดร์พงศ์เทพ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่งลึก หมู่ที่ ๗ ตำบลสองพี่น้องกิ่งอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้ยื่นหนังสือถึงผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔  เพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเพราะหมู่บ้านอยู่ห่างไกลความเจริญ การคมนาคมไม่สะดวก มีประชาชนอาศัยอยู่ จำนวน  ๘๐ ครัวเรือน ประชากร ๓๐๐  คน แต่ไม่สามารถจัดตั้งได้เนื่องจากขัดกับระเบียบ/นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

        เมื่อ พฤศจิกายน  ๒๕๓๕  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ตั้งฐานปฏิบัติการที่บ้านโป่งลึกได้ประสานกับการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อให้เข้ามาดำเนินการให้การศึกษากับประชาชน โดยดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาบ้านโป่งลึก”เพื่อแก้ปัญหาเยาวชนไม่รู้หนังสือและเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน  และต่อมา เมื่อ มกราคม  ๒๕๓๘ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๑๔ ได้ส่งครูจำนวน  ๑  คน ร่วมกับลูกจ้างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ๑ คน เปิดทำการสอนเด็กก่อนวัยเรียนบ้านโป่งลึก-บางกลอย โดยราษฏรได้จัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์จำนวน  ๒๕  ไร่ เพื่อสร้างอาคารชั่วคราวจำนวน  ๒  หลัง

หมู่บ้าน โป่งลึก

หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี

         ประวัติความเป็นมา

          หมู่บ้านโป่งลึก  เป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 เดิมนั้นหมู่บ้านโป่งลึก ตั้งอยู่หมู่ 6 ต.สองพี่น้อง   อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอท่ายางประมาณ  85  กิโลเมตรโดยมี ผญ.มา ไม่ทราบนามสกุล ผู้ใหญ่บ้านเขาลอย เป็นผู้นำและคอยดูแลความเป็นอยู่ของราษฎร และมีนายจอปีพ้อ   กอพันธ์  เป็นผู้นำธรรมชาติ เริ่มแรกก่อตั้ง มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20 ครัวเรือน  ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ดั้งเดิมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นร้อยกว่าปี  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากระหร่าง(ปาเกอญอ)  นับถือศาสนาพุทธ,ไหว้พระจันทร์,กินข้าวห่อ,กินไก่ ฯลฯ คำว่า”โป่งลึก”มาจากสภาพดินที่เป็นโป่งมีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์และเป็นอาหารของสัตว์ป่าที่มากินดินบริเวณนี้เป็นจำนวนมากทำให้ดินบริเวณนี้ขรุขระและเป็นหลุมลึกสภาพภูมิประเทศ หมู่บ้านโป่งลึก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานปัจจุบัน  มีทิวเขาสลับซับซ้อน มีสภาพเป็นป่าดิบชื้น และเป็นป่าต้นน้ำเพชรบุรีที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งพรรณไม้และสัตว์ป่า ซึ่งประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโป่งลึก อาศัยแม่น้ำเพชรบุรีในการอุปโภคและบริโภคประชากรทั้งหมด ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและหาของป่า ปัจจุบันบ้านโป่งลึก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.

         การคมนาคม

          ระยะทางจากหมู่บ้านถึงศาลากลางจังหวัด  113   กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง 83 กิโลเมตร /ถนนลูกลัง 30  กิโลเมตร   ใช้เวลาในการเดินทาง  3  ชั่วโมง 30 นาที

        จำนวนประชากร / ครัวเรือน

          มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  109 ครัวเรือน   มีประชากรทั้งหมด  563 คน     เป็นชาย 323  คน  หญิง  240 คน

        ศาสนา / ภาษาที่ใช้

          ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ ภาษา ปาเกอะญอ/ภาษาไทย

        การประกอบอาชีพ / รายได้เฉลี่ย

          ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตร   รับจ้าง และค้าขาย .รายได้เฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ12,000 บาท/ปี

        การบริการของรัฐ

          สถานบริการสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุด  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลห้วยแม่เพรียงระยะทางห่างจากหมู่บ้าน 53  กิโลเมตร

โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาที่ใกล้ที่สุด คือโรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน 50 กิโลเมตร

    ผู้นำหมู่บ้าน

          กำนัน                 คือ  นาย  ณรงค์   เกตุแก้ว

          ผู้ใหญ่บ้าน          คือ  นาย เบีย    พริบพรีพร

       ปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน

          1.ถนน

          2.ระบบไฟฟ้า

          3.ที่อยู่อาศัย

       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน4  ครั้ง ดังนี้

       ครั้งที่ 1วันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๓๗ 

       ครั้งที่ 2  วันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๔๘ 

       ครั้งที่ 3วันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๓

       ครั้งที่ 4  วันที่๑๓  มกราคม  ๒๕๕๘

      ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 25  ไร่....2.....งาน...-...ตารางวา

         ระบบการศึกษา

          โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก สังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค1กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14จังหวัดประจวบคีรีขันธ์         

          จัดตั้งอย่างเป็นทางการวันที่11  กันยายน 2546เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษา ดำเนินการสอน 2ภาคเรียน  ดังนี้

                   ภาคเรียนที่  1เปิดวันที่  16 พฤษภาคม  ถึง  10 ตุลาคม

                   ภาคเรียนที่  2เปิดวันที่  1 พฤศจิกายน  ถึง  31 มีนาคม

        จำนวนครูและนักเรียน

          ครูตำรวจตระเวนชายแดน  ๖  นายครูอัตราจ้าง  4 คน ครูอาสาฯ 1 คนและ ผู้ดูแลเด็กเล็ก ๒ คนนักเรียน ๑๓๒คน  เป็นชาย ๑๓๓ คน  เป็นหญิง ๒๖๕ คน 

ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2561

ลำดับ

ที่

ยศ - ชื่อ - นามสกุล

 

คุณวุฒิ

สังกัด

ความรับผิดชอบ

หมาเลขโทรศัพท์

1

ร.ต.ท.สุชิน ฤกษ์งาม

 

มัธยมศึกษาปีที่๓

สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ครูใหญ่ฯ/บริหารงานโครงการฯ

081-986-0830

2

ด.ต.รัฐพล ศุภางค์กูล

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

สนง.ตำรวจแห่งชาติ

- ผู้ช่วยครูใหญ่

-ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ

   อนามัยแม่และเด็ก

- โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

085-666-5303

3

จ.ส.ต.บรรจง เป้าจันทึก

 

ปริญญาตรี (ศศ.บ.)สังคมศึกษา

สนง.ตำรวจแห่งชาติ

- โครงการฝึกอาชีพ

-ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

061-351-3854,

062-590-2969

4

ส.ต.ท.วง พุกาด

 

ประกาศนียบัตรชาชีพ(ปวช.) อิเล็กทรอนิค

สนง.ตำรวจแห่งชาติ

-โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

- ครูผู้สอน

083-316-7264

ส.ต.ต.อรรถพล ทั่งนาค

 

ปริญญาตรี (วท.บ.)วิทยาศาสตร์การกีฬา

สนง.ตำรวจแห่งชาติ

- โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่๔

 

ส.ต.ต.กรวิชย์ เข็มกลัด

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

สนง.ตำรวจแห่งชาติ

- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

ส.ต.ต.หญิงมยุรี  สุขสบาย

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

สนง.ตำรวจแห่งชาติ

-ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

 

ส.ต.ต.หญิงจันทิมาแดงโชติ

 

ปริญญาตรี(รปบ.)

รัฐประศาสนศาสตร์

สนง.ตำรวจแห่งชาติ

-ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่

- โครงการส่งเสริมสหกรณ์

 

นายบัญชา คำม่วง

 

ปริญญาตรี(ค.บ.)

จิตวิทยาการศึกษา

อบจ.เพชรบุรี

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

 

๑๐

นายดนัย ศรีวรสาร

 

ปริญญาตรี(ศศ.บ.)

ศิลปะและการออกแบบ

อบจ.เพชรบุรี

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

 

๑๑

น.ส.วรรณวิกา โนชัย

 

ปริญญาตรี(วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

อบจ.เพชรบุรี

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 

๑๒

น.ส.พิชิตา แซ่ลิ้ม

 

ปริญญาตร(นศ.บ)สาขานิเทศศาสตร

อบจ.เพชรบุรี

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

 

๑๓

น.ส.มลฤดี ชิ้นทอง

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

สนง.ตำรวจแห่งชาติ

- ครูประจำชั้นอนุบาล

 

๑๔

น.ส.ดาวเด่น กอพันธ์

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

สนง.ตำรวจแห่งชาติ

- ครูประจำชั้นอนุบาล

 


ตารางแสดงจำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

-

-

-

อนุบาล 2

11

9

20

อนุบาล 3

11

11

22

รวมชั้นอนุบาล

22

20

42

ประถมศึกษาปีที่ 1

27

20

47

ประถมศึกษาปีที่ 2

17

18

35

ประถมศึกษาปีที่ 3

17

20

37

ประถมศึกษาปีที่ 4

17

18

35

ประถมศึกษาปีที่ 5

16

22

38

ประถมศึกษาปีที่ 6

16

15

31

รวมชั้นประถมศึกษา

110

113

223

รวมนักเรียนทั้งหมด

132

133

265

       การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ


            วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 5 (ปี 2560 - 2569) โดยมีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

       เป้าหมายหลักที่ 1  เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา

           เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลในด้าน   พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพละศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีความรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้

ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา

ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลแม่และเด็ก

เขตบริการของโรงเรียน

บ้าน (คน)

บ้านบางกลอย

บ้านโป่งลึก

1. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด

15

6

2. จำนวนการคลอดทั้งหมด (การคลอดที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28สัปดาห์)

11

5

3. จำนวนเกิดมีชีพ

11

5

4. จำนวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 1ปี

-

-

5. จำนวนทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500กรัม

-

-

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี

ปีการศึกษา  2561น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ

 

บ้าน

 

เด็ก

ทั้งหมด

(คน)

เด็กที่ชั่งน้ำหนัก

น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ

น้อยกว่าเกณฑ์

ค่อนข้างน้อย

ตามเกณฑ์

ค่อนข้างมาก

มากเกินเกณฑ์

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

บางกลอย

15

15

100

0.00

4

21.05

15

78.95

๐.๐๐

๐.๐๐

โป่งลึก

19

19

100

0.00

3

20.00

12

80.00

๐.๐๐

๐.๐๐


ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ

บ้าน

เด็ก

ทั้งหมด

(คน)

เด็ก

ที่วัดส่วนสูง

ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ

เตี้ย

ค่อนข้างเตี้ย

ตามเกณฑ์

ค่อนข้างสูง

สูง

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

บางกลอย

19

19

100

0

0.00

3

15.79

16

84.21

0

0.00

0

0.00

โป่งลึก

15

15

100

0

0.00

2

13.33

13

86.67

0

0.00

0

0.00

พัฒนาการตามวัย

บ้าน

จำนวนเด็กทั้งหมด

(คน)

จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการตามวัย

คน

ร้อยละ

บางกลอย

๑๙

๑๙

๑๐๐

โป่งลึก

๑๕

๑๕

๑๐๐


ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน

ปีการศึกษา  2561  ครั้งที่ 1

น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ

ระดับชั้น

นักเรียน

ทั้งหมด

(คน)

นักเรียน

ที่ชั่งน้ำหนัก

น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ

น้อยกว่าเกณฑ์

ค่อนข้างน้อย

ตามเกณฑ์

ค่อนข้างมาก

มากเกินเกณฑ์

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

อนุบาล 1

20

20

100

0

0

2

10.00

18

90.00

0

0

0

0

อนุบาล 2

18

18

100

0

0

3

16.67

15

83.33

0

0

0

0

รวม

30

30

100

0

0

5

13.16

33

86.84

0

0

0

0

         เป้าหมายหลักที่ 2  เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

          เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม สำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์

        เป้าหมายหลักที่ 3  เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม

      เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งวิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา รวมทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม

        เป้าหมายหลักที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ

     เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ และการจัดทำบัญชี งานอาชีพที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ตลอดจนมีลักษณะนิสัยและคุณธรรมจริยธรรมตามหลักและอุดมการณ์สหกรณ์

 

ประมวลภาพโครงการพระราชดำริ

       โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

             

      โครงการส่งเสริมสหกรณ์

                             

      โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

               

     โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

               

     โครงการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               

ภาพถ่ายการรับเสด็จฯ

               

 

 

 

 

แผนที่ รร.ตชด.บ้านโป่งลึก